Azért tartom fontosnak megemlékezni Rosner Gézáról, akit Amerikában Geza de Rosner néven ismertek, mert magyar nyelven szinte alig tudható meg valami róla (egyébként más nyelven sem). Rosner egy magyar származású amerikai író, emberbarát, világutazó, olimpikon, búvárember, színész, producer és filmrendező volt (nálunk néha Rózner Gézaként is említik a nevét). De bármelyik tevékenysége eltörpül amellett, hogy egész életében az ősi és rejtélyes civilizációk nyomait kutatta. Az ő személyében nem a beesett mellű szobatudóst ismerhetjük meg, hanem azt a fajtát, aki maga ment el az andoki indián falvakba, az új-guineai őserdőbe, tanulmányozta az amerikai piramisokat, Húsvét-sziget óriásszobrait, kereste Atlantiszt, mint búvár kutatta a Bermuda-háromszög titkait vagy - akár mint Paul Brunton - eltöltött egy éjszakát a gízai Nagy Piramisban.
Vállas, erős férfi volt. Közvetlen, magával ragadó társalgó, akire kénytelen figyelni az őt hallgató ember. Bár fiatalon elhagyta Magyarországot, élete végéig kiválóan beszélt magyarul. Mindig is magyarnak tartva magát, s valóban egy igaz magyar ember volt.

Pizzigano térképeAz Azori szigetektől keletre egy nagyobb gránittábla töredezett szét 10-12 ezer éve és maradt belőle három nagyobb, hosszúkás sziget. Ezek egészen kb. i.e. 3100-ig léteztek, s az izlandi leletek által is bizonyított, akkoriban lejátszódó hatalmas földrengések okozta kataklizma miatt víz alá kerültek.

E három nagy szigetet leírta Plutarkhosz egy régi karthágói pergamenre hivatkozva vagy Palaiphatosz is Kerné királya kapcsán. A legpontosabb leírás azonban Markellosz görög történetírótól jön, aki a nyugati Aithiópiáról szóló munkájában részletesen beszélt a három szigetről, leírva a legnagyobb méretét is. Markellosz valószínűleg egyiptomi forrás után írt. De ne gondoljunk "óriási" szigetekre! A legnagyobb 8-10 ezer km2 talán. Éppen ezek szerepelnek az első portolánó térképeken, majd Kolumbusz felfedezése után eltűnnek a térképekről... Nyilván valamilyen ősi, többször másolt térképekről vették át azokat.

 

KabírAkik olvasták Ralph Ellistől a "Tempest and Exodus" c. munkát (2001) azok tudnak a gízai plátó alacsony termetű őreinek, a trogloditáknak lemészárlásáról, a léviták által. Gíza nyugati nekropoliszában feltárták a "törpék temetőjét", s ezzel egy rejtélyes rassz tűnik fel az archaikus és óbirodalmi időkben. Ott látjuk őket a piramisépítők mellett. Az ábrázolások szerint, ez a fura faj szorosan kapcsolódott az ötvösmunkákhoz, az ékszerkészítéshez s valószínűleg kapcsolatban álltak a héliupoliszi alkémia megalapításával ill. a Héliupoliszi Testvériség megalapításával is. Rodoszon ugyanebben az időben tűntek fel társaik, a Telkhinek, akiket az ókori szerzők uszonykezűnek és pikkelyesnek írnak le, akik számos technikai titkot őriztek. Őket valakik úgy i.e. 2100 körül szabályosan kiirtották... A rodoszi Telkhinek, akikhez az ún. "antiküthérai" csillagászati óra elődjei is kötődnek. Egy ősi hajózó törzs akik még a történelem előtti időkben feltérképezték a Földet, ismerték a hosszúsági fokokat, voltak csillagászati mérőeszközeik.

Piramis horoszkópA gízai Nagy Piramisba a Nílus vizét vezették, amit föld alatti járatokon ki is vezettek. Ezek az alagútrendszerek délen egészen a fajjúmi Moirisz-tóig, míg északon a tengerig nyúltak. Volt egy szerkezetük, egy athanor, amit Hórusz szemnek is neveztek. Ezt a föld alatti kamra aknája alatti kamrarendszerekben tárolták (később a rómaiak bebetonozták a levezető aknát: Severus római császár i.sz. 200 körül). A gépet néha kihozták és szekéren Héliupoliszba szállították. Olyan vizet bocsátott ki, ami kapcsolódott a termékenységhez (valószínűleg ezt nevezték hekának, "varázserőnek"). A piramis akkor vesztette el funkcióját, mikor Mózes, a héliupoliszi Széth isten titkos papja kirabolta és elvitte az athanort.

Ezt a szerkezetet gyaníthatóan egy ősi civilizációból hozták Egyiptomba, és mindig egy újabb civilizáció felvirágoztatását szolgálta. Abban az időben még létezett egy másfajta technológia, melyet a nagyon régi népek ismertek...

PhalanxHomérosz életéről már az ókori görögök is számtalan legendával rendelkeztek és már az i.e. 6. században több város versengett azért, hogy náluk született a Költő, akiről az volt az általános hit, hogy valamiféle vak énekmondó volt, aki városról városra vánszorgott. De már azt a kort is, amikor élt óriási szórással adták meg i.e. 1150 és 650 közé téve. Valójában a számtalan legenda közt voltak valódi hangok is, akik valamilyen forrásból mégiscsak tudtak részleteket Homérosz életéről. Én semmi mást nem tettem csak ezen források nyomában mentem...

... Gügész után nem sokkal azonban született egy ión is, akinek a felmenői közt voltak magnésziai lüdek is. Ő volt Homérosz és i.e. 700 körül született a kisázsiai ión városban, Kolophónban. Szüleit nem sokra rá száműzték a városból és Szmürna városába telepedtek, ahol azonban nem ión, hanem aiol nyelvjárásban beszéltek és aiolok uralták. 688 körül kolophóniak elfoglalták a várost, mivel a korábban betelepült iónok a támadók segítségére siettek. Köztük volt Homérosz apja is. A fiatal Homérosz ekkor felszólalt a szmürnai tanácsban is. Szmürna újból ión várossá vált és az aiolok nagy részét elűzték. Homéroszék később vissza is tértek Kolophónba.

HoméroszMiután Pszamméthikosz uralma délen is megerősödött, elrendelte, hogy Thébában a karnaki templom asszírok által lerombolt részeit építsék újjá. Homéroszt is elküldte Thébába a munkálatok egyik felügyelőjeként. Mindkét eposzában külön említi az egyiptomi Théba kincseit, melyek a „házak ölében” vannak és a város száz kapuját. Azt gondolom, hogy több évig is a városban élt Homérosz.

Alexandriai Kelemen, Gellius, Tatianosz vagy a Szuda mind elmondták, hogy sokan voltak abban a hitben, hogy Homérosz egyiptomi volt. A thébai születésű bizánci történetíró, Olümpiodórosz a Költő családjáról azt írta, hogy az a thébai nomoszban élt. Egy ókori névtelen irat — mely adataiban Alkidamaszra megy vissza — meg azt jegyzi meg, hogy Homérosz apját az egyiptomiak Menemakhosznak mondják, egy papi írnoknak. Héliodórosz szerelmi regényében, az Aithiopikában pedig az egyik egyiptomi pap azt meséli, Homérosz Théba szülötte, sőt azt állítva, hogy az apja valójában nem egy helyi pap, hanem Hermész isten volt.

Kabírok. Szamothrakéi dombormű.Sok ezer évvel ezelőtt titokzatos és visszataszító lények jelentek meg a törpe nép földjein. Ma már nem tudni biztosan a források nyomán, hogy a föld mélyéről vagy az űr egy haldokló csillagáról érkeztek, mindenesetre magasságra nézve hasonlóak vagy talán még kisebbek is lehettek, mint az előbbiek, de nem egy emlős faj egyedei voltak…
Kétéltűek, bőrük pikkelyes, fejük hosszúkás, kezeiken és lábaikon –az ujjak közt– úszóhártyák feszültek. A földi emberiséghez képest ősöregek, sok ezer évvel régibb faj nálunk. Varázslók, akik elterjesztették a fémművességet, alkémiát, varázsszerek készítését és misztériumokat alapítottak mindenfelé. Több száz évig éltek... A mi fogalmunk szerint, nem tartózhattak az emlősök osztályába, ám mégis nagyon is emberszerűek voltak, hiszen az értelmes lénynek alapvető jellemvonása, amit az ember is birtokol: a két lábon járás, nagy koponyatérfogat, kezek használhatósága és a megfelelő testméret: mindezekkel rendelkeztek...