IX. Protokultúra

 

 

1. Protokultúra, 187-258. old. (1943)

2. Talányok: 412-421. old. Rapanui és Tiahuanaco: 421-467. old. A romok beszéde: 467-485. old. (1972)

3. Talányok: 463-472. old. Rapanui és Tiahuanaco: 472-515. old. A romok beszéde: 515-532. old. (2002)

4. Tiahuanaco: 614-645. old. Rapanui: 646-702. old. A romok beszéde: 703-725. old. (Gépirat, 1966)

 

 

Ez gyakorlatilag még rejtélyesebb fejezet, mint az előző. Ezzel kapcsolatban a 2002-es "teljes" kiadás semmit nem említ vagy magyaráz. Várkonyi egylapos szövege a kéziratból hiányzó VIII. fejezet helyén, szintén említi a Protokultúra c. fejezet "megcsonkítását" a Magvető kiadó szerkesztőitől, amibe ő nem egyezett bele. Mezey Katalin a Sziriat utószavában ennyit mond: "...jelentősen átdolgozták a IX. fejezetet (Protokultúra)". Gyakorlatilag ezen kívül semmi mást információ nincs ezen fejezet módfelett megnyirbálásáról.

Kezdjünk azzal, hogy az első alfejezet, a Talányok, mint cím, nem is szerepel a gépiratban!?! Ennek hossza csak 9-10 oldal (1972, 2002). Viszont mégis benne kellett legyen, s nem valami utólag hozzáírt rész az 1972-es kiadáshoz, ugyanis a Sziriat első változatában (1942/43) a Protokultúra fejezet első három és fél oldala (187-190. old.) gyakorlatilag teljesen megfelel a későbbi Talányok c. alfejezet előzményének! Úgy néz ki, hogy ez egyfajta többoldalas bevezetőnek szánta már a kezdetektől, hogy két olyan helyet bemutasson, ahol - szerinte - a vízözön előtti kultúra romjai vizsgálhatóan megmaradtak. Mindenesetre előbb nézzük akkor az első alfejezetet, ami számos hibát tartalmaz.

 

Talányok

 

Várkonyi a nagy civilizációk hirtelen felvirágzásának ecsetelése után különböző régészeti és történeti rejtélyeket említ, sorol. Ez a rész meg volt a Sziriat első változatában is (1942/43): Dungi király mérlege, Qara sivatag földmérési jelei, Delhiben álló vasoszlop, osebergi gálya rozsdamentes vasszögei, korai bronzöntvények összetétele. Ezekből többet elhagyott a Sziriat új átdolgozásában (van, amit megtartott).

Pld: "A legrégibb bronzkori leletek öntvényei mindenütt, ahol előkerültek, ugyanazt a réz- és ónkeverék-arányt mutatják, mintha csak egy műhelyben, azonos recept szerint készítették volna őket. a legrégibb bronzöntvények réz és ón keverési arányai mindenütt egyformák, mintha egyazon recept alapján készültek volna." (1942). Ezt még megtartotta a könyv 1948-as átdolgozásában is (a gépirat 543. old.). Kodolányi azonban azt írta neki, számos bronzöntési receptet jegyzett fel a sumeroktól, asszíroktól, babiloniaktól, rómaiaktól, stb, de lényeges eltérések vannak az összetételi arányokat illetően, de az alkotóelemek tekintetében is. Várkonyi azt válaszolta, a bronzöntvény azonosság egy marhaság és kihagyja a könyvből.

Egyébként Várkonyi Eugen Georg könyvéből vehette át, aki ezt írta: "A réz-ón ötvözet, a bronz technikája az 5. évezredre nyúlik vissza. Ez az első világipar - mivel a bronzfegyvereket a vasfegyverek előtt kovácsolták. És ez furcsa: mintha az összes pajzs, az összes lándzsa és kard egy műhelyből származna, mintha mind ugyanolyan recept szerint készült volna - bárhol is találnak ókori bronzfegyvereket, mindenhol ugyanaz az ötvözet, ugyanaz a 10 százalékos óntartalom." (1930: 68. old.). Hozzáteszem, hogy más szerzők, mint Alekszandr Gorbovszkij Az ókor talányaiban továbbra is fenntartotta ezt a rejtélyt. Szerinte Európában vagy Mexikóban a bronzöntés tudománya minden előzmény nélkül, teljes fejlettségében jelentkezett (ami a rézhez 10 százalékos ón keveréket alkalmazott). Egy másik szerző, az orosz-ausztrál Andrew Tomas a We Are Not the First c. híres könyvében (1971) már az ismerős dolgokat tárja elénk újból: "A réz és ón keverékéből készült bronz erős és tartós. Hosszú évszázadoknak kellett volna eltelnie ahhoz, hogy felfedezzék, hogy egy tizedrész ón hozzáadása a rézhez jobb fémet eredményez. Mégis furcsa módon múzeumainkban kevés a rézből készült lelet. Úgy tűnik, hogy a bronz hirtelen jelent meg, és nagy mennyiségben terjedt el messze földön. Az Európa különböző részein talált bronztárgyak hasonlósága arra enged következtetni, hogy ezek a tárgyak egy-egy gyártási központból vagy technológiai iskolából származnak. A bronz története Közép- és Dél-Amerikában hasonló. Az ötvözet meglehetősen hirtelen jelenik meg. Vajon kísérletezéssel vagy véletlenül történt a felfedezés? A bronz felfedezése nem egyidejűleg történt az Óvilágban és az Újvilágban. A bronz egyik alkotóelemét, a rezet i. e. 3500 körül bányászták Mezopotámiában, de Peruban nem előbb, mint i. e. 2000. (Az inkák számára a vas egészen Pizarro megérkezéséig ismeretlen volt)."

Roger Dévigne francia atlantológus (1885-1965) az Un Continent Disparu, l'Atlantide c. 1923-ban megjelent könyvében egy egész fejezetet szánt a témának, amiben Atlantiszt a "bronz államának" nevezte. Szerinte Galliát egy kis létszámú, finom kezű, bronzfegyverekkel és fejlettebb civilizációval rendelkező nép hódította meg. Európában Spanyolországtól Skandináviáig talált bronzfegyverek, mintha ugyanazon gyárban készültek volna. A bronzkori Európában bronz szállítási útvonalak voltak Afrikától a Baltikumig: a bronz utazott és nem a fémek! Dévigne szerint atlantiszi műhelyekben tökéletesítették a bronzöntés tudományát, majd a sziget elsüllyedése után az atlantiszi kovácsok Európába és Amerikába vitték tudományukat.

    Igaz, Várkonyi ezekből a kis rejtélyekből többet elhagyott, de helyettük újabbakat adott. Ezek egy részének teljesen világos számomra az eredete. Mégpedig közvetve vagy közvetlenül Erich von Däniken 1968 februárjában megjelent Erinnerungen an die Zukunft című könyve (ez 1990-ben magyarul is megjelent A jövő emlékei címmel). Egyébként nem csak németül juthatott ezekhez, hiszen a délvidéki Magyar Szó napilap (ami nyilván jól ismert volt Pécsen) már 1968. jún. 2 és júl. 5 közt 34 részben, napi adagokban közölte Vendégek a világűrből – Űrhajósok voltak-e az istenek? címmel egy sorozatot, mely gyakorlatilag Däniken ominózus könyvének a kivonatolt, szemelvényezett fordítása volt (nem a teljes könyv, de a nagy része!). Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a napilap meg sem említette Däniken nevét a 34 részben (ennek elég plágium szaga van!), csak amikor az 1970. aug. 6-i számban elkezdték sorozatban közölni Däniken új könyvének, a Zurück zu den Sternen-nek (1969) a szemelvényeit Vissza a csillagokra címmel, a sorozat bevezetőjében írták meg: "Három évvel ezelőtt nagy szen­zációt keltett Erich von Däniken svájci amatőr kutató ERRINERUNGEN AN DIE ZUKUNFT (Em­lékezés a jövőre) című könyve. A szerző azt a gondolatot vetette fel művében, hogy a messzi múltban Földünknek látogatói voltak távoli égitestekről. Állítását többek kö­zött a Bibliából és más régi írá­sokból vett idézetekkel támasztot­ta alá. Annak idején VENDÉGEK A VILÁGŰRBŐL címen a Magyar Szó is közölt részleteket a sokat olvasott és sokat vitatott műből, amely hónapok alatt milliós pél­dányszámot ért el a nyugati or­szágokban. Nemrég egy zágrábi kiadóvállalat szerbhorvát nyelven is kiadta." Várkonyi azonban nem csak jól ismerte a Tolna Megyei Népújságot, hanem kapcsolatban is állt az újság szerkesztőivel, s maga is írt bele cikkeket. Egy időben ez számított a legszínesebb és legolvasmányosabb magyarországi napilapnak! A tolnai napilap ugyanis lekoppinotta az újvidéki Magyar Szó cikksorozatát A világűr követei? címmel, és 1969 aug. 17 – okt. 7-e közt  (45 részben) leadta, igaz, a Magyar Szó képei nélkül! S ha ez nem volna elég, a szlovákiai magyar Természet és Társadalom tudományos havilap 1969/7. sz.-tól Vendégek a világűrből címmel sorozatban közölte a könyvet (1970/5. számig, azaz 11 részben): ez sem a teljes könyv volt, de a nagy részét leadták (és nem Magyar Szó szövegét koppintották, hanem ők is lefordították). Úgy hiszem azonban, hogy Várkonyi közvetlenül Däniken könyvének a német kiadását ismerte/használta, ugyanis mind a vajdasági, mind a szlovákiai közlésben valamiért Mallery neve, hibásan Mallerey-nek van írva. Ha Várkonyi használta volna a Magyar Szó közlését, egyszerűen átvette volna így Mallery nevét!
    Várkonyi persze rejtélyeket akart átvenni a svájci kókler híres könyvéből, de átvette a szerző tévedéseit is (Várkonyi ritkán vizsgálta forrásai szavahihetőségét).

467. oldal: "Az elő-ázsiai Kohisztán hegyei közt egy barlangi rajz olyan csillagpozíciókat mutat, amilyenek 10.000 évvel ezelőtt álltak fenn, a Vénuszt és a Földet vonal köti össze rajta: ez mágikus kapcsolatot jelent. (A Védák szerint a Vénusz [Sukra] a Föld támogatója, gyámja.)" –  Várkonyi ezt valószínűleg Däniken könyvéből (1968) vette át. Annak idején azonban a csillagászok 13-14.000 évesre tették korát. A „National Geographic Magazine” 1925-ben közölte is a sziklarajzot (én nem láttam). Viszont a két napilapban leadott Sziriatból való részletek közt ez is szerepel, csak éppen jóval részletesebben kifejtve: "Az iráni Kohisztán hegyei közt egy barlangi (!) rajz olyan csillagpozíciókat mutat, melyek i.e. 8000 évvel álltak fenn: a Vénuszt és a Földet vonal köti össze rajta, ami mágikus kapcsolatot jelent. A felfedezők ezt nem vették tekintetbe, holott a védikus (hindu) csillagmitológiák fontos tanítása, hogy a Sukra (Vénusz) a Földnek elöljárója, fény- és törvényhozója, közvetlen védnöke. A Földnél kétszerte több fényt kap a Naptól, azaz istene is kétszerannyi szellemi világosságot kap a Nap istenétől. A regés hagyományok szerint alkata együtt változik a Földével, tehát anyagi tekintetben szintén felsőbbrendű társa. I.e. 8000 azonban a középkőkor ideje, s a lelet környezete is «primitív», kőkori jellegű. Ám lehet, hogy a mágikus kapcsolat feltüntetése indiai eredetű, dravida kultúrhatás átvétele." Hozzáteszem, Däniken ezekről a mitológiai összefüggésekről mit sem tud. Nem tartom lehetetlennnek, hogy a kohisztáni barlangrajzról szóló rész eredetileg a Néhány történetelőtti évszám c. fejezetben szerepelt, az általam adott kékbetűs szöveg végén, ugyanis a két napilapban leadott részletben is ezután szerepelt. Majd később átkerült a Talányok c. alfejezetbe, kissé megcsonkítva (kétségtelenül jobban passzol a VIII., mint a IX. fejezethez!).

468. oldal: A maják matematikai tudását dicséri, de a Sziriat első változatában ez előtt még ilyet írt: "...naptáruk megbízhatóbb és pontosabb,  mint  a  gregoriánus;  Kr.  e.  6613-tól  kezdve megszakítatlan  feljegyzéseik  voltak  egészen  a  spanyol pusztításig.  Ugyancsak  ők  tizenkétjegyű  logaritmusokkal számoltak..." (1943). Ezeket Eugen Georg könyvéből (1930) veszi, viszont képes volt még a megbízhatatlan Georg szövegét is tendenciózusabban használni, azaz affelé vinni, hogy minél hihetetlenebbnek hasson. Georg ugyanis ezt írta szószerint: "A történelmi események rögzítésére kronológiai rendszert használtak, egy olyan naptárat, amely szinte tökéletesebb, mint a Gergely-naptár. 5000 éve vagy még ennél is régebben: a legfrissebb adatok szerint a feljegyzések már i.e. 6613-ban kezdődnek! , 3373. október 14-től a maja civilizáció spanyolok általi megfojtásáig, e naptár szerint számoltak." (1930: 67. old.). Egyébként más majákról szóló könyvekben és cikkekben előfordul ez az adat, hiszen elég jól és megdöbbentően hangzik, mint pld. "A mayák templomai naptár szerint épültek. Ez valamivel pontosabb volt, mint az általunk használt Gergely-naptár. Feljegyzéseik az i.e. 6613-tól kezdve folyamatosak voltak, egészen a spanyol hódításig." (A maják folyamistene szűzlány vérre szomjazik, Univerzum, 1959/10. sz.). Egyébként az adat Herbert J. Spinden amerikai történésztől származik, aki 1919-ben írt egy tanulmányt a maják naptáráról. Spinden szerint a maják történelmi első napja i.e. 6613 augusztusban volt (a mi naptárunk szerint), ettől kezdve számszerűen rögzítették az eltelt napokat, és pontosan feljegyezték a csillagászati eseményeket. De az egész elég zavaros, mert szerinte i.e. 10.580 dec. 10-én hivatalosan is felavatták a tökéletesített naptárat, amely egyetlen nap elvesztése nélkül működött egészen addig, amíg a maja feljegyzéseket a spanyol inkvizíció meg nem semmisítette Yucatánban, i.sz. 1561-ben. Ezeket a dátumokat, amelyeket a nyugat-hondurasi Copan maja városában található feliratok egyértelműen rögzítenek, valószínűleg egyetlen ember, egy ismeretlen matematikai és csillagászati zseni állította be, aki kétségtelenül minden idők egyik legnagyobb tudósa volt. A maják a világ kezdetét i. e. 3373-ban határozták meg magyarázza tovább Spinden , és a rögzített dátumtól hét, egyenként 144 000 napos ciklust számoltak vissza.

468. oldal: "Kujundzsiknál, a régi Ninive maradványai közt találtak egy számítást, melynek végeredménye a mi számjegyeinkkel írva: 195 955 200 000 000."
– Várkonyi ezt valószínűleg a német Ceram könyvéből vette át, ahol ez áll: "A görögöknél, akiktől a matematika-asztronómia terén is sokat átvettünk, már a tízezres szám is a „számtalan" fogalmával kapcsolódott össze s a „millió" fogalmát Európában csak a XIX. század honosította meg. Egy Kujundzsik dombjáról való ékírásszöveg azonban olyan matematikai sorozatot ad meg, amelynek végösszege a mi számolási rendszerünkben 195 955 200 000 000-nek felel meg. Ilyen nagy szám Descartes és Leibniz idejében szóba sem jöhetett volna." (A ​régészet regénye, 1965; Götter, Gräber und Gelehrte, 1949). Várkonyi bizonyosan a könyv német kiadását használta (más helyen ugyanis hivatkozik rá), ugyanis a magyar kiadás az egyik számot elírta a sorban (ezt én javítottam az idézetben!). Viszont Däniken könyvében (1968) is csak ennyi szerepel, amit Várkonyi ír, úgyhogy tőle is vehette.

Maurice Chatelain francia elektronikai szakember kiadott egy könyvet 1975-ben Nos ancetres venus du cosmos címmel. Ebben arra jut, hogy ez a giga-szám, ha másodpercnek vesszük, és mivel egy 24 órás nap 86.400 másodperc, így megfelel 2.268.000.000 napnak. Ha ezt osszuk 365,2422-vel, akkor 6.209.578 tropikus évet kapunk. Chatelain szerint ez éppen 240 precessziós Nagy Év, ahol egy év 9.450.000 nap (azaz 25.873,24 év). Pierre Brunet és Aldo Mieli már szerepeltetik ezt a számot a Histoire des sciences című 1935-ben kiadott munkájukban. 

468. oldal: "De folytassuk. Hérodotosz Egyiptomot a mérnöki tudományok szülőhazájának nevezte..." – Ez előtt még volt egy rész a Sziriat első változatában, amit valamiért elhagyott a harmadik kiadásból: "I. Dungi, Ur királya, Kr.e. 2600-ban olyan finom mérlegnek van birtokában, melynek súly egysége a másodpercingának a harmincadik szélességi fokhoz alkalmazott, nagy pontossággal lemért lengésidejéből adódik. H. von der Esch a keletegyiptomi Qara-sivatagban földmérési jeleket és háromszögelési pontokat talált, melyek a mai geodéziai műszerekkel is teljes pontossággal használhatók voltak, s elvezették őt az egykori ametiszt- és aranybányákhoz; a leleteket nem sikerült datálnia, csak annyi bizonyos, hogy a Kr. e. 13. századnál régebbi időkből származnak; magát a mérőműszert irodalmi utalások alapján rekonstruálta." (1943). Itt két különböző felfedezésről beszél.

Dungi nevét ma Sulginak írják, s az uralkodását az i.e. 21. századba helyezik. Már a mérleg leírása is nehezen értelmezhető (akár a piramis vagy más építmények belső technikai, csillagászati részletei kerültek szóba, Várkonyi ott úgy mozgott, mint elefánt a porcelánboltban). Tegyük hozzá: a mérleg első használatának nyomairól az Indus-völgyi kultúrából kapunk leleteket az i.e. 2400 és 1800 közti időszakból. Egyiptomból az első biztos mérleg-lelet i.e. 1878-ban van, de nyilvánvalóan jóval korábban is ismerték. A minoszi kereskedők szintén ismerték már ebben az időszakban (i.e. 2000-1500). Dungi esetében azonban nem kifejezetten a "mérleg" bevezetéséről van szó, hanem egy súlyegység etalonjának megállapításáról (amit kétségtelenül valamiféle mérleg egyik oldalára kellett helyezni). Sulgiról közismert, hogy ő vezette be hivatalosan a hatvanas számrendszert, tudósaival megállapíttatta a hivatalos súly- és hosszegységeket. Ezek etalonjait a pecsétjével látta el. Szabályozta az év mérését is.

Viszont hogy honnan vette a Dungira vonatkozó adatokat Várkonyi, könnyen megállapítható. Eugen Georg többször emlegetett könyvéből, aki a műve 68. oldalán ezeket mondta: "Kr. e. 2600 évvel ezelőtt a dél-babiloni uralkodó, I. Dungi, Ur királya egy rendkívül pontos mérleget használt. Súlyegységét a 30. szélességi fokon a legnagyobb tudományos pontossággal meghatározott másodpercinga lengéshosszából számították ki" (1930). A Nemzeti Ujság 1923. márc. 18-i számában találtam egy cikket Elfelejtett feltalálók címmel. Az írója részletesebben szólt Dungi mérlegéről, azaz pontosabban, mint a felületes német Georg vagy a vakon követője, Várkonyi. Tehát ezeket írta: „Ki gondol például arra, hogy a pontosan működő mérleg feltalálása a Krisztus előtti – 2600. évre nyúlik vissza. Feltalálója, egy dél-babyloniai uralkodó, I. Dungi, Ur királya volt. A királyi feltaláló nagy tudományos pontossággal végezte munkáját. Súlyegységének a 982.4 grammnyi minának alapja a kétszeresen vett rőf tizedének vízsúlyban vett kubusa s ez a maga 990 milliméterével a legpontosabb másodpercmutató a 30. szélességi fokon. Igen tiszteletreméltó teljesítmény ez, melyet csak három évezred után, Kr. u. 1121-ben Alkahzini arab tudós fejlesztett tudományosan tovább és értékesítette gyakorlati módon, ő konstruálta meg az első gyorsmérleget is, melyet jelentőségteljes névvel «a bölcsesség mérlegének» nevezett.” A másodperc-inga hossza, ami egy másodpercet leng ki, a különböző szélességeken eltérő a földön. Az újabb mérések szerint Babilonban másodperc-inga hossza 992,5 mm (de pld. Budapesten 993,8 mm).

Hansjoachim von der Esch egy német mérnök és felfedező volt (1899-1976), aki 1929 és 39 közt Egyiptomban dolgozott. Almásy gróf jóbarátjának tekintette. Számos expedíciót vezetett a líbiai és egyiptomi sivatagba. Wadi Halfától északra ametisztbányákra bukkant és a közelben olyan földmérési jelekre, amik szerinte a dioptra használatát bizonyítják. A dioptrát viszont eddig az alexandriai görög feltaláló, Héron találmányának tudták (Howard Carter egyiptológus el is vetette Esch ezen következtetését). Egyébként a Sziriat 1966-os verziójában is megemlíti Esch-t a teve domesztikálása kapcsán (2002-es kiadás: 189. old.). Várkonyi használta von der Esch Weenak, die Karawane ruft: auf verschollenen Pfaden durch Ägyptens Wüsten c. könyvét (Leipzig, 1941), amire Pécs népi múltja c. cikkében (Sorsunk, 1942/1. sz.) utal is a szudáni magyarabok kapcsán.

468. oldal: Piri Reis török tengernagy (1471-1551), a két térképet nem Keleten találta, hanem ő maga rajzolta és nem a XVIII. században fedezték fel, hanem Halil Etem Eldem, a Török Nemzeti Múzeum igazgatója akadt rájuk 1929-ben, a Topkapi palota átalakítása során. Ezt is Däniken előbb említett könyvéből vette át, aki ugyanezeket a tévedéseket adja elő (könyv eredeti német kiadásának 23. oldalán szinte szóról-szóra ugyanez áll, mint Várkonyinál). A Däniken-könyv magyar fordítója (Trethon Judit) önhatalmúlag 1929-re javította a 18. századot (lásd: a magyar kiadás 22. oldal). A helyes adatok pedig már a 60-as évek elején is ismertek voltak, még magyar nyelven is, pld: Egy 400 éves rejtély (Pest Megyei Hírlap, 1961. július 7); Stanislav Bártl: Óriási történelmi felfedezés vagy üres szenzáció: Piri Reis admirális csodálatos térképe, Tudomány és Technika, 1961/1. sz. Stanislav Bártl: Tévedés vagy csalásTudomány és Technika, 1961/2. sz. N. Maris: Az Antarktisz – egy ismeretlen világrész, Jóbarát, 1969/11. sz.

Hapgood professzor neve Hepgoodnak van írva! Ezt a banális elírást is tudattam a megjelenés előtt a kiadóval, s persze hogy Hepgoodnak maradt, mert senki nem vette a fáradtságot, hogy kicsit utánanézzen! Charles H. Hapgood professzor és tanítványai több évet töltöttek a Piri Reis térkép és más "gyanús" középkori térképek elemzésével. Erről írta Hapgood a híres, 1966-ban megjelent: Maps of the Ancient Sea Kings: Evidence of Advanced Civilization in the Ice Age ("Az ősi tengeri királyok térképei: Bizonyíték fejlett civilizációra a jégkorszakban") c. könyvét, ami később több kiadást is megért. Lásd jobbra a könyv egyik borítóját, amin éppen a Piris Reis térképe szolgál illusztrációként.

Várkonyi egyfajta zárásként ezt írja: „Földgolyónak a mesterséges holdak által készített fényképeivel való összehasonlításokból kiderült, hogy a térképeket rendkívüli magasságból kellett felvenni, éspedig az egyiptomi Syene városa fölött, ahol annak idején Eratoszthenész kiszámította a Föld kerületét. Röviden és érthetően szólva: olyanok, mintha valaki Syene fölött akkora magasságban vette volna fel őket (távlencsével), ahonnan 8000 kilométeres körben mindent pontosan „láthatott”, azonban a távolabbi részek vonalait eltorzultan, mivel nézőpontjából tekintve a Földgolyó gömbfelülete „lesüllyed”. A dolog érthetetlen, vagy pedig el kell fogadnunk, hogy a térképeket Egyiptom fölött vették fel kellő magasságban olyan műszerekkel, aminőket a mesterséges holdakon és űrhajókon használnak. Ez lehetetlen, de más magyarázat nincs.” – Úgy látszik azonban, lehet más magyarázat: Steven Dutch, a Wisconsin Egyetem tudománytörténésze szerint Piri Reis térképe nem azimutális, hanem ortografikus vetület szerint készült, amit már a 16. században ismertek. Az ilyen vetülettel rajzolt térkép olyan képet mutat, mintha a világűrből látnánk a Földet! Megemlíthető még, hogy Várkonyi rendszeresen többes számban beszél Piri Reis térképéről, holott csak egy Amerika és Afrika partjait mutató, gazellabőrre rajzolt világtérképrészletről van szó, ami "rejtélyes". Mellette mit sem látszik tudni a térkép Hapgood által hangoztatott rejtélyéről, hogy annak alsó részén Antarktisz partvonalait mutatná, jégmentesen! Egyébként volt egy cikksorozat, Däniken szellemében akkoriban: Világűr követei? (Tolna Megyei Népújság, 1969. aug. 17 – okt. 7: 45 részben), írója nem ismert (viszont ugyanezzel a címmel a lendvai Népújság magyar hetilap [Szlovénia] leközölte ugyanezt, kissé átvariálva az anyagot, de a szöveget szóról-szóra, heti sorozatban, 1969. 34. számtól, vagyis szeptember 20.-ától). Ebben is benne vannak ezek a tévedések a Piri Reis két térképének eredetéről, de a szerzője bőven beszél a térkép és Antarktisz kapcsolatáról is, ahogy Däniken is, csak ezt már Várkonyi nem vette át, talán mert nem tartotta elég érdekesnek. Van még egy érdekes különbség: Däniken könyvében Kairó felett áll az űrhajó, míg Várkonyinál Syene fölött (azaz közel ezer km-el délebbre). Itt éppen Dänikené a pontosabb adat, hiszen Hapgood kimutatta, hogy a térkép központja Kairó lehetett. Hogy honnan vette Várkonyi a Syenét, nem tudom.

Az ismertetés végén Várkonyi még hozzáteszi: „a legrégibb térképek időszámításunk ideje táján készültek” – itt meg az 1972-es kiadásban az „ideje” helyén még „eleje” szerepelt, s szerintem ez a pontosabb változat.

469. oldal: Elephantine szigete szintén A jövő emlékeiből származik. Nem igaz, hogy nagy magasságból nézve a sziget „körvonalai elefánt-alakot formálnak”. Várkonyi is repülőgépet emleget, akár forrása, hogy csak abból látható így. Egyébként Däniken könyvére reagálva Ronald D. Story a Space Gods Revealed című könyvében (1976) közölte sziget térképét. Story közli, hogy a sziget eredeti egyiptomi neve Yeb vagy Yebu volt. A szó elefántcsontot jelent, ugyanis a sziget volt az elefántcsont-kereskedelem egyik lerakata. Az Elephantine név a görög elephantinos szóból származik, aminek jelentése elefántcsont. Egy későbbi könyvében maga Däniken is beismerte tévedését: „Ma már tudom, hogy egyiptomi expedíciók e déli határerődítmény mellett haladtak el Nubia felé – elefántokkal.” (Tévedtem volna?, Bpest, 1988. 9. oldal). Lásd fentebb a hajdani Elefánt-sziget térképét, amin könnyen belátható, hogy nem hasonlít semmilyen elefántra. Egyébként a sziget nagyon ősi hely, már a predinasztikus időkben is templomok épültek itt, s az egyiptomiak úgy hitték, itt él Hnum isten. De az egyiptomiaktól nem állt távol a hasonló elnevezés. Az Etymologicum Magnum említi, hogy a Deltában fekvő Athribis város a nevét onnan kapta, hogy a körvonala, amit a Nílus határol, egy szívre hasonlít. Egyébként nem igaz, hogy a régi emberek csak onnan tudták volna, ha repülőről látták volna bizonyos helyeket: pld. az eszkimók tudták milyen Alaszka alakja vagy az ókori szerzők említik, hogy Szardínia emberi lábnyomra hasonlít (akkor most a szárdok repültek?).

 

469. oldal: Nazca-vonalak: „…figurák pedig semmi közösséget nem mutatnak az ún. nazca kultúra emlékeivel, maradványaival. Valószínűbb, hogy a nazcákat megelőző, eltűnt nép hagyatéka állít kérdőjelek elé itt is, mint Tiahuanacóban, s minket leginkább annak a rejtélynek megoldása érdekelne, vajon hogyan tudták ezt a föld színéről át nem tekinthető, óriási művet végbevinni alkotóik oly pontosan és szabályosan, mint képei mutatják?” – Az általános vélemény ma az, hogy a vonalak a nazca-kultúra hagyatéka és az i.sz. 100-700 közt készültek. Maguk a vonalak azonban elég primitív módon készültek, egyszerűen a sivatagos fennsík kavicsait söpörgették egy kijelölt vonal mentén. Ez alapján elég nehéz a kormeghatározás. Valóban elképzelhető, hogy ezek készítése a nazcákat megelőző kultúrában, úgy i.e. 500 körül a paracasi-kultúrában (i.e. 800-100) már elkezdődött. Ugyanis vannak motívumok, melyekhez hasonlók feltűnnek a paracasi rajzokon, de sok figura meg a nazca kerámiákon tűnik fel. De a nazca-kultúrát a paracasi örökösének tartják. Nazca sírokból ráadásul olyan finom szövetek is előkerültek, melyek alkalmasak lehetettek arra, hogy hőlégballon anyagául szolgáljanak. Ilyenekkel a magasból is ellenőrizhették a vonalakat. Bár korántsem biztos, hogy így is történt. Sokan úgy vélik, hogy az ilyen ősi vadászó-gyűjtögető népeknél az irányérzék oly fejlett, hogy képesek voltak nagy terepfelületek igazi alakját érzékelniük, anélkül, hogy felemelkednének a levegőbe. Fentebb középen egy hipotetikus illusztráció arról, hogyan készültek a talajba vájt rajzok.

Magyar nyelvterületen csak elég későn szereztünk tudomást a nazcai vonalakról. A legelső ilyen rövid tudósítás, tudtommal, csak 1963. októberében jelent meg, egyszerre több vidéki napilapban is, lényegében ugyanazon szöveggel: "A világ legnagyobb csillagász atlasza: A perui Andok csúcsain, Nazca ősi város közelében, egy amerikai tudós rendkívül érdekes felfedezést tett. Megtalálta a világ legnagyobb „képtárát”. Egy 500 négyzetkilométernyi kopár fennsíkot, melyet madarak, pókok, növények és többfejű kígyók rajzai borítanak. Ugyanitt található a világ legnagyobb csillagászati atlasza. Matematika pontossággal megrajzolt vonalak és mértani ábrák mutatják a Nap mozgását. Sok ábrát a homokra „rajzoltak”, szorosan egymás mellé helyezett kövekből kirakva, s az amerikai professzor csak repülőgépről felvételek segítségével tudta áttekinteni egy letűnt civilizáció izgalmas alkotásait." (még Paul Kosok amerikai tudós nevét sem írták le).

Az első képen a helyiek által Peca Gasha néven emlegetett sziklaformáció, amit "Az emberiség emlékműve"-ként vagy "Janus-arcként" is neveznek. A második kép a Peca Gasha háttere, s ott is egy emberi arc formálódik egy sziklából.

Az első képen a marcahuasi szfinx egy a gízai Nagy Szfinx profilja egymás mellett. A második képen a sziklaalakzatok vanna körberajzolva, hogy Ruzo szerint mire hasonlítanak (afrikai királynő, békák, Tauret nevű egyiptomi istennő, teve). A harmadik képen a híres teknős sziklája.

 

469. oldal: Daniel Ruzo felfedezéseiről ír a perui Marcahuasi sivatagban, de nem említi a felfedezés évét. Kétségtelenül nem Däniken 1968-as könyve nyomán említi, ugyanis a svájci lerendezi a helyet egy (1!) hosszabb mondatban. Valószínűsítem, hogy Louis Pauwels és Jacques Bergier: Le matin des magiciens (1960) c. könyve volt a forrás. Ez megjelent magyarul is a Mágusok hajnala címmel (1989). Az ismertetés több sora, szinte tükörfordítása Pauwelsék szövegének. Egyébként valószínűbb, hogy a könyv német fordítását használta Várkonyi: Aufbruch ins dritte Jahrtausend (1962). Ez megvolt a FSZEK központi könyvtárában is, természetesen már a szocializmus évtizedeiben. Hozzáteszem, hogy én Jacques Bergier, Pierre Mariel, Peter Tompkins, Charles Berlitz, Alexander Braghine, Däniken, Robert Charroux és más hasonló szerzők könyveit is kikölcsönöztem budapesti könyvtárakból még a szocializmus éveiben! Volt könyvtár, ahol megvolt Pauwelsék híres magazinja a Planète (ha jól emlékszem az írószövetség könyvtárában) vagy az szovjet-orosz Tehnika Molodezsi magazin (az országos Műszaki könyvtárban), ami hasonló rejtélyekről számolt be rendszeresen. Szóval nem voltunk elzárva ezektől igazán már a 60-70-es években sem! Várkonyi – saját bevallása szerint –, mint könyvtáros, rendszeresen rendelt könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel. Pauwels és Bergier 1952-re tette, hogy Ruzo felment a Marcahuasi sivatagos fennsíkra és megtette felfedezéseit. Ezt írják: "Ruzo sziklába vésett állatokat és emberi arcokat fedez fel, amelyek csak a nyári napfordulókor és meghatározott fény- és árnyjátékok révén láthatók." (1989-es magyar fordítás), ugyanez Várkonyinál: "...Ruzo számtalan sziklavésetet fedezett föl, emberek és állatok ábráit, melyek azonban csak a nyári napéjegyenlőség napján válnak láthatókká a fény és az árnyék eloszlása révén." Várkonyi egyébként teljesen félreértette a felfedezést, mert úgy beszél Ruzo leleteiről, mint "sziklarajzokról" vagy "sziklavésetekről", valójában egészen mások! Ezek ugyanis természetes sziklákból kifaragott emberi és állati alakzatok voltak, melyeket az idő és a környezeti hatások erodáltak. A francia könyv németre fordítója, Gerda von Uslar sem pontosan fogalmazott. Az eredeti francia mű, bár kicsit kétértelműen fogalmazott, nem igazán ezt értette: "Ruzo sziklába vésett állat- és emberi arcokat fedezett fel, amelyek csak a nyári napforduló idején, a fény és az árnyék játékában láthatók. Talált szobrokat a másodkorból származó állatokról, például a stegosaurusról: oroszlánokról, teknősökről, tevékről, amelyek Dél-Amerikában ismeretlenek. Egy faragott domb egy öregember fejét ábrázolja. A fénykép negatívján egy ragyogó fiatalember látható." (saját fordítás). Egyébként voltak nálunk is, akik tájékozottabbak voltak Várkonyinál már ebben az időszakban. Bizonyos N. Gy kétoldalas cikke egy magyar hetilapból: "1952 őszén Peru Marcahuasi fennsíkján négyezer méter magasban egy régi város romjait fedezték fel. Az ősi város művészei a hegyvidék szikláiból csodálatos szépségű szobrokat faragtak, melyek naplementekor gyönyörű színekben tündököltek. A szobrok között olyan állatok hasonmásaira találtak, melyek Amerika földjén ismeretlenek. (Pl. elefánt.) Akadnak a sziklaszobrok között egyiptomi istenalakok is. Így Tueris istennő szobra, melynek feje félig pávián, félig krokodil, és teste víziló, asszonyi keblekkel. Még érdekesebb az emberszobrok gazdag változata, köztük sok, a földkerekség legkülönbözőbb lakóit, európaiakat, afrikaikat megörökítő remekmű. Mindezek a leletek egy ősi kultúrára utalnak." (Az Atlantisz rejtélye, Lobogó, 1964/35. sz.).

De Sykes időszaki kiadványa is közölt tudósítást a Marcahuasi emlékekről, Daniel Ruzo perui kutató 1952 augusztusában tett felfedezéseiről. Ebben írják, hogy Ruzo egy barátja még 1944-ben mutatott egy fényképet egy hatalmas kőfejről, amit az "Inka fejének" neveznek, mert tudta Ruzót érdekelni fogja. Luis Felipe Angell: The High Level Culture Traced Through Megalithic Ruins, The Work Of Daniel Ruzo,  Atlantis, Sept 1967. Várkonyi egyébként magyar nyelven is találhatott volna tudósítást Marcahuasiról, még az 1966-os újraírt változat előtt. A szlovákiai Tudomány és Technika c. magyar nyelvű újság 1959. 26. számában volt egy egész oldalas cikk Rejtélyek, amelyekhez hiányzik a kulcs… címmel. Ebben a többi közt szóltak Marcahuasiról is. A felfedezőt Daniel Rousseau-nak nevezik (Ruzo helyett!). A cikket (kicsit átkozmetikázva) több magyar megyei napilap átvette 1960-ban. Majd az Élet és Tudomány lap Megelevenedő sziklák Peruban címmel adott egy féloldalas cikket (1960/25. sz.) a helyről a német Die Welt nyomán (és ebben is Daniel Rousseau-nak nevezik Ruzót). Úgyhogy ez a német lap lehetett a forrása mindkét magyar nyelvű cikknek. Könnyen megállapítható, hogy ezen cikkek egyikét sem ismerte/használta Várkonyi.

Egyébként a magyar nyelvű sajtóban még ezektől is sokkal jobb információkhoz juthatott volna az Jóbarát nevű romániai magyar ifjúsági lap révén. Ez a hetilap egyszerre indult 1967-ben és közös szerkesztésben a román nyelvű Cutezătorii nevű hetilappal, aminek éveken át átvette magyarra fordítva a cikkeit és képregényeit. A Cutezătorii állandó szerzője volt a Romániából 1970-ben elmenekült Doru Todericiu tudománytörténész, aki jó kapcsolatokat ápolt Robert Charroux-szal is, akárcsak Daniel Ruzóval, aki 1967 telén, majd 1968 nyarán is járt Romániában, főleg a Déli Kárpátok szélfútta, emberarcra vagy óriási gombákra hasonlító sziklái miatt. Todericiu elkísérte Ruzót a bucsecsei különös 8 m magas sziklaformációhoz, ami szélfútta szfinxsz-fejet formáz, de csak bizonyos szögből. A Jóbarát két idevágó cikket is közölt Todericiutól (ezek gyakorlatilag egyszerre, a két lap ugyanazon megjelenésű számaiban jelentek meg magyarul és románul). Ezekből idézünk: "Amikor 1956-ban a francia L'Ethnographie című folyóirat a Marcahuasi fennsíkról szóló első beszámolóját közölte, a szakemberek hitetlenkedve csóválták a fejüket. Daniel Ruzo perui kutató ugyanis azt állította, hogy a Peru fővárosától, Limától légvonalban 30 kilométerre fekvő fennsíkon, sziklába vésett alakokat fedezett fel, állatok és emberek színpadiasán elrendezett csoportjaira és a mi szfinxünkhöz hasonló sziklafejekre bukkant.
      [...]
   A Marcahuasi fennsik sok száz szobrának eróziós eredetét fenntartó szakemberek kétségbe vonták a perui kutató érveit. A sziklák megmintázásához — mondták ezek a kutatók — nagyméretű szervezett és tervszérűsített munkára lett volna szükség, s olyan eljárásokat kellett volna alkalmazni, amelyeket a 12-15 ezer évvel ezelőtt élt ember nem ismerhetett. Azonban Daniel Ruzo későbbi kutatásai eloszlatták ezeket a kételyeket, ugyanis csatornázás maradványaira és egy kezdetleges erőd romjaira bukkant; megtalálta az egykori ember használati eszközeinek maradványait is: agyagedények töredékeit, csonteszközöket.
    Nemrég N.N. Zsirov szovjet tudós, a Masma kultúrát, Amerika eddig ismert legrégibb kultúráját elemezve, arra a feltevésre jutott, hogy ez a kultúra más földrészről érkező hatások eredményeként keletkezett. Zsirov megjegyzése rendkívül fontos, mert Daniel Ruzo a Marcahuasi fennsíkon egyiptomi jellegzetességü formákat talált, például a régi Egyiptomból ismert Tueris istennőhöz hasonló alakot: két hátsó lábán álló nőstény víziló, fején virágkoszorú, mellső lábával, ahogyan egyiptomi társa is, az élet szimbolikus jelét tartja. Ne feledkezzünk meg a marcahuasi-i «fáraófejek»-ről a kettős koronával, ami az ókori Egyiptomban a két Alsó-és Felső-Egyiptomot jelképezte. Ruzo talált negroid fejeket, ló-, tehén-, teve-ábrákat, pedig ezek az állatok az európaiak megjelenése előtt nem éltek Amerikában.
" (A „Szfinx” rejtélye, Jóbarát, 1968/13. sz.). A cikk adta egy színes fényképen Ruzót és feleségét lóháton a kísérőjükkel, amint éppen Marcahuasiban vannak, sőt adta a marcahuasi Szfinx-fej képét is. Todericiu a következő cikkében arról ír, hogy Ruzo már 1924-ben megtalálta a fennsíkot, majd mintegy harminc éven át tanulmányozta, fényképezte és mérte. Azután 1953-ban úgy határozott, hogy nyilvánosságra hozza felfedezését Marcahuasiban (Marcahuasitól a Bucsesig, Jóbarát, 1968/31. sz.). A hetilap egyébként négy évre rá visszatért még Marcahuasira, mégpedig Aurel Lecca román író egy cikkében: A titokzatos buceg-i szfinx, Jóbarát, 1972/21. szám. Aurel Lecca is egy nagy tájékozottságú szerzője volt a románoknak. 1963-ban jelent meg a Lumi dispărute – In cautarea Atlantidei c. könyve, amiben összeszedte az Atlantisz mellett szóló bizonyítékokat (már ebben szólt Ruzo felfedezéseiről).

Marcahuasi „szobraihoz” – melyeket sokan csak a természet alkotásainak tartanak – tegyük hozzá, hogy Daniel Ruzo 1952 és 60 között tette a felfedezéseit a fennsíkon. Ez a Daniel Ruzo (1900-1991) egy perui jogász, amatőr régész és 33. fokozatú szabadkőműves volt. Lásd fentebb több fotót Marcahuasi kőmonstrumairól. A rész végét ezzel zárja Várkonyi: "Ruzo azt állítja, hogy ez a fennsík volt a bölcsője az ún. masma-civilizációnak, mely „talán a legrégibb magas műveltség a világon”. (La cultura Masma, Lima, 1954.)" Mindkét dunántúli napilap, amely közölt részleteket a Sziriatból, éppen ezt a részt is közölte, de ott egy mondattal több van, tehát a talán a legrégibb magas műveltség a világon” után még egy mondat áll: "Azaz vetekszik Tiahuanacoval." Ezt valószínűleg kihúzta a harmadik kiadás korrektora/szerkesztője a szövegből, bár könnyen lehet, hogy ezt csak a cikk szövegéhez tette hozzá Várkonyi.

Robert M. Schoch amerikai geológus, az ősi kultúrák szerelmese lóháton jött fel ide néhány éve. A helyet szent, szakrális helynek tekinti, attól függetlenül, hogy a sziklaalakzatok mesterségesek vagy csak természet által alkotottak. Olyan helynek, ahová az emberek évszázadok, vagy akár évezredek óta felzarándokoltak felüdülést keresni. Azt ő sem tudta megállapítani, hogy eredetileg az itt lakók szobrokká alakították a sziklákat és azok az évezredek folyamán erodálódtak, s így visszaolvadva a környezetbe. Vagy a természet, a vulkanikus tevékenységek hozták létre a meglepő alakzatokat. De még ha csak szimulákrumok is, azaz csalóka látszatok, amire a végén a következő elmésnek szánt, de semmitmondó megjegyzést fűzi: "Ez egy olyan terület, amelyet fel kell fedezni és be kell fogadni, hagyva, hogy a föld energiája magába zárjon és átjárja a lényünket. A csend, a kietlen szépség, a nagy magasság, a tornyosuló sziklaalakzatok mind-mind együttesen fiatalító és vitalizáló hatást fejtenek ki." Maga Ruzo mester a sziklák erodálása alapján úgy becsülte, hogy ezek 50.000 éves szobrok!

470. oldal: Várkonyi olyan csiszolt kristálylencsékről beszél, „aminőket ma csak céziumoxid felhasználásával lehet készíteni”. – Ez szintén a Däniken könyvéből származhat, és szintén téves állítás. Az Egyiptomban és Irakban talált kristálylencséket már Däniken előtt is számos író szerepeltette. Példaként említhetem Peter Kolosimo olasz író, Terra senza Tempo című könyvét (Milano,1964), de nála még Däniken cézium-oxidja cérium-oxid, ami nem ugyanaz! Az „ősforrás”, a már említett Mágusok hajnala című könyv lehetett. Ebben Jacques Bergier francia kémikus csak annyiról beszél, hogy a mi civilizációnkban „úgy húsz éve minden optikai üveget cérium-oxiddal csiszolnak. Tízezer év múlva, ha ezeket az üvegeket színképelemzéssel megvizsgáljak, az eredmény bizonyíték lesz arra, hogy a Földön egyetlen civilizáció létezett” (eml. mű 163. oldal). Bergier csupán arra ösztökéli a kutatókat, hogy vizsgálják meg az Irakban és Közép-Ausztráliában (ez utóbbi még Bergier elírása lehet, és számos könyvből visszaköszönt: valószínű, hogy Közép-Ausztriát akart írni) talált optikai lencséket ilyen szempontból. Tehát szó sincs arról, hogy ezeket cérium-oxiddal csiszolták volna.

Egyébként a kutatók szerint, olyan ősi kristálylencséket, amilyet Schliemann is talált Trójában (i.e. 2300-ból), vas-oxiddal fényesítettek. Ezt még ma is használják, „polírrúzs” a neve. A lencséket orsókra erősítették, és így köszörültek, polírozták, fényesítettek.

470. oldal: "A bagdadi múzeumban szárazelemek láthatók, melyek a galván-elv szerint működnek." – Szegény Däniken sorolja könyve 3. fejezetében ugyanilyen szűkszavúan ezeket a régészeti rejtélyeket. Egy rövid magyarázatként, tegyük hozzá, hogy a bagdadi agyagkorsót (szárazelemet) Wilhelm König osztrák régész találta nem messze Bagdadtól egy partus villa romjai közt 1936-ban (korát az i.e. 250 körülire helyezik). A korsó és a benne talált eszközök alkalmassá tették, hogy egy nagyon gyenge elektromos áramot termeljen, mint szárazelem. Viszont arról máig vita van, hogy ez tudatos volt vagy csak a véletlennek köszönhette? Lásd fentebb a tárgyat és mellette a feltételezett rekonstrukciós képét.

Egyébként Várkonyi magyarul is találhatott volna jelentéseket a leletről, még mielőtt a Sziriat első kiadása 1942-ben megjelent. Már ezek sokkal részletesebbek voltak az általa közölt semmitmondó mondatnál. A Tolnai Világlapja hetilap 1940. év 26. számában pld. ezt közölte a lelet kapcsán: "A villanyáramot már Krisztus előtt is ismerték. Dr Wilhelm König, aki a bagdadi múzeum megbízásából végez Bagdadtól délkeletre, Khujut Rabuában ásatásokat, furcsa eszközre bukkant az ásatások során. Az eszköz főrésze egy 14 cm magas váza, amelynek tetején kerek nyílás van s ezen keresztül egy 10 cm hosszú vörösréz-henger nyúlik be az edénybe. Ennek a hengernek feneke is tiszta vörösrézből van. A henger belsejét és lenekét 3 mm vastag aszfaltréteg borítja, felül pedig ugyancsak aszfaltból való tömzsi dugó zárja le a hengert. A dugó egy 75 mm hosszú és 1 cm vastag vasrudacskát zár körül. A szerkezet semmi más nem lehet, mint egy kezdetleges galvánelem, amelyet a Krisztus előtti 250. év körüli érmekkel együtt, tehát Galvani kísérletei előtt vagy 2000 esztendővel jutottak a föld alá. König dr. eleinte persze kételkedett abban, hogy ilyen korai időkben ismerték volna már a babiloniak a villamosságot. De aztán utóbb kiderült, hogy Kühnel dr, a berlini múzeum őre, a Bagdad melletti Ktezifónban lelt a szasszanida-korból, tehát Krisztus után néhány száz évvel, hasonló gyengeáramú villanytelepet. Sőt, legújabban Tel Urarból is kikerült ilyen „galvánelem". Ezek után bebizonyítottnak látszik, hogy Babilon földjén már évezredek előtt is ismerték a villamosságot."

470. oldal: "Peruban platinából készült tárgyakat találtak, ez a fém 1800 fokos hőben kezd olvadni: vajon hogyan nyerték és alakították?– Valóban: egy hagyományos széntüzelésű és fújtatós kovácsműhelyben 1200-1400 °C-ot lehet elérni, ami elég a rézhez vagy aranyhoz, de nem elég a platinához. Várkonyi téves infója, hogy Peruban találták ezeket! Mivel Várkonyi itt annyira szűkszavú, hogy nem lehet ennyiből megállapítani, honnan vette az információt. Pauwels és Bergier említett 1960-as könyve is Perut ír. Dänikennek az 1968-as német nyelvű A jövő emlékei c. könyve csak ennyit közöl az üggyel kapcsolatban: "A perui fennsíkon platinából készült díszeket találtak... Hogyan tudták a platinát megolvasztani és formázni, hiszen ez a nemesfém csak 1800 fokos hőmérsékleten kezd el olvadni?" De mivel Bergier idézi a dél-amerikai platina-díszek ügyén John Alden Mason amerikai régészt is, így valószínűleg inkább Däniken könyvéből szedte az információt, akivel még a szóhasználata is nagyon hasonló. A dél-amerikai platina-díszekhez még tegyük hozzá a következőket: Angelo Cortenovis olasz szerzetes és tudós már 1790-ben felfigyelt arra, hogy az ősi Amerika kohászai használták a platinát, aminek olvadáspontja 1768,3 °C (Che la Platina Americana era un mettalo conosciuto degli Antichi, 1790). J. J. Berzelius svéd kémikus és munkatársa, L. F. Svanberg, már 1828-ban megvizsgáltak Kolumbiából származó platinamintákat. Az ecuadori Esmeraldas térségében talált művészi régiségek közt vannak, melyek fehér arany és platina ötvözetekből készültek. Lásd fentebb egy képet a Dán Nemzeti Múzeumból, az ún. Bergsøe-gyűjtemény aranyból és platinából készült díszei. Teodoro Wolf geológus 1872-ben vizsgálta meg az Esmeraldas körzetéből előkerült platinadíszeket. Egyébként a La Tolita nevű kultúra (i.e. 600 és i.sz. 200 között) tárgyai közt találtak platinából készült díszeket és tárgyakat. A másik platinatárgy lelőhely Kolumbiában a Chocó vidéke. Bergier szintén említi a Mágusok hajnalában, hogy J. Alden Mason régész azt állítja, hogy "a perui fennsíkon olvasztott platinából készült díszítményeket találtak" (Mason kifejezetten nem a perui fennsíkot írta!). Nos, egész pontosan Mason a The Ancient Civilizations of Peru (1957) c. könyvében a 263. oldalon ezt írta a prekolumbián fémművességről: "Az aranyművesség széles körben elterjedt és a munka mennyisége és minősége Ecuadorban, Kolumbiában és Panamában is megegyezett a peruiakkal. Az északi országokban nem találtak ezüst- vagy bronztárgyakat, platinát pedig csak Dél-Kolumbiában és Ecuadorban dolgoztak fel. A platina díszek felfedezése Ecuador partjainál megdöbbentette és lenyűgözte a modern kohászokat, mivel olvadáspontját (kb. 1770 °C) nem lehet elérni a primitív kemencékkel, ráadásul Európában 1730-ig nem volt ismert. Bár a kis gyöngyök és egyéb díszek látszólag tiszta platinából vannak, valójában platinában gazdag ötvözetből készültek, némi arannyal és ezüsttel. A szinterezésnek nevezett eljárással készültek: apró platinaszemcséket kevertek némi aranyporral. A hő hatására az arany megolvadt, és a szemek összekapcsolódtak vagy összeforrasztásra kerültek; a terméket ezután a kívánt formára kalapálták." Tehát Mason szerint a platina díszek (vagyis platina-ötvözetek) porkohászati úton, tömörítéssel készülhettek. Ez persze megmosolyogtatta a kémikus Bergiert, hiszen ez elfogadhatatlan, majd megjegyezte Masonról: "Ez a feltevés a fémkohászatban való teljes járatlanságról tanúskodik." Maga Mason egyébként az irodalomjegyzékében Paul Bergsøe dán vegyészmérnök értekezésére hivatkozik: The Metallurgy and Technology of Gold and Platinum among the Pre-Columbian Indians, Copenhagen, 1937.

 

470. oldal: „A kinai Chou-Chou egyik sírjából alumínium lánc került elő.Ez szintén Däniken könyvből származhat (33. oldal; a magyar fordítás a német eredetiben álló Chou-Chou nevet, Csucsounak fordítja). Várkonyi még Däniken megbízhatatlan információit is képes még hányavetibben átvenni. Ugyanis Däniken nem alumínium láncot írt, hanem övet! Lásd fentebb az öv szíjára erősített fémlapokról készült fotókat! Ezt az információt – valószínűleg – a Horizons nevű lap 1958. októberi száma „dobta be”, melyet Bergierék is átvettek. Náluk Csu Su egy kínai tábornok (i.sz. 256-316), akinek a sírjában találták egy cizellált övet, mely 85 %-ban alumíniumból készült. Valószínű, hogy Däniken innen vette a „sztorit”: A „Mágusok hajnala” német változata, az Aufbruch ins dritte Jahrtausend (Scherz,1962) a „Csücsou” nevet „Chou-Chu”-nak írja. Sokan kétkedve fogadták a hírt, hisz bármit nehéz volt ellenőrizni a kommunista Kínában. Később Däniken beismerte, hogy „e lelet esetében – mint ezt Kínából megtudtam de facto egy speciálisan edzett ezüstötvözetről volt szó” (Tévedtem volna?, 9. oldal).

Szóval néhány további adat a leletről: a tábornok neve Zhou Chu, aki i.sz. 236 és 297 között élt és éppen a a tibetiek ellen harcolva halt meg. A sírt kínai kincsvadászok találták meg Nanjingban, 1952-ben, de mint kiderül már korábban is kirabolták. Az öv nagyjából húsz fémdarabot tartalmazott - amelyeket feltehetően az immár korhadt bőrhöz erősítettek -, és ezek közül négy szinte tiszta alumíniumból készült, a laborvizsgálatok szerint. Tehát ezek alumíniumötvözetek. Majd 1958-ban a Dongbei Műszaki Főiskola analízise szerint az anyag nagyrészt ezüstötvözet. 1964-ben a kínai Tudományos Akadémia újból elemezte a tárgyakat, s az öv ezüstötvözet, de a talált fémtárgydarabok közt volt alumínium ötvözet is. Xia Nai kínai történész kutatásai szerint a tábornok sírját már 1350-ben és 1860-ban is kirabolták. Mikor a sírt 1952-ben újból felfedezték, a régészek érkezése előtt sírrablók hatoltak a sírba. Xia Nai szerint az alumínium darabok éppen tőlük származhatnak. Viszont William R. Corliss amerikai fizikus és író 2003-ban úgy nyilatkozott, hogy nem elképzelhetetlen, hogy másfélezer évvel ezelőtt a kínaiak valóban használtak ilyen kis mennyiségben aluminiumot. Szerinte két lehetőség adódik: 1. Jin-dinasztia (i.sz. 265-420) kínai kohászai, akiknek magas hőmérsékletű kemencéik voltak, véletlenül rátaláltak az alumínium kémiai úton történő kinyerésének többféle módja közül az egyikre. 2. A kínai geológusok 1985-ben arról számoltak be, hogy Guizhou-tartományban természetes alumínium szemcséket találtak. Lehet, hogy a Jin-dinasztia korabeli kohászok elegendő ilyen szemcsét gyűjtöttek össze a nanjingi öv alumíniumszelvényeihez? Összeütötték a szemcséket vagy talán megolvasztották őket, hiszen a tiszta alumínium olvadás pontja egyáltalán nem magas (660 °C).

470. oldal: Várkonyi szerint Delhi mellett áll „a híres 17 méter magas, rozsdátlan acélból kovácsolt oszlop, anyaga nem tartalmaz ként, sem foszfort…” A Sziriat első változatában még így szerepelt: "Delhi mellett  állnak  a  17  méter  magas  kovácsolt  acéloszlopok,  forrasztás  nélkül,  rozsdamentes,  vagyis  vegyileg majdnem  tiszta  anyagból:  ezek  földbeásott  felének  hosszát  most  igyekeznek  megállapítani  (állítólag  15  méter mélységig  ástak  hiába).  Megjegyzendő,  hogy  rozsdamentes  acélt  csak  a  legutóbbi  évtizedek  kohászatának sikerült  előállítania." (1943). Az oszlop valóban létezik, de az adatok teljesen hibásak! (az oszlop képét lásd fentebb)

A hibás adatok Sir Alexander Cunninghamtól (1813-1893) származnak, aki India régészeti főfelügyelője volt. Cunningham 1862-ben megvizsgálta az oszlopot, ami – szerinte 60 láb hosszú, 16 hüvelyk az átmérője és 17 tonna súlyú. Cunningham segítője, Beglar építette kőből azt a kis kör alakú platformot az oszlop lábazata köré 1871-ben. Cunningham letört egy darabot, melyet szakemberekkel megvizsgáltatott. Az eredmény azt hozta, hogy az anyag tökéletesen tiszta kovácsoltvas, amely nem tartalmaz sem ként, sem foszfort, s ezáltal nem rozsdásodik. A fajsúlya 7,66 gramm/köbcentiméter. Hasonló tisztaságú vasat csak a 19. századi kohászatnak sikerült előállítani, kis mennyiségben. Cunningham 1862-es jelentése szerint az oszlop talaj feletti része 22 láb (6,6 m), de hozzáteszi, hogy "a közelmúltbeli ásatások során 26 láb [8 m] mélységben leástak mellette és még nem találták az alját", azaz minimum 48 láb hosszú, így Cunningham azt valószínűsítette, hogy az oszlop legalább 60 láb hosszú. 1872-ben az angolok végül melléástak és kiderült , hogy a föld alatti rész nem több 3 lábnál (ennek híre valahogy nem jutott el Várkonyiig, mert 70 évvel később is azt írta, nem tudni milyen mélyre nyúlik a földbe...).

Robert Hadfield fémszakértő már 1912-ben rámutatott, hogy a 7,66-os fajsúlyú vas semmiképpen sem lehet vegyileg tiszta (mert akkor 7,87-nek kellene lennie). Hadfield egyébként az oszlop vastartalmát 99,72%-nak mérte (a legújabb adat Lal mérése 1996-ból: 99.67%). Cunningham adatait már az első világháború előtt átvettek magyar szakkönyvek, sőt még Andai Pál magyar technikatörténész is „szennyeződésmentes színvas”-ról ír (A technika története, Bpest, 1965). Az oszlop vastartalma nem egységes, néhol eléri a 99,72 %-os értékét is, ami szinte hihetetlen (a konaraki Fekete Pagoda vasgerendái hasonló tisztaságúak). Egy elemzés szerint az anyagában 0,25 % foszfor és 0,005 % kén is tálalható. Minősége megegyezik a mai 08-as acéléval, azaz a mi iparunkban, ez elég gyenge minőségű vasnak számít. Valóban nem rozsdásodik a felszín fölötti része, csak egy vékony rozsdaréteg fedi, amely azonban nem esik le, hanem meggátolja a további rozsdásodást. Cunningham hibás méretei (a 18 méter és 17 tonna) onnan eredtek, hogy azt hitte, az oszlop 11 méternyire lenyúlik a föld alá. 1872-ben az angolok aztán leástak és megállapították, hogy a föld alatti rész egy méter hosszú sincs. Az oszlop valódi hossza 7,20 méter (ebből a föld alatt 94 cm), alul 43,5 cm vastag, felül 22,3 cm és a súlya 6 tonna. Az oszlopot mintegy 300, egyenként 23 kg súlyú bucából, kovácsolással hegesztették össze. Egyébként az oszlop valóban rejtélyes; figyelembe véve, a kedvező éghajlatot és azt, hogy a föld felszíne alatt a rozsdásodás már megindult, az oszlopnak az 1600 éves ideje alatt el kellett volna korrodálódnia! Például Bharatpurban is van egy teljesen hasonló vasoszlop, de azt teljesen beborítja a rozsda!

Várkonyi 1966-os átdolgozása idején, de még az 1942-es első változat idején is lehetősége lett volna jóval hitelesebb adatokat begyűjtenie. Jellemző, hogy az 1942-es kiadásban még Delhi melletti 17 méter magas „vasoszlopokról” írt (!), melyek mélysége a talajba, nem ismert. Ugyanis 15 méterig leástak, de hiába (így Várkonyi!). Gyakorlatilag képtelen voltam megtalálni, honnan szedhette ezeket a hülyeségeket. Illetve találtam több hasonlót, ami viszont későbbi a Sziriat első két kiadásánál: "Egy másik rejtély Indiába vezet el bennünket. Négyezer évvel ezelőtt egy fém-oszlopsort állítottak itt fel. Minden oszlop súlya átlagosan öt tonna..." (Rejtélyek, amelyek megoldásához hiányzik a kulcs..., Tudomány és Technika, 1959/26. sz.). Itt egy másik, ami akár szorosan bele is férne a Sziriat első két megjelenésébe: "Ez az oszlop 18 méter magas vasdarab, amelyen a hegesztésnek nyoma sincs és amely vegyileg tiszta vas. Súlya 17.000 kilogramm. A legcsekélyebb rozsdafolt sincs rajta. A fém tisztasága határozottan megakadályozta az oxidálódást." (Semmi sem új a nap alatt, Népszava, 1942. jún. 28).
      Arról nem is beszélve, hogy Horváth Árpád tudományos szerző 1964 novemberi levelében figyelmeztette Várkonyit a vasoszlopról írt tévedéseire: "Egyik-másik helyen szívesen adnék tanácsot. Pl. az indiai vasoszlop rövid rúdvasdarabok összekovácsolásával keletkezett. Így a 19. sz. végén is dolgoztak, egy Corliss gép tengelyét 15 ezer patkóból kovácsolták. A tiszta vas igen gyorsan oxidálódik, csak a nikkelacél nem." Ennek ellenére a könyv 1966-ban újraírt változata is a hibás adatokkal lett megírva! Horváth vegyészmérnök volt, úgyhogy Várkonyi nyugodtan rábízhatta volna magát ebben az ügyben!
      Egyszerűen bármilyen 20. századi magyar forrás is hitelesebb volt Várkonyinál a vasoszlop ügyében! Például Dr. Schleicher Aladár Pál az oszlop magasságát csak 8 méteresnek mondta (1914). Zigány Árpád magyar újságíró pedig ezt írta: "Közvetlen Delhi közelében van a Kutub-oszlop, mely több mint 6000 kg nehéz, s a vegyelemzés bizonysága szerint csaknem vegyileg tiszta vas, aminőt mai technika minden fejlettsége és vívmánya dacára se tud a kohókban előállítani. A vegyileg tiszta vasat a mai tudomány csupán árammal tudja lecsapni vassó-oldatokból, de az oly csekély mennyiség és oly költséges és fáradságos módszer, hogy igazi célokra nem használható... a Kutub-oszlopon nyoma sincs a rozsdának." (Civilizáció története, 1912) Vagy ez az újságcikk: "Egyszerű negyven centiméter átmérőjű vasoszlop ez, amely egy sok százéves fügefa mellett hét méter magasra emelkedik és látszólag figyelmet sem érdemel. Ezt a sima vasoszlopot a Krisztus után való negyedik százévben kovácsolták. Szóval abban a korban, amikor a legtöbb népnek még nem is volt fogalma a vasiparról. Szinte csodálatos, hogy tudtak a hinduk abban a korban, amikor még nem létezett gőzkalapács, egy akkora vaskolosszust összekovácsolni. Ezt a delhii vasoszlopot kénytelenek is vagyunk épen ezért az ókor legcsodálatosabb produktumai közé sorolni." (A nagy Durbar, Pesti Hírlap, 1911. dec. 13). Egy másik cikk: "Sir Hadfield Robert, híres angol vegyész és nagyiparos gyökeresen végére akart járni a dolognak. Megfúratta az oszlopot és az így nyert vaspróbát megelemezte. Nagy meglepetésre kiderült, hogy az anyag rendkívül tiszta vas. Olyan tiszta, aminőt ma is csak nehezen tudunk előállítani. Ez lenne tehát a delhii Kutub- oszlop csodálatos épségének titka." (A delhii vasoszlop rejtélye, Pesti Hírlap, 1936. júl. 21.). Ferenczy L. Tamás 1937-ben kiadott egy könyvet, amely a régészeti ásatások érdekességeivel és történelmi rejtélyekkel foglalkozott: A felfedező ásó nyomán címmel. A szerző egy külön fejezetet szánt a témának ezzel a címmel: Miért nem rozsdásodtak meg a Kutuba-oszlop és a Viking-hajók vasszögei? (egyébként a Ferenczy egy álnév, az igen széles érdeklődési körű Szimonidesz Lajos magyar művelődéstörténészt és tábori püspököt takarja: 1884-1965). A szerző végső következtetése a rejtélyre: "A kutuba-vasoszlop és a vikinghajó vasszögéi tehát azért nem rozsdásodtak meg, mert véletlenül kémiailag tiszta vasból készültek s mert a kémiailag tiszta vasnak alaptulajdonsága az, hogy nem rozsdásodik." Egyébként ez a Ferenczy is hadilábon állt a tényekkel, ugyanis azt állította, hogy a vasoszlop 2 méternyire áll ki a talajból és a nagyobb része vagy tíz méter hosszan a földben van.

Az 1943-as kiadás könyvészetében a többi közt sorolja Albert Neuburger német technikatörténész híres-hírhedt Die Technik des Altertums c. könyvét (1919). Neuburger sem mondja 17 méter magasnak az oszlopot (a föld feletti részt 7 méternek írja), viszont vagy háromszor említi, hogy 17 tonna a súlya. Lehet, Várkonyi annyira figyelmetlen volt, hogy egyszerűen 17 méternek vette át? Ráadásul a német azt írja, hogy az oszlop a földben legalább 16 méter mélyen benne van. Neuburger szerint: "...valószínűleg nagyon sok tömbből áll, amelyeket összekovácsoltak. Ennek ellenére sehol nincs olyan varratnyom, amely elárulná a hegesztést". Neuburger 1891-ben megvizsgált egy az oszlopból származó mintát Klobutow professzorral a müncheni műszaki főiskola elektrokémiai laboratóriumában, és minden erőfeszítésük ellenére rozsdának nyomát sem találták. Neuburger szerint az oszlop vasa a kémiai tisztaságának köszönheti rozsdamentességét, s nem annak, hogy állítólag zsírral kenegették a hívek. Egyébként van egy hasonló vasoszlop Kapurthalában és Daharban is. A súly tekintetében a túlzás csúcsát Jarosek József érte el, aki személyesen is járt Indiában, és megnézte a helyszínen a vasoszlopot. Mindenesetre "kb. 27 tonna" súlyúnak írta (A rejtelmes India, A Hét, 1957/46. sz.), ami több mint négyszeres túlzás!

Hogy az 1972-es kiadás is ilyen tévedésekkel jelent meg az már a teljes nemtörődömség határait súrolja a vasoszlop ügyben. A megjelenés előtt tájékozódhatott volna bőven. Pető Gábor Pál cikke: A Delhi vasoszlop rejtélye az Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1965-ben jelent meg. Ponori Thewrewk Aurél: A vasoszlop bizonyít? c. cikke (innen: Élet más bolygókon, Bpest, 1968: 56. old.) De ott volt még Dr. Bácskai Gyula roppant alapos és  hosszú cikke: A delhi vasoszlop titka, Természet Világa, 1968/3. sz. (130-132. old.), s ez teljes körű tájékoztatást nyújtott volna!
      Számomra egyértelmű, hogy Várkonyi nem nézett utána az oszlopnak, főként Eugen Georg könyvét használta, aki ilyeneket írt: "Réz és ólom bányászata már a neolitikum óta folyik. Az egyébként teljesen eltűnt korai vasipar utolsó maradványai fantasztikusak: a több kilométeres salakhalmok az indiai Kewah államban; a Delhi közelében álló kolosszális - rozsdamentes! - Kutub oszlop, egy 17 méter hosszú, kovácsolt darab, hegesztési varrat nélkül, kémiailag szinte tiszta vasból! A 4000 éves vas pagoda Jainge-Anfuban; a legrégebbi mezopotámiai rétegekben talált furcsa vasleletek; a négerek ősi vastechnológiája: az osebergi (viking?) hajó rozsdamentes szögei: a rejtélyes, analizálhatatlan vas-agyag (?) ötvözetből készült mexikói vázák."

 

Várkonyi a Sziriat első változatában a delhi-i vasoszlop után említi az osebergi gályát (nyilván Eugen Georg nyomán). Várkonyi mintha szándékosan ferdített volna még Georg szövegén is, amikor így írt: "Ugyancsak  rozsdamentes  szegeket találtak  az  Osebergnél  kiásott  prehisztórikus  (viking?) gályán." (1943). Hiszen a prehisztorikus az írott történelem előtti, s talán kapcsolatba hozható Atlantisz hajóival is... pedig ez csak egy 30 evezős viking árbócos gálya volt. Hogy Várkonyi Neuburgert használta ennél a résznél is, bizonyítja az, hogy a német szerző a delhi-i Kutuboszlop után az Osebergnél talált ősi vikinghajó rozsdamentes szegeit említi, melyek még ma is fényesek. Persze nagyon figyelmetlenül, hevenyészetten vette át Várkonyi mindkét esetet (kár is emlegetni Eugen Georgot, hiszen ez már Várkonyi felelőssége). A hajót az Oslói Nemzeti Múzeumban őrzik. Gabriel Gustafson régész vizsgálta, de nem tudta megmondani az okát a rozsda hiányának. Egy bizottság később a vas tisztaságát találta okként erre. A hajót Gustafson egy sírdomb alól ásta ki 1904-ben (lásd fentebb egy fotót az ásatásról). A hajó hossza 21,5 m, tölgyfából készült, művészi faragásokkal. A kora i.sz. 800 körüli, de maga a temetés a 830-as években történt, s a rajta lévő tetem, talán a híres Asa királynőé. Norvégiában ismertek az ősi viking hajótemetkezések, ahol a hajóikkal neves vezetőiket is eltemették: a hajóik fölé több méter magas földdombot emeltek.

Egyébként valóban tudunk ilyen szegekről máshonnan is, ráadásul ezek jóval régebbiek is az osebergi társaiknál. Egy újsághír 1961-ből: "Kétezeréves szögek — rozsdamentesen
Egy oxfordi régész a skóciai Pertho várostól nem messze, két méter mélységben a föld alatt tizenkét tonna vasszöget talált. A szögeket a régi rómaiak Időszámításunk után 90-ben Britanniából való elvonulásuk előtt ásták el. A szögek csaknem két évezredig feküdtek a Tay folyó partjainál a rendkívül nedves földben, mégis teljesen rozsdamentesek, és úgy fénylenek, mintha vadonatújak volnának. A talaj ezen a helyen homokos és kavicsos, tehát átengedi a vizet. Az éghajlat is meglehetősen nedves. Semmiféle edényt vagy göngyöleget nem találtak, amelyről feltételezhető volna, hogy megvédte a szögeket a rozsdásodástól. A régészek most azt kutatják, volt-e a régi rómaiaknak valamilyen gyártási titkuk, amelynek segítségével tökéletesebben tudták védeni a vasat a rozsdásodástól, mint a mai korszerű eljárások." (Népszava, 1961. okt. 14).

Talán ettől is érdekesebb, hogy a dél-szerbiai Hisar-domb nagy erődített, bronzkori településén a nyomok egy nagy korai vasfeldolgozó telepet azonosítottak az i.e. 14-11. században. 2001-ben Šćepan Turović amatőr régész, a belgrádi Nemzeti Múzeum munkatársa egy 64,5 cm hosszú, sima oldalú, gombostűre hasonlító acélszálat talált, ami az i.e. 14. századba datálható. 2005-ben egy másik hasonló tűt is találtak. Az ún. Turović-tű sem rozsdásodik, de még modern mércével mérve is technológiai csodának számít, mivel ilyen tisztaságú vasat még ma is alig lehet előállítani: 98,86%-ban tiszta vas!     

470. oldal: A perui 20.000 tonnás kőtömböt is Däniken könyve (1968) említi, úgy utalva rá, mint amit mozgattak. Ez csak egy kőfejtői tömb, amibe itt-ott belefaragtak és egy földrengés arrább gurított. Ez rész ki lett húzva az 1972-es kiadásból.

470. oldal: "Damaszkusztól északra, az Anti-Libanonban áll, illetve hever romokban az ókor egyik leghatalmasabb műve, Baalbek; Jupiter templomának nevezik, és Antoninus Piusnak tulajdonítják építését (Kr. u. 150.), noha semmi dokumentum nem említi..." – ez így nem igaz! Valóban kevés ókori forrás maradt fenn Baalbekről (és még sok más nagyvárosról is). Ióannész Malalas bizánci krónikás (491-578) azonban egy rövid közlésben Antoninus Piusnak tulajdonította a Juppiter templom építését a krónikájában. Igaz, hogy kevés írásos beszámoló maradt a városról, viszont a folyamatos régészeti expedíciók nagyos sok helyi feliratot, érmét és hasonlókat találtak, melyek számos római császárhoz sorolhatók.

De ír még ilyet is: "A talpazat, a híres „terasz", amelyen az 54 óriási oszlop állt, semmiképp sem tulajdonítható a rómaiak művének, sőt azt sem tudja senki, mely nép s mikor emelte, és főként hogyan? A teraszt három kőtömb alkotja..." A Nagy Templom pódiumáról van szó, azt nevezik "terasznak" is. A görögök nem, de a rómaiak rendszerint ilyet építettek templomaik alá. Természetesen nem csak az a három kőhasáb alkotja a teraszt, ezek ugyanis a pódium hátsó oldalán vannak a falba építve. A három kőhasábot nevezik Trilithonnak. Ezek méretét Várkonyi csak hevenyészetten adja meg, kissé felfelé túlozva azok méretét. Említve, hogy egyenkénti súlyukat 2000 tonnára becsülik, ami viszont orbitális túlzás. Biztos vagyok benne, hogy egyik tömb súlya sem nehezebb 1000 tonnánál. Egyébként Gorbovszkij vagy Brad Steiger – hasonló célzattal – említi a konaraki Fekete Pagodát, aminek 228 láb magas (69,5 m) tetején egy 25 láb vastag (7,6 m) és 2000 tonna súlyú kőlap található. Az ilyen nagy súlyokra vonatkozó adatok rendszeresen felbukkannak a régészeti rejtélyeket taglaló könyvekben, azt illusztrálva, hogy az őseink olyan technikákat ismertek, melyekre máig nem derült fény.

A Nagy templom alatti teraszt „semmiképpen nem” a rómaiak művének mondja Várkonyi. Ebben van parányi igazság, még ha nem is erre gondolt Várkonyi. Ugyanis a legújabb kutatások szerint a terasz az i.e. 2. században építették a görögök és helyi sémi lakosok, majd ezt fejezték be gigantikus kőtömbökkel a rómaiak az i.sz. 1.sz.-ban. A Baalbekről szóló rész ki lett húzva az 1972-es kiadásban.

A két napilapban leadott részletekben (1971) szerepel a kimaradt rész Baalbekről. Viszont ezt megelőzi egyfajta bevezető szövegrész, amit nem találtam a Sziriat 2002-es kiadásában. Nem tartom lehetetlennek, hogy Várkonyi a cikkhez írta csak hozzá ezt a részt, és az is kétségtelen, hogy itt már szemezget a Sziriat különböző helyeiről. Csakhogy ezek a szemelvények mind megtalálhatók a Sziriat 2002-es kiadásában, csak ez a Baalbekről szóló rész előtti bevezető nem. A szöveg ez:

"A prehisztória és az Ókor teljesítményei a ciklopszi építkezés és a kolosszális szobrászat terén ma már közismertek.
     Elegendő a világszerte szétszórt, tíz és tízezernyi megalit-művekre, kőkörökre, menhirekre, dolmenekre utalni, melyek legszebb mutatványa Stonehengében áll; hasonlóképp a Földgolyó minden táján található, számlálatlan, emberkéz emelte hegyekre, a piramisokra, amiket Cheopsz gúlája reprezentál méltóképpen; végül Egyiptom, India, Kafirisztán Dél-Amerika, s a Húsvét sziget szobor óriásaira. E roppant kőtömbök kifaragásának, mozgatásának technikai, feltornyozásuk mérnöki tudománya mindmáig nagyszámú elmélet és magyarázat felállítására ösztökélte a kutatást, anélkül, hogy a kérdések hiánytalan megoldásáig eljutott volna. Itt meg sem kíséreljük végigtekinteni a probléma-halmazon, mindössze néhány olyan szemelvényt emelünk ki, melyek előtt minden szaktudomány értetlenül áll, vagy pedig restelvén bevallani tehetetlenségét és a régi tudomány fölényét, hallgatagon megy el mellette."

472. oldal: "Tor Heyerdahl"  – a név helyesen Thor Heyerdahl. Érdekes, hogy az 1972/1984-es kiadásban ugyanitt ez jól van írva, csak a 2002-es kiadás írta el.

 

Miután ezeket a kis színes ókori talányokat előadja, Várkonyi ezt kérdezi: "De fájdalmas érzés megállni a titok küszöbénél. Csakugyan mindent elnyelt a tenger? Ama nagy népek nagy, fejlett kultúrájának semminemű emlékműve nem maradt fenn?" Hasonló felvezetéseel indította a Sziriat első változatában is a Húsvét-szigetet és Tiahuanacót bemutató részt: "De fájdalmas érzés volna megállni éppen a titok küszöbénél. Csakugyan mindent elnyelt a tenger? Nagyszerű őseinknek, akiktől lélekben és munkában oly messze elszakadtunk, semminő eredeti emlékműve nem maradt fenn? Az atlantiszi áradat s az évszázezrekkel előbbi vízözön a föld egyetlen olyan pontját sem kímélte meg, ahol az ember már alkotott s keze művének nyomát hátrahagyta?" (1943). Tehát a két régi kultúrát minimum az Atlantisz elsüllyedése elé helyezte. Az 1966-os változatnál már tudott az időközben kormeghatározásokról, de ezeket igyekezet elég "zavarosnak" beállítani, amelyek még nem kielégítőek. De láthatóan még mindig igyekezett ezeket valami nagyon ősi civilizácóknak bemutatni, melyek akár az atlantiszi időkbe is nyúlhatnak. Tiahuanaco és a Húsvét-sziget "klasszikus kora", sehol nem ad kronológiai besorolást (hiszen ekkor már nagyjából 1500-2000 évekről beszéltek ezeknél a kultúráknál, ami messze nem teljesítette Várkonyi kívánalmait). Hiszen Rapanui és Tiahuanaco bemutatása eredetileg azt a célt szólgáta, hogy az Atlantisz pusztulása előtti két kultúrát bemutasson, s erről nyilván nehéz szívvel mondott volna le...

 

Rapanui és Tiahuanaco

 

Itt gyakorlatilag eltűnt a teljes Tiahuanacóról szóló rész! A könyv első változatában (1942/43) a két helyet így tárgyalja: előbb Tiahuanacót, majd a Húsvét-szigetet. A könyvben ez így néz ki: Tiahuanaco 190-218. oldalak (azaz 29 oldalon át), majd a Húsvét-sziget 218-233. oldalak (16 oldalon). Az 1972-es kiadásban az alfejezet címe (Rapanui és Tiahuanaco) azt sugallja, hogy előbb a Húsvét-szigetet, majd Tiahuanacót tárgyalja. Valójában az egész fejezet a Húsvét szigetről szól (47 oldal!). Várkonyi Péter "óvatlanul" megadta, hogy a leadott, 1966-os gépiratban nem is volt Talányok c. alfejezet. Ez valószínűleg valamiféle bevezetője lehetett a Protokultúra fejezetnek, és bizonyosan nem más fejezetből lett ide tolva, hiszen a Sziriat 1942-es változatában is már itt voltak ennek elemei, ha jóval rövidebb formában is.

Viszont a gépirat első alfejezete, a Tiahuanaco (Várkonyi Péter Tihuanacu címmel adta meg az alfejezet címét, de így sehol nem szerepelt a város neve az 1972-es kiadásban). Ennek hossza 32 gépiratos oldal. Most, ha ennek az elején volt az a bevezető, amiből a könyvkiadásban a Talányok c. fejezet lett, akkor ez leveendő belőle. Tehát a Talányok szöveges hossza, 9 nyomtatott oldal, ami a gépiratban 10-12 oldal lehet. Azaz Tiahuanacóval a gépiratban 20-22 oldalon át foglalkozott. Ez megint furcsa lenne, hiszen ez azt jelentené, hogy ennek hossza alig változott volna az 1943-as változathoz képest, amiben ez 29 oldal! Ráadásul tudott Várkonyiról (interjúkból, visszaemlékezésekből, stb.), hogy különösen kedvelte és érdekelte Tiahuanaco (még az 1942-es kiadás borítóján is a Napkapu képe van). Elképesztő, de a gépiratban 57 oldalon foglalkozott a Húsvét-szigettel, ami nyomtatásban: 44 oldal. Ez alapján Tiahuanacóra csak 15-17 oldal jutott volna a nyomtatott könyvben. A legvalószínűbb azonban, ha elfogadjuk, hogy a 66-os gépiratban 32 oldal foglalkozott Tiahuanacóval, ahogy azt Várkonyi tartalomjegyzéke is megadta.

A Sziriat első változatában (1943-as kiadás) is meglehet tehát határozni alfejezet határokat: Talányok: 187-190. old. Tiahuanaco: 190-218. old. Rapanui: 218-233. old. A romok beszéde: 233-258. old. Az utolsó alfejezet "A romok beszéde", ebben valóban foglalkozik Tiahuanacóval (nagyjából: 515-521. old, azaz 7 oldalon: 2002-es kiadás), de ez a rész már inkább amolyan szintézisnek hat, melyben összegzi Tiahuanaco vallását és kapcsolatát/hasonlóságát Rapanuival. Ráadásul teljesen bizonyos, hogy "A romok beszéde"c. alfejezet nem pótolta nála Tiahuanaco részletes leírását, ugyanis az 1943-as kiadásban gyakorlatilag, rövidebb formában a 233-237. oldalakon (5 oldal) megvan A romok beszédében található Tiahuanacóval foglalkozó rész! Bizonyos vagyok abban is, hogy a Tiahuanaco c. alfejezetben Várkonyi alaposan elemezte a városban található Napkapu frízeit és a hörbigeriánus kutatók által feltárt tiahuanacói naptárt. Ezeket bizonyosan nem hagyta volna ki a Sziriatból!

Ráadásul A romok beszéde alfejezet ezzel a mondattal indul: "A Húsvét-sziget legrégibb, klasszikus korszakának alkotásai és Tiahuanaco omladékai – ahogy láttuk – egyazon történetelőtti műveltség szülöttei." – DE nem láttuk! Hiszen az egész fejezet a Húsvét-szigetről beszélt! Ezt a mondatot az 1972-es kiadás felelősei elfelejtették kigyomlálni a könyvből. De nem tudom, hogy a 2002-es kiadás szerkesztői miért nem tudták pótolni?

Kodolányi 1949. novemberi leveléből, amiben az 1948-as gépiratos Sziriatot elemezte, nagyjából meglehet határozni, hogy abban a gépiratban milyen hosszú volt a Tiahuanacóról szóló rész. Az feltehetőleg az 545. oldalon kezdődött. Az 568. oldalon a Napkapu jeleinek megfejtését ismertette Edmund Kiss nyomán. Ez a könyv 1943-as változatában a 208. oldalon kezdődik. Kodolányi a 608. oldalon lévő kitételt kritizálja, ahol Várkonyi arról ír, hogy nem valószínű, hogy a paszkuanoknak több ezer éneket kellett volna megtanulniuk a fatáblák jelzései alapján. Kodolányi szerint ilyenre van példa, s nem egyedülálló (s ebben igaza is van!) a történelemben, s ráadásul a paszkuanók egy "alpesi fajta" volt. Ezt a részt úgy látszik Várkonyi ki is húzta a könyvből, mert nem szerepelt sem az 1943-as, sem az 1972-es és 2002-es szövegekben. A 613. oldalon még mindig a Húsvét-szigettel foglalkozik, majd a 633. oldalon szereplő emberáldozási szokásokról írottakat kritizálja Kodolányi. Ez a rész már A romok beszéde alfejezetben van: 523. old. (2002), ami alapján azt gondolom a Rapanuiról szóló rész az 1948-as változatban a 625. oldal körülig tarthatott: tehát a Tiahuanaco + Rapanui összesen akkor 80 oldalt tett ki. Mivel akkor még ismeretlenek voltak Heyerdahl húsvét-szigeteki ásatásai, így az arány nagyjából ez lehetett: Tiahuanaco 50 és Rapanui 30 oldal! Ha a Tiahuanacóról szóló rész már akkor ilyen hosszú volt, az hogyan csökkenhetett le az 1966-os változatban 32, sőt lehet 20-22 oldalra?!? Igaz, hogy a Rapanuiról szóló rész Heyerdahl könyve miatt jelentősen bővült, de Tiahuanaco tekintetében is Várkonyi sok új adathoz jutott/juthatott, von Hagen, Harry Gerol, Bellamy, Sykes és mások nyomán (hisz ezeket a szerzőket használta a Sziriat más részein).

Ha a Rapanuiról szóló rész 44 oldalt tesz ki a 2002-es kiadásban az előtte lévő Tiahuanacóról szóló rész az 1943-as arányait tekintve akár 80 oldalas is lehetett volna, de minimum vagy 25 oldal (ha a gépirat 32 oldalát veszem hitelesnek)! Végeredményben teljesen mindegy már, hogy milyen hosszú volt, hiszen egy-az-egyben eltűnt az 1972-es, majd a "cenzúrázatlannak" titulált 2002-es kiadásból! Úgy néz ki, hogy ezt is kiemelte valaki a gépiratból! 

A hiányzó részhez azonban egy érdekes szál is csatlakozik.  1984-ben néha a TIT 11. kerületi (Bocskai úti) székházába jártam az ott működő Tudományos-Fantasztikus Klub előadásaira. 1984. március 13-án este hatkor ez az előadás volt: "Atlantisz — Mu földje — Lemuria", az előadó, Lantos László, a sci-fi klub akkori titkára volt (TIT csillagászati szakosztályának előadója). Az előadás alatt is szóba került Várkonyi neve (már eleve a hóna alatt a Sziriattal jött be Lantos), de utána az előadó körül volt egy kisebb beszélgetés pár emberrel, amin Lantos  (és még vagy ketten) azt mondták, olvasták kéziratban/gépiratban Várkonyi Nándortól a "Tiahuanaco"-t (amit "könyvnek" is tituláltak). Meg hogy jó lenne kiadatni/kiadni "vagy 2000 példányban". Mostanában olyan gondolatom van, hogy ez éppen lehet a "Rapanui és Tiahuanaco" c. fejezet Tiahuanacóról szóló része, hiszen ez kéziratban/gépiratban több, mint nyomtatott könyvben, akár száz oldal feletti. Már azt is elképzelhetőnek tartom, hogy Várkonyi külön írt egy tanulmányt Tiahuanacóról, hogy majd a kiadás előtt beszerkeszti a Sziriat "Tiahuanaco" c. alfejezetébe, de ez elmaradt. Tehát maga vette ki a gépiratból 1966 után az alfejezetet, hogy talán a hörbigerianus részek miatt, átdolgozza, de ez még sem került az 1972-es kiadásba. Szóval lenne egy pár találgatási lehetőség, de a konkrét választ nem tudom. Ezzel együtt már három alfejezet hiányzik a 2002-es kiadásból!

Azt is erősen feltételezem, hogy Lantosnak meg volt Az idő szívverése c. alfejezet is, hiszen a Mezőgazdasági Mérnök nevű gödöllői időszaki lap 1981. év 17. számában ugyanazon az oldalon, ahol közöltek két rövid részletet Várkonyi alfejezetéből, szinte melette közöltek egy cikket Lantostól (A óriás rajzok rejtélye címmel). Nem nehéz kilogikázni, hogy Lantos afféle bónuszként (talán, hogy a cikke megjelenhetett) adta az újságnak az anyagot a Várkonyi tanulmányból...
      Az egész ügyből amúgy azt szűrtem le, hogy egy akkori sci-fis társaság (Kuczka, Lantos, Mikes Tamás, stb) úgy 1969 és 1980 között megszerzett részleteket valahogy a Sziriat oszlopaiból, melyek máig hiányoznak a teljes kiadásból. Ráadásul, a Széphalom Könyvműhely már alapításától (1989) célul tűzte ki a Várkonyi hagyaték megjelentetését, ami igazából Az elveszett Paradicsom kiadásával indult (1994), tehát az említett figurák még mind éltek, aktívak voltak! Kuczka Péter 1999-ben és a Lantos előtti sci-fi klub elnök, Mikes Tamás is szintén csak 1999-ben halt meg (közben kiderült róla, hogy ügynök is volt), s Lantos meg a Sziriat 2002-es kiadásának idején is vígan élt (1948-as születésű). Ráadásul az 1995-96 körül írt levelemben is már jeleztem ezt a kiadónak, hogy érdemes lenne ez irányban is kicsit kutakodni. Az a legszomorúbb, hogy ezek a hiányzó alfejezetek ma is meglehetnek néhány embernél, és hiányoznak a Sziriat "teljes" kiadásából...

 

Az európai kutatókat már 19. századtól elkezdték érdekelni Tiahuanaco romjai. Lásd lentebb előbb az angol Richard Inwards ábrándos rekonstrukcióját a tiahuanacói romokról 1884-ből, majd mellett Edmund Kiss rekonstrukcióját a Puma Punkunak nevezett romról:

 

 Várkonyi bizonyosan átírta/átfogalmazta a Tiahuanaco c. fejezetet, ami gyakorlatilag a hörbigerianus-tanok ünneplése volt a Sziriat első változatában (1943/43). Kétségtelen ugyanis, hogy Hörbiger őstörténeti hívei leginkább Tiahuanacót tekintették az elmélet első számú bizonyítékának (sokkal inkább bárminél, mondjuk Atlantisznál is). Denis Saurat hörbigeriánus vallástörténész a következő megjegyzést tette ezzel kapcsolatban 1954-ben az L'Atlantide et le règne des géants c. könyvében: "Úgy tűnik, hogy Hörbigernek a harmadkori holdra, az állandó árapályra és a bolygó lehullására vonatkozó számításait prehisztorikus tények is megerősítik. Ha Hörbiger tételei tévesnek bizonyulnak, úgy más, valószínűbb elméletet kell kitalálni, hogy Tiahuanacóra magyarázatot leljünk." (a könyv Tiahuanaco c. fejezete, Bojtár Endre fordítása, Galaktika 23).

Viszont a hatvanas években már az amerikanista régészeti könyvekben úgyszólván elfogadott lett, hogy Tiahuanacót az i.e. I. évezredben alapították. Ezzel Várkonyi bizonyosan képtelen volt azonosulni. Carlos Ponce Sanginés bolíviai régész, aki évtizedeket töltött tiahuanacói ásatásokkal, 1971-ben már azt feltételezte a radiokarbonos eredmények alapján, hogy a területet legkorábban i.e. 1580 körül foglalták el az emberek (Tiwanaku: Espacio, Tiempo y Cultura, 1971). De gondolható, hogy ez is kevés lett volna Várkonyinak, pedig azóta visszább kúszott a hely régiségének megítélése. A vezető régészek ma nem teszik Tiahuanaco alapítását i.e. 300-200 elé, sőt, a legújabb radiokarbonos eredmények szerint nem tehető még i.sz. 100 elé sem!

Maurice Cotterell dilettáns kutató szerint a perui Sipánban talált három vályogtégla piramis jelentős személyek sírja. Két mitikus fehérbőrű és szakállas alaké, akiket egyformán Viracochának neveztek. A legkorábbi piramisba I. Sipán (Viracocha) került, aki i.sz. 100 körül halt meg. A másik piramisba Viracocha Pachacamac (i.sz. 290 körül) nyugszik. A tiahuanacói Viracocha i.sz. 500 körül halt meg (Viracocha elveszett sírja, 2001)

A 2. világháború előtt, mikor még nem voltak komolyabb kormeghatározási módszerek, igen képlékenyek voltak a kormeghatározások. Wendell Bennett amerikai régész 1932-es expedíciója arra talált bizonyítékot, hogy Tiahuanaco legalább 5000 éves (Excavations at Tiahuanaco, 1934). Arthur Posnansky 1910 és 1945 közt kutatta a várost, és annak korát i.e. 15.000 és 9000 közé helyezte. Hozzáteszem, hogy a hörbigeriánus-kutatók szerint ettől sokkal régibb: 250-300.000 éves. Várkonyi a Sziriat első változatában képes volt millió évekről is zagyválni, ami teljes képtelenség. Holott az Andokban, Peruban és Bolíviában úgy 10-14.000 éve jelentek meg egyáltalán az első emberek! Posnansky úgy számolta, Tiahuanaco építésének idején a Föld dőlésszöge 23° 8’ 48” volt. Ugyanis ekkor kelt volna a napfordulók idején pontosan a Nap napkeltekor a Kalasasaya főbejáratának sarokkövei fölött. Ebből számította ki, hogy a templom i.e. 15.000 körül épült.

Posnansky szerint az Altiplano a tavaival együtt egykor a tengerszint magasságában volt, azaz 3800 méterrel alacsonyabban, mint ma (Kurt Bilau szintén úgy számolta, hogy i.e. 9500 körül, Tiahuanaco idejében az Andok szintje 3500 méterrel volt a mai alatt). Várkonyi elfogadta a hörbigeriánus kutatók méréseit, hogy a Titicaca-tó egykori szintje, a vízjelek tanulsága szerint északról délnek csökkent, azaz egy ferde tenger volt itt. Viszont fel sem vetődött benne, hogy ezt okozhatta az Andok egyenlőtlen felemelkedése is. A másik tábor szerint ugyanis az Andok egészen fiatal hegység, mintegy 11.000 éves. Kolumbusz ideje óta is emelkedett mintegy 300 métert. Úgyhogy ez lenne a magyarázata, hogy a régi partvonal miért lejt északról délnek, ahogy azt vagy hatszáz km-en át követék.
      Ráadásul Tiahuanacóban megmaradt egy nagy kikötői dokk is, de ma a Titicaca-tó 21 km-re van várostól és 30 méterrel mélyebben van a tó vízszintje. Itt a romantikus kutatók megint hajlamosak évezredeket vagy akár 10.000 évet feltenni, hogy mikor ért ide a Titicaca-tó. Azonban számos nagy tó példája mutatja, hogy erre egyáltalán nem kell év-tízezreket várni. Ilyen példa Afrikában a Csád-tó, a Tritónisz-tó Líbiában, vagy az Aral-tó Ázsiában. A Csád-tó az 1800-as évek elején Franciaország méretű volt, de száz éve alatt az 1930-as évekre Belgium méretűvé apadt. A Titicaca-tó Dél-Amerika legnagyobb sósvizű tava a maga
8300 nkm-es területével. Ettől csak a Tarim-medence Lop-nór nevű tava volt nagyobb sósvizű tó a világon, a maga 10.000 nkm-erével, de ez, 1962-re teljesen kiszáradt (pedig 2000 évvel ezelőtt még 20 ezer nkm volt!). Az Aral-tó az i.e. 4. évezredben még 150.000 nkm-ert tett ki, majd drasztikusan csökkent a vízszint. 1960-ban még 68,9 ezer nkm volt, ami mára nem éri el a 8 ezer nkm-ert!

Várkonyi pedig már igyekezett a kormeghatározást Harry Gerol amerikanista nyakába varrni, aki szerint Tiahuanaco volt az első emberi település Amerikában. De Gerol némely kijelentése a könyvében, egyáltalán nem tekinthető a dél-amerikai régészet fő irányvonalának (Inkák tündöklése és bukása, 1965). Tiahuanaco i.sz. 950 körül, ismeretlen okokból, elnéptelenedett, s az inkák a 13. század elején, mikor elérték ezt a területet, már Tiahuanacót üresen és romosan találták. Brad Steiger amerikai szerző a Kalasasayát az egyiptomi Karnakhoz hasonlítja, s azt állítja, az inkák nem építkeztek így, de az egyiptomiak igen (Atlantis Rising, 1973). Lehet ugyan, hogy az inkák nem így építkeztek (hisz két külön nép volt), de az egyiptomi építményektől is markáns dolgokban tért el.

Annak ellenére, hogy Várkonyi több mindent átírt, maradtak benne hörbigeriánus részek rendesen, s valószínűleg ezért vágták ki az egészet az 1972-es kiadásból. Ilyen messzi és bizarr helyszínről, mint amilyen Tiahuanaco is, nem nehéz beleesni a vele kapcsolatos varázsba. Csak példaként említem Vécsey Zoltán kiváló ismeretterjesztő szakírót (1892-1984), aki többször kritizálta a Sziriát első változatát, egy cikkében így ír még 1952-ben: "A déli parttól mintegy 20 kilométernyire vannak Tiahuanacu híres romjai. Az újvilág legrégibb telepe volt ez, talán 12.000 éve épült a régi kőkorszak első városa. Ezt a fiatal kőkorszak második telepe követte. Vöröshomokkőből faragott 60-80 méter magas oszlopok, a hatalmas Naptemplom romjai, a földbe került szobortorzók, madárszobrok nagyszerű technikával készültek. Az elpusztult kikötőberendezések mutatják, hogy a Titicaca még a történeti időben is idáig terjeszkedett." (Bolívia: a magas fennsík világa, Élet és Tudomány, 1952/25. sz.). Vécseytől Várkonyi fekete pontot kapott, amit írt a guancsokról a Sziriat első kiadásában, de ugyanúgy megkaphatta volna ő is, amit itt írt Tiahuanacóról: 12 ezer éves város? 60-80 méter magas oszlopok? Hiszen nem hogy 1952-ben, de már a két háború között is ábrándozásnak vélték a 10 ezer évet Tiahuanaco esetében. A Földrajzi Közlemények egyik magyar cikkírója már 1941-ben ezt a megjegyzést tette: "A Tiahuanacu kultúra korával kapcsolatban kár volt fel is említeni a hírhedt Posnansky-féle 13.000 és a Müller-féle 8000 esztendőt. Ezek a számok légből kapottak s a laikus olvasót félrevezetik." A Vécsey-idézet is csak azt mutatja, hogy az akkori körülmények közt, nagyon kevés új tudományos anyag jutott el a szocialista Magyarországra ill. nagyon könnyű volt adatok híján betévedni valamiféle "sötét erdőbe". Ez ad némi magyarázatot is Várkonyi tévedéseinek, kénytelen volt elfogadni az elékerülő forrásait (de mivel nem volt sem régész, sem őstörténész, így híján volt annak, hogy ösztönösen felismerje több forrása kétséges voltát), pláne ha az a forrás egybevágott teóriáival...

 

 

Várkonyi még nem ismerhette, de Tiahuanacótól egy sokkal régebbi kultúra is létezett Peruban, Limától 200 km-rel északra. Supe völgyében legalább 25 település volt, melyek központja Caral volt (lásd fentebb a romok egy részletét).A felfedezése elég nehezen ment: Max Uhle már ezen a területen vizsgált 1905-ben ősi kerámiákat. Julio C. Tello 1937-ben szintén vizsgálódott a területen, de nincs arra adat, hogy felfedezte volna Caralt. Ez csak 1949-ben történt, mikor két amerikai, Paul Kosok utazó és Richard Schaedel régész itt járt. Kosok még légi felvételt is készítetta  városról. Ők is nagyon réginek látták, de nem tulajdonítottak neki kivételes jelentőséget. Carlos Williams perui építész 1975-ben feltérképezte a területet. Ruth Shady perui régésznő 1994-ben jött Caralba és kezdett ásatásokba. Ezek aztán meghozták a város teljes körű elismerését!

Mára egyre bizonyosabb, hogy az i.e. 2600 és 2000 közt létezett Caral volt Amerika legősibb civilizációjának székhelye. A városban hat piramisszerű építmény áll, ezek kora nagyjából az egyiptomi Óbirodalom idejébe tehető, mikor a nagy egyiptomi piramisok is épültek! Caral volt az ún. Caral-Supe vagy más néven Norte-Chico kultúra központja, de nem ez volt a kultúra legrégibb városa, ugyanis Huaricangát i.e. 3500 körül alapították, ami megfelel a sumer vagy a predinasztikus egyiptomi városok alapítási idejének is.

Korábban az a vád érte Várkonyit és társait, hogy képtelenség összehasonlítani az egyiptomi piramisokat és babiloni zikkuratokat, illetve óvilági kapcsolatokra utalni ez ügyben, amikor az óvilági építmények vagy kétezer évvel is korábbiak az amerikai (maja, olmék, tolték) társaiknál. Hiszen Caral piramisai egykorúak az óvilág nagy civilizációinak piramisaival! (Ezek szerintem nem az "érintkezést" bizonyítják, hanem magának a piramisformának az ösztönszerűségét, amire az emberiség építőhajlama ösztönszerűen rátalál, már csak a dombok vagy hegyek látványa miatt is, melyekből sokat "szent"-nek tarott!).

 

Várkonyi Tiahuanancóról szóló fejezetének (1942!) forrása nagyrészt Edmund Kiss német építész és amatőr régész (1886-1960) munkája: Das Sonnentor von Tihuanaku und Hörbigers Welteislehre (1937). Kiss feltűnő jelenség volt, a maga 210 cm-es magasságával (lásd fentebb a könyve borítója mellett Edmund Kisst egy ásatáson). Hörbiger feltétlen híve volt, s 1928-ban kiutazott Dél-Amerikába, hogy a helyszínen, Tiahuanacóban ellenőrizze a jégelmélet igazságát. Együtt dolgozott a helyszínen Arthur Posnansky régésszel, átvéve annak teóriáját, hogy több mint 17.000 évvel ezelőtt északi fajú menekültek érkeztek Atlantiszról (Thule) és ők alapították Tiahuanacót. Egyébként Himmler akart szervezni az Ahnenerbe kutatóival és Edmund Kiss vezetésével egy tiahuanacói expedíciót, de ebből nem lett semmi. Mindenesetre ez a faculáp-szerű német humanoid egy megveszekedett rasszista, náci, a germán felsőbbrendűség híve volt. Tipikus példánya az ellenszenves, gőgös és beképzelt németnek. A Frühling in Atlantis c. könyvében (1933) Atlantiszról azt hírdette, hogy szőke, kék szemű germánok alapították. Erről a figuráról, bármilyen szakszakszak volt bizonyos témákban, nehéz lenne elhinni, hogy képes lett volna bármi komolyabb dolgot is megfejteni Tiahuanacóval kapcsolatban...

Egyébként még Posnansky kronológiája hat valamiféle mérsékeltnek, bár 17.000 évvel ezelőtt ember sem élt Dél-Amerikában a jelen tudásunk szerint. Hozzá képest Bellamy 250.000 éve Tiahuanacónak, a fantázia ködébe vész. Kissről pedig tudható, hogy Posnanskytól eltérve, a magánvéleménye az volt, hogy Tiahuanacót északi típusú emberek alapították egymilló évvel ezelőtt, ugyanők hozták létre Atlantisz civilizációját is. Építész lévén rekonstruált a saját szájízének megfelelően több tiahuanacói építményt. Erről 1930-ban írt egy tanulmányt Die Rekonstruktion des Mausoleums Puma Punku und der Sonnenwarte Kalasasaya in Tihuanaku in Bolivien címmel. Egyébként Várkonyi ezen hülyeségek hatására is, a Sziriat első változatában hasonló időhatárokról írt Tiahuanaco kapcsán: "Korát tehát a jégelmélet szerint valahol több millió és több százezer év között kell elképzelnünk." (1943). Hozzáteszem, hogy már a két világháború közt is a vezető amerikanisták a város keletkezését nagyjából i.sz. 200 körülire helyezték.

Jobb híján adom az 1972-es és 2002-es kiadásból kimaradt Tiahuanaco fejezetet az 1943-as kiadásból. Ezt nyilván átírta Várkonyi és új adatokkal is gazdagította, de mivel A vízözön története fejezetből teljesen világos, hogy szerzőnk nem vetette el Hörbiger kanoholdjait, így ez a fejezet szellemisége sem sokat változhatott. Valószínűleg ezért is lett kihúzva a könyvből.

Olyan szavakat kicseréltem, melyeket már átírt Várkonyi is az 1972-es kiadásban: Titikaka= Titicaca, Tihuanaku= Tiahuanaco, Csile= Chile, Kuszko= Cuzco, terrasz= terasz, Saxahuaman= Sacsahuaman, stb. A Sziriat 1943-as kiadásában Várkonyi nagyon sok szövegközi kísérő rajzot és a könyv végén fényképet adott. A Tiahuanaco fejezettel is sok kép van, a két színes fotón kívül az 1943-as kiadás képeit raktam be, melyekre a szövegben Várkonyi hivatkozik is (akár a VIII. táblaképre).

 

 

Tiahuanaco (1943)

 

     Dél-Amerikában, az egyenlítőhöz közel, Bolívia, Peru és Chile közt egy több szintben tagozott fennsík terül el, mintegy 1200 kilométer hosszúságban és átlag 200 kilométer szélességben. A lakosság Altiplanónak vagy Mesetának nevezi nagy kiterjedésű síkságai miatt; alakja zsákformájú, nyugatról az úgynevezett Királyi Kordillerák, északról a Kereszt Kordillerák (Cordillera Crucera) hegylánca, délen a chilei salétrommezők alacsonyabb dombvidéke határolja. Több tavat hordoz, köztük a hatalmas Titicacát; átlagos magassága 4100 méter, a csúcsokat is számítva; a tavak szintje azonban 3012 és 3650 méter között mozog. A Titicaca mellett fekszik egy történetelőtti országnak, a Tiahuanacónak („Holtak országa”) hasonló nevű, romokban heverő fővárosa. Nemcsak ezek a romok, hanem az egész Altiplano geológiai alkata, vízrajza, állat- és növényvilága a fogas kérdések hosszú sorozatával ejtette töprengésbe a tudósokat, s köztük Arthur Posnanskyt, az Altiplano legalaposabb ismerőjét, erre a lemondó sóhajra késztette: „Egy emberöltő óta próbálok ennek a földrésznek és metropolisainak titkához férkőzni, de egy ujjnyira sem sikerült még a mélyébe hatolnom.”
     Néhány évvel ezelőtt egy német tudós, Edmund Kiss vállalkozott a problémák tanulmányozására, s elsősorban a Titicaca földtani rébuszai vonzották. Ezek vezették azután a tiahuanacói romok bűvkörébe. Posnansky kutatásaira támaszkodott, s a nehézségek, amelyekkel szemben találta magát, a következőkben foglalhatók össze: Posnansky megállapításai szerint a dél-amerikai kontinens, s így az Altiplano, a harmadkorban, vagyis a geológiai közelmúltban a tengerszint magasságából lassan körülbelül 4000 méternyire felemelkedett, egy belső tengert emelve magával, melynek maradványai a mai tavak. Mivel ennek a tengernek dél felé szabad lefolyása lett volna, a beltenger megtartásához szükséges volt, hogy a szárazföld déli fele kissé felbillenjen, vagyis Dél-Amerika helyzete a maihoz viszonyítva kissé ferde volt. A beltenger nagy kiterjedését régi vízjelek mutatják, tengeri eredetét pedig az bizonyítja, hogy a tavak állatvilága ma is tengeri, bár az éghajlatváltozás s a víz felhígulása miatt részben elkorcsosult. Később azonban egy földrengés, ami e tájon Rendkívül gyakori, széttörte a hegyláncok gyűrűit, s így a tavak vizének egy része a tenger s az Amazonas és a La Plata mélyedése felé lefolyt. Égy második, későbbi lefolyást okozott a Titicaca vidékének emelkedése, s ezzel egyidejűleg a fennsík délebbi tájainak süllyedése, ami a víz dél felé való leözönlését hozta magával; ennek a feltevését kétségtelen geológiai jelek teszik szükségessé. Ekkor nyerte a Titicaca, a Poopo, a Copaisa s a többi tó mai vízmennyiségét és alakját.
       Emellett meg kell jegyezni, hogy az egész Meseta növényvilága idegen a vidék 4000 méteres magasságában; egy trópusi növényzet csenevész maradványai tengődnek a nem nekik való magaslati klímában és a rossz talajon. Ezzel szemben azonban a Kordillerák környező hegyein, fel a csúcsokig egy óriási kiterjedésű teraszos földművelés nyomai láthatók. (Indián neve andi vagy anti, ebből származik az Andes szó is.) így például az Illímani-csúcson a teraszok sorozata 5500 méter magasságban tűnik el a gleccserek és a hó takarója alatt. Itt tehát kertészkedő földművelés folyt olyan magasságban, ahol ma már szerves élet lehetetlen; ez viszont azt mutatja, hogy az Altiplanon valaha meleg időjárásnak kellett uralkodnia.
    Posnansky azonban kénytelen volt megállapítani azt is, hogy itt, az egyenlítő közelében valaha ismételten eljegesedéseknek, jégkoroknak kellett beállniuk. Cuzco mellett a Rodaderon igen szép, dobszerűen csiszolt, gleccserhorzsolta sziklákat találni, melyekbe egy történetelőtti nép, a sacsahuamani híres romok közelében, lépcsős kő-ülőhelyeket vágott („az Inka széke”). Ez az időnként megjelenő jégtakaró egészen a mai Cuzco magasságáig, tehát 3000 méterig lenyomult. A trópusi és a jeges korszakoknak ez a sűrű váltakozása itt, a 14-ik szélességi fokon, az egyenlítő közelében igen rejtélyes tünet, s azt a feltevést teszi kényszerűvé, hogy a szárazföld valamely végtelenül régi időben, egy jégkorszak beálltakor, többezer méterrel felemelkedett, aztán a trópusi klímatájra lesüllyedt, majd ismét új jégkorszakba emelkedett. Vagyis átment mindazokon a helyzeteken és változásokon, melyek a földgolyón a tenger színe felett lehetségesek. (Nem említve a billenéseket.) A változások okát Posnansky vulkáni működésben látja; ezt megerősíti, hogy a földnek talán egy tája sem mutatja fel a tűzhányó-kitörések oly erős és annyi nyomát, mint az Altiplano. A hamuréteg (toba volcanica) 30 centimétertől 600 méter vastagságig terjedő rétegekben fordul elő itt (ez utóbbit áradás sodorta össze); La Paznál 6 méter mélységű, alatta lignitréteg van, ami arra mutat, hogy a hamu eleven növényzetet temetett maga alá. Tihuanaku romjait is hamuréteg takarja, s ez alátámasztja Posnansky véleményét, hogy a tartományt vízáradással-járó földrengés és vulkáni kitörés pusztította el. Viszont ha ezek a romok megérték a vulkáni kitöréseket s a velük járó kontinentális fel-le hintázást, meg kellett érniük a romokat létrehozó emberéknek is.
     További bonyodalmat jelent, hogy a Titicaca vizének mai csökkenése, visszahúzódása újabb romokat hoz napvilágra, melyek tehát olyan időben létesültek, midőn a tó a mostaninál kisebb kiterjedésű volt. „Kétségbevonhatatlan – mondja Posnansky –, hogy a sziminakei kultúra végtelenül régi, mert ennek az épületnek már a jégkorszak előtt meg kellett lennie, mikor a tó még nem oly nagy, mint ma s mint egy másik régi korban, midőn az egész Altiplanót elborította.”
     Egy időben tehát ismét meleg klímának kellett uralkodnia, ami tetemesen megnöveli az emelkedések és süllyedések számát, melyeket az egész kontinensnek egyetlen geológiai korszakon át, a harmadkorban kellett megtennie, mindig ugyanabban a sorrendben, a forró klímától a jegesig, a tengerszinttől 4000 m magasságig. Sokszorozzák ezeket a geológiai mozgalmakat azok a ferdülések és biccenések, melyek a tavak már említett leömléseit idézték elő. A földrésznek ugyanis többször el kellett lendülnie, majd ismét vízszint helyezkednie, hogy létrejöhessenek azok a száz és száz kilométer hosszúságban élesen követhető parti vízszint-jelek, melyeket az egykori beltenger, illetve a tavak különböző vízállásai hoztak létre. A szintjeleket nemcsak a parti hullámverés munkája s a folyók és patakok deltaképződményei mutatják, hanem egyes mésztartalmú algafajok lerakódásai, melyeknek szürkésfehér, gyakran métervastag üledékei messziről élénken láthatók; s mivel ezek az algák 2-4 méternél nagyobb mélységben sohasem élnek, lerakódásuk zsinóregyenes vonalban, mérnöki pontossággal jelzi a partvonalat, olykor többszáz kilométeren át, mint már mondottuk.
     A tavak, melyeknek régi tükreit jelzik ezek a partvonalak, mind különböző magasságokban fekszenek: 

       Umayu és Titicaca           3812 m
       Poopo                              3673 m
       Copaisa                           3667 m
       Nyumi                             3650 m (?)

       A Titicaca partján feküdt valaha Tiahuanaco városa, mely ma már 20 kilométer távolságban van tőle és 27 méterrel a tó mai szintje felett. Hogy csakugyan parti város volt, mutatják nemcsak a vízjelek, hanem öt kikötőjének pontosan megállapítható maradványai is, és hogy a mai értelemben vett nagyváros és gazdag ország metropolisa volt, arra a romok kiterjedésén és a méretein kívül, a teraszos andi-gazdálkodásból lehet következtetni. Ezek a kőfalakkal megtámasztott lépcsőzetes földcsíkok Cuztótól a bolíviai Oruróig, mintegy 1200 kilométer hosszúságban és 200 kilométer szélességben borítják a hegyoldalakat, nem egyszer a mai hóhatáron túl. De ezek az adatok csak a légvonalat jelentik; a lépcsők minden hegykiszögellésben, mellékvölgyön, szakadékon végigkígyóznak, mint a térképek magassági vonalai, gyakran százával egymás felett; mindegyiket faragott vagy nyerskő-falak támogatják, s így az emberi munkának, szorgalomnak elképzelhetetlen méreteit mutatják. Csupán 40 terasz 1000 kilométeren át az egyenlítő hosszúságát adja meg, s ha az összesnek hosszúságát akarnók elgondolni, csillagászati számokhoz kellene folyamodnunk. (X. t. 2.)

 


Teraszos andi-földművelés Peruban. (X. t. 2.)

 

 

    A tavak, illetve a régi beltenger partján és szigetein tehát egy sűrűn lakott virágzó ország terült el, a mainál lényegesen melegebb, sőt trópusi éghajlat alatt. Szigeten-épült volt Tiahuanaco is; ha a régi szintjei alapján a víz tükrét 27 méterrel emeljük, egy méterrel a kikötők mólói alatt fog elvonulni, ami cáfolhatatlan jele a régi tó és a régi város összetartozásának.

     A dolog azonban semmiképp nincs rendben. Ha t.i. a Titicacának nem is a régi tükrét, hanem a mai, 27 méterrel alacsonyabb színét meghosszabbítjuk dél felé, az így elképzelt tó a Poopot már 139 méter magas víztömeggel fedi, s tovább, Argentína és Chile fölött egyszerűen kifut a levegőbe, mert a legmagasabb hegycsúcsok is alacsonyabban állnak. Ha pedig a régi kikötő mólójáig magasítanék a Titikakát, az egész víztöbblet azonnal lezúdulna a fennsíkról, s csak a mai tó maradna meg ismét a helyén; a régi kikötőket semmiképp sem lehetne használhatóvá tenni, hogy Tihuanaku ismét kikötőváros lehessen, ahhoz az óceánok vizét kellene 4000 méterrel felemelni. Többek közt ez kényszerítette Posnanskyt arra a feltevésre, hogy Amerika valaha 4000 méterrel alacsonyabban állt, a Titicaca tengeröböl volt, s a trópusi óceánból emelte fel tavai tengervizét, állat- és növényvilágát s a meleg éghajlat egyéb jeleit.

     Sajnos, ez a magyarázat is legfeljebb csak a Titicacára kielégítő. Mert bármily színtájra mélyesztjük a tengerbe az Altiplanót, a víz színe soha és sehol sem fog egybeesni a fennsíkon hátrahagyott többszáz kilométer hosszú, pontosan megállapítható parti vízjelekkel. A mai vízszint s a régi színvonal valahol délen mindig metszi egymást. Ezért kell a kontinens megbiccenéseinek elméletéhez folyamodni, amit Posnansky úgy képzel el, hogy az egyik jégkor végén az egyenlítőnél felhalmozott jégtömegek hamarabb olvadtak el, mint a déli hideg vidéken, s az ott megmaradt jéghegyek súlya nyomta le a földet. Csakhogy, ha igaz a tenger színéig való süllyedés, akkor a déli részek mélyen az óceán színe alatt feküdtek, s az összefüggő tengervíz-tömeg befagyva sem gyakorolhatott külön nyomást az egyik szárazföldre, hanem mindenütt egyforma súllyal nyomta a földkérget. A jégnyomás hatása különben is illuzórius, a föld tömegéhez viszonyított aránya körülbelül talán annyi lehet, mintha egy tojás héjára egy levélbélyeget ragasztanánk.

     Mivel ez az elgondolás sem volt megnyugtató, Posnansky 1926 novemberében kutatóútra indult, többek közt az egykori beltenger partvonalának lemérése céljából. A negyven napig tartó szintezés eredménye a következő lett: A mérés alá vett partvonal nem vízszintes, hanem ferde, északtól dél felé haladva süllyed. A perui Punotól kezdve a Titicaca felett húzódik, egy méterrel a tiahuanacói móló széle alatt vonul el, metszi a tó mai lefolyásának (Desaguadero= víztelenítő) vonalát, s innen kezdve a Titicaca mai felszíne alatt süllyed tovább dél felé, minden törés, hézag nélkül. A Poopo, a Copaisa és a Nyumi tavaknál megközelíti a mai víztükröt, úgyhogy a régi tónak ezek déli határán kellett végződnie. Itt tehát egy összefüggő beltenger volt valaha, s nem az egyes tavak felszíne volt külön-külön magasabb; s ennek a partján feküdt a tiahuanacói kikötőváros. Ez a tó azonban „ferde” volt. A tiahuanacói ó-város azonban oly időben épült, amikor a tó még nem volt ferde s vize alacsonyabban állt. Természetesen, mint már mondtuk, ma lehetetlen ezt a „ferde” tavat képzeletben feltölteni: a víz azonnal lefolyna, s a kikötő szárazra kerülne. Holott kétségtelen, hogy itt évszázadokon, talán ezredeken át hajózás folyt; a régi tó egyik szigetén levő, kialudt tűzhányóból hozták hajón a város építőköveit, nem egyszer száztonnás andezit-láva-tömböket. Valószínű, hogy éppen a hajózásból élt és virult fel ez a gazdag metropolis. „Gazdaságát – mondja Edmund Kiss – valószínűleg hajózásának köszönhette, mert a tiahuanacóiak bizony nem voltak szegények! Nagyon világosan tanúsítják ezt a pompázó luxus-épületek, melyekről hátrább szó lesz, a monumentális építkezések, amelyeknek a mai gyakorlati célú épületekkel semmi közösségük sincs, eltekintve talán az Akapana-vártól, amely legalább az ellenség elleni védelemre szolgált, azaz haszna volt”

     Egyszóval a víz akkor nem folyt le, amint ma tenné. Posnansky, Falb, Uhle, Stuetel és Nestler egykori jégtömegeknek tulajdonítják a ferdülést (ahogy említettük). Maga a város is átélt egy jégkorszakot, mert az ótemplom romjait Posnansky szerint vékony glaciális üledékréteg fedi. Az is kétségtelen, hogy az „új”-város is víz alatt állt valaha, mert a Kalasasaya (Naptemplom) lépcsőzetére vékony mészüledék rakódott, melyet ma is csak késsel lehet levakarni. Ez a mész azonos összetételű a vízjeleket alkotó tengeri mészlerakódásokkal. A lépcső és az újváros természetesen az eddig ismertetett legmagasabb beltengeri vízszint felett van; tehát tényként kell elfogadni, hagy volt a tónak egy harmadik, még magasabb vízállása. Ennek méreteit egy helyi monda tartotta fenn, melyet a spanyol hódítás korában Diego de Alcobaca, spanyol krónikás feljegyzett; e szerint a víz a Puma Punku nevű mauzóleum csarnokának falait mosta, azaz a kikötő egykori vízszíne (3839 méter) felett 12 méterrel magasabban (3851 m) állt. A dolog magyarázatául ismét csak egy déli biccenést, északi emelkedést kellett venni, mely alkalommal a víz lefolyt ugyan (Posnansky szerint), azonban az északi hegység tavainak addig elzárt gátjai leszakadtak (földrengés), s áradatuk elöntötte a várost. Ez tehát az eddigi lassú változásokkal szemben katasztrófa volt, amit sok jel megerősít: Tiahuanaco allúviumában töméntelen emberi és állati csontmaradvány hever összekeveredve, köztük kihalt fajok csontjai; ez az ásatag réteg legalább 35 méter vastag; még nem kutatták fel, de a vasútvonal egyik átvágásánál ilyen mélységig hordták le, s még nem értek túl rajta. Ez a szürkésfehér üledék milliónyi csontból, festett, zománcozott cseréptöredékből, olykor arany- és ezüsttárgyakból, malachitgyöngyökből stb. áll. Az ország hirtelen és végzetes méretű pusztulásának kiáltó jele. A katasztrófa hirtelenségéről tanúskodnak az ezüstből és bronzból készült kőműves-szerszámok, melyek az elkezdett épületek falai mellett maradtak, a faragóműhelyekben talált, frissen készített, sorba rakott és elszállításra váró faragott kövek, melyek sohasem jutottak el rendeltetési helyükre stb.

     A nehézségek sora azonban ezzel az áradással sem zárult le, sőt végzetesen bonyolítja egy eddig nem említett, még nagyobb magasságban (4300 m) vonuló hatalmas partjel. Itt, a Kordillerák oldalán sok helyen nagytömegű kagylóhéjak hevernek, amelyekből a mészszegény vidék indiánjai meszet égetnek. Ez a partvonal még nincsen lemérve, de megállapítható, hogy ez is „ferde”, dél felé lejt s nagyjában párhuzamos az alacsonyabb vonallal. De bármennyire ferdén lejt is, délen semmiféle gátba, partba nem ütközik, hanem kiszalad a levegőbe. Hogy vízzel megtölthessük, Amerikát ismét. 4300 méterrel mélyebbre, az óceán alá kellene süllyesztenünk, s ferde helyzetéből horizontálissá billentenünk. Ezt a sok változást, kiegészítve a jégkorok és trópusi klímák cseréivel, nehéz gondolatban végig követni, s még nehezebb elképzelnünk egy óriási földrészt, mely mint valami nyugtalan teknősbéka emelkedik, ferdül, megbillen, helyreáll, lesüllyed a vizében, többször egymásután, mindig ugyanazon sorrendben, mintha valami szerkezet mozgatná a geológusok türelmének és kommentáló-képességének kipróbálása céljából. Azonban a félre nem érthető földtani és egyéb jeleket, melyek az Alti plánon egymás mellett sorakoznak, a mai geológiai elméletek és ismeretek alapján másképp magyarázni nem lehet. Ez a magyarázat azonban, a maga egészében, szintén kétségbe nem vonhatóan valószínűtlen.

    Ezért Edmund Kiss, aki ismerte Hörbiger jégelméletét, megkísérelte, hogy ennek a hipotézisnek következtetéseit alkalmazza az Altiplano geológiájára. Emlékeztetjük az olvasót tehát arra a fejezetre, melyben az elmélet alapvonalait vázoltuk, s mely talán elegendő lesz arra, hogy Kissnek itt következő okfejtését könnyebben megértesse. Két teljes geológiai korral régebbre kell visszamennünk, abba az időbe, amikor a harmadkor holdja, a känohold még nem volt az égen. A tengerek vize jóval kevesebb lehetett, mint ma (1:1,2 km átlagos mélységű a mai 2,5 km helyett), s ez a vízmennyiség is egyenletesen oszlott meg a földgolyón. A szárazföldek tehát nagyobb kiterjedésűek lehettek, mint a tengerek, szemben a mai állapottal, melyet a leesett hold víztömegei hoztak létre. Az Andok, illetve a Meseta fennsíkja így körülbelül 7000 méter magasan állhatott a tenger tükre felett. Ezért klímája, bár egyenlítői vidék, a mostaninál barátságtalanabb kellett, hogy legyen, s ember aligha lakta. A känohold megjelenése aztán felduzzasztottá az egyenlítői tengerek vizét, elmerítette az ottani életet, s földrengéseivel, kitöréseivel egyidőre zavart vetett a magasabb helyek életviszonyaiba is. Az egyenlítő övének s így Közép-Amerikának lakói, ha ezt a zavart kiállták, egy melegebb klíma ajándékát kapták a känoholdtól, a légtenger felduzzasztása révén. Azonban az élettér egyre szűkült, alulról a tenger emelkedett, északról és délről a terjeszkedő jegesedés szorította össze az élők világát. Sőt a tenger nem csupán emelkedett, hanem a mainál csekélyebb vízmennyiségénél fogva, érezhetőbben követte a hold járását, mely ekkor lassúbb volt a föld forgásánál, s így a dagályhullámot a föld forgásával ellentétes irányban mozgatta. Széles dagály- és apály területeknek kellett képződniük, melyeket ember és állat elkerült, azaz a szárazföldek belseje felé húzódott.

    Minél alább ereszkedett a känohold, futása annál jobban megközelítette a föld forgásának gyorsaságát, s vonzásával a tengereket két vízdombbá gyűjtötte össze, melyek a holdat lassú vándorútján „hátrafelé” kísérték, így tehát, bár a víz tömege az egyenlítőnél egyre gyarapodott, a két vízheggyé való összetódulás folytán az átmeneti időben hullámvölgyek is keletkeztek, helyesebben voltak olyan vidékek, melyek a víz magasodását hosszú időn át, évezredeken át nem érezték. Azok a beltengerek, melyeket szűk kijáratok kötöttek össze az óceánnal, érintetlenül maradtak, mert a szűk, s mély medrű összekötő-csatorna a mellette elvonuló vándorhullám áradatát felfogta és lefékezte, amíg amaz továbbhaladt. (A földrajz ma is ismer ilyen dagályhárító „Flutpuffer”-eket) Lehetséges volt tehát, hogy egyes védett helyeken, így az Andok völgyeiben, különösen pedig a dagályhullám, „szélmentes” oldalán partvonal, azaz állandó vízszint alakuljon ki; ilyennek a nyomát az Andok csendes-tengeri oldalán 3500 méter magasságban meg is találjuk. Éppígy lehetséges, sőt valószínű, hogy a Meselat, mely védett terület volt, akkor már benépesült, s ebből az időből származnak azok a tiahuanacói romok, melyek ma a víz alatt hevernek, s amelyeket a száradás hoz lassanként napfényre. Igaza volt tehát Posnanskynak, midőn ezeknek a kultikus épületeknek, miket Sziminakenál, Jakonta-Palajnai mellett a Titicaca ágyában talált, „végtelenül magas kort” tulajdonított. Lehetséges, hogy a tihuanakui „ótemplom” is, a legkülönösebb minden templom-rom között, ebből az időből ered.

    Valószínű azonban, hogy a két vízhegy későbbi alakulása, növekedése folyamán az Altiplano ismét lakhatatlanná vált. A vízhegyekkel együtt ugyanis levegőhegyeknek is kellett képződniük, s így közöttes területek támadtak, melyeknek légburkolata lecsökkent és áteresztette a világűr hidegét. A rövid időre beálló, enyhe jégkorszakok egész sorozata vonult el a Meseta felett, nemcsak egy-kettő, mint Posnansky következtette, hanem száz és száz, de természetesen nem oly kemény hidegű, mint a földgolyó északi és déli részein. A vízhegyek azonban sosem érhették el a fennsík magasságát, és ezért itt menedékhely, azilum is lehetett. Az emberiség nagyobb része ezidőben a közöttes területek mélyebb részein, síkjain lakhatott s a nélkül, hogy észrevette volna, számtalanszor körülvándorolta a bolygót. Ne felejtsük ugyanis, hogy minden változást ezeréves lassú módosulásnak kell elképzelnünk. Ahogyan ma például nemzedékek sem veszik észre az északi tenger emelkedését Hollandia stb. partjain, s ahogyan 2000 esztendő kellett hozzá, hogy például Baiae végleg a nápolyi öböl vize alá kerüljön, úgy ebben a régi korszakban is az elmerülésre ítélt területek lakossága csak azt vette észre, hogy a partok, erdők lassan elmocsarasodnak, hogy a tájék „süllyed”, s hogy hosszú emberöltők során hátrább kell húzódniuk a lakótelepeknek. Akár 10.000 évek is elmúlhattak, míg ez a hátrahúzódás egyszer-egyszer körülhaladt a földön. „Mivel az emberi nem – mondja Kiss –, hacsak teljesen ki nem irtják, örökéletű a földön (erdenewig), azért erre az időszakra könnyűszerrel 50-100.000 évet is felvehetünk.”

     Az egynapos hónap korában, amikor a känohold futása utolérte a föld forgásának gyorsaságát, vagyis amikor a földről tekintve a hold állt, s csak északdéli irányban ingadozott, a lakóterületek mindjobban összeszűkültek. Olyan vidékek, melyeket a hideg meg ne látogatott volna, talán nem is akadtak. Ekkor nyúltak le a gleccserek az Andok oldalán 3000 méter magasságig s ekkor rakódhatott a Posnansky által jégkorbelinek tartott üledék; Sziminake és a tiahuanacói ótemplom romjaira. Itt, a tropikus nap alatt mégsem pusztulhatott el minden élet, s a hideg nem akadályozhatta még, hogy a védettebb völgyekben a pampa zöld maradjon. A hidegnél nagyobb csapást – jelentett azonban az állandó vulkáni működésből, földrengésből származó hamueső, melynek méreteiről már közöltünk néhány adatot s amely, mint tudjuk, a rommező maradványain is megtalálható. Földművelés, állattenyésztés aligha volt már lehetséges a védettebb, tűzhányóktól távoleső helyeken sem; halászat és vadászat tarthatta csak el a nyomorba süllyedt, gyér emberiségét. Hogy hol lakhatott? A tiahuanacói naptemplom közelében egy sor föld alá épített érthetetlen helyiséget találtak, apró kővermeket, példátlan masszivitással megépítve, vastag és erős kőlapokból. Mindegyik sarkában parányi tűzhelyféle kőbútor, felette a fedőlapban kis kerek nyílás. A megépítés minden részlete arra vall, hogy a cél a lehető legnagyobb szilárdság volt; a köveket háromszoros vájatok és beléjük illő bordák kapcsolták össze, a falak aránytalanul szélesek a sírverem-nagyságú szobácskákhoz képest; s az egész a föld alá volt mélyesztve. Földrengés ellen ez az építésmód az elérhető legnagyobb biztonságot nyújtja, s feltehető, hogy ez volt a célja is. A hamueső ellen mindenesetre biztos védelmet nyújtott a benne szorongóknak. Ugyanilyen építésű az ótemplom is szintén a földbe van mélyesztve; a falak külső oldalán a kövek nyersen, elnagyoltan vannak kifaragva, egyenlőtlent kiálló részekkel a földbe nyomva; a belső falaik tömör kidolgozású, s a padló felett körülbelül 30 cm magasságban archaikus szoborképmások sora áll ki a falból, úgyhogy aki közelről akarta látni őket, a padlóra kellett feküdnie. Az egész épület magassága belülről talán nem volt több másfél méternél (21. kép.)

    A jelek szerint az Altiplano mentshely volt abban az időben is, amikor a känohold ismét mozgásba hozta a két vízhegyet, de most már a föld forgásával egyirányban. A délről északra és visszalóduló víztömegek nem ön lőtték el a fennsíkot, amely közvetlenül a hold függélyes vonzása alatt állt, s amely így a víz méltóságteljes, nyugodt emelkedésének-süllyedésének lehetett tanúja; a vonzóerő ugyanis a tangentialis vonalakon lépett fel erőszakosan. (14 kép.) A nyugatról keletre vándorló hullám ellen védelmét nyújtottak a 4500 méter átlagmagasságú hegyek, melyeken át. csak kisebb beömlések gondolhatók. Tény, hogy Dél-Amerika hegyvidékei paleozoikusok; az üledékhegységek, a kőszén- és petróleum-előfordulások hiányzanak, vagyis a jégkorszak áradatai nem érintették. Csakugyan azilum volt az idők kezdete óta.

     És az is maradt talán még egy-két ezer éven át, midőn a két vízhegy a känohold tovább erősbödő működése folytán ismét vízgyűrűvé kezdett visszaalakulni, természetesen most már magasabbra duzzadva, mint az egynapos hónap korszaka előtt. Ismét beállt a már említett látszólagos kiegyenlítődés a vízmennyiség eloszlásában, mely a védett beltengerek tükrét egyidőn át változatlanná tette. Ilyen beltenger volt az Altiplano nagy tava, melynek a mainál 27 méterrel magasabb partvonaláról kiderült, hogy ferde. Így tehát megérthetjük, hogy a ferdeséget a hold idézte elő: a víztömeg feldomborult a hold vonzásának hatása alatt, s a chilei salétrom-mezőktől fel Punáig összefüggő víztükröt alkotott. Ennek a vízdomborulatnak lába a dél-amerikai chilei part jelek tanúsága szerint az egyenlítőtől körülbelül a 30-ik földrajzi szélességi foknál lehetett. Úgy vehetjük, hogy a känohold ekkor már mintegy 20 óra alatt futotta körül a földet, s mint tudjuk, nemcsak a vizet, hanem a légóceánt is feltornyozta maga alatt, vagyis szubtrópusi éghajlatot idézett elő 4-5000 méter magasságban is, sőt feljebb a csúcsokig, ahol ma jég takarja az egykori termőföldeket. Megvolt tehát minden feltétel, hogy emberileg hosszú korszakokon át a Meseta menedék-vidékén élet viruljon. E kedvező körülményeknek köszönhette létrejöttét és virágzását Tiahuanaco országa, melynek gazdagságáról a főváros megmaradt romjai oly ékesen beszélnek.

     Megszokott gondolkodásmódunk, történeti iskolázottságunk húzódozik attól, hogy az emberiség életét, korát, történetét oly óriási számok távlatába helyezze, aminőkkel a csillagászat és a földtan dolgozik. De a természet-tudomány is csak hipotézisek alapján műveltetik, s ezek közül azoknak kell előnyt adnunk, melyek a megoldatlan jelenségeknek a tényekkel nem ellenkező magyarázatát tudják adni. Az imént használt hipotézis ezek közé tartozik: a kérdésekre maradéktalan felelettel szolgál, míg minden egyéb elmélet csődöt mond. Természetesen az általa használt óriási számok csak viszonylagosak, következtetéseken alapulnak, melyekhez a csillagászat nyújtja a normát. Hogy a hold futásának, munkájának egy-egy szakasza valójában mennyi ideig tartott, senki sem tudja; de azt tudjuk, hogy a kozmikus események szerint tíz-, százezer, sőt millió évekkel kell számolnunk. Nem tudjuk, hogy a jégkor előtti város a Titicaca partján mikor épült, sem azt, hogy a „kiegyenlítődés” viszonylagos nyugalma mennyi időt engedett az új Tiahuanaco fejlődésének, sem azt, hogy a beálló holdtalan korszak százezer, vagy millió évig tartott-e, de azt tudjuk, hogy a Meseta romjainak korát millió évekre kell becsülnünk.

De mégis abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt emberi kéz alkotta művek maradványaival állunk szemben, s így a csillagász és a geológus becsléseit szűkebbhatárú, tárgyi adatokkal vethetjük egybe. Míg azonban ezekhez eljuthatunk, Tiahuanaco további sorsát kell még néhány szóval elmondanunk.

 

 

    Az Altiplanón a trópusi nap melegében nagy kiterjedésű beltenger ringatózott 1-2000 éven át. Növény- és állatvilágát ma is őrzi; iszapjából Ulloma mellett Rudolf Hanthal, Ivar Sefve több óriás teknős csontjait ásta ki; a romokon a repülőhalnak, ennek a melegtengeri állatnak természetrajzilag hű és művészi mását találjuk kifaragva, olykor kihalt fajokkal együtt (toxodon). Nagy ország volt ez; a tó hossza 1100, szélessége átlag 200 km-re rúghatott, s számos szigetén, hegyes partjain semmi sem állta útját az ember szorgalmának. Már eddig is három-négy nagyobb város helyét sikerült megjelölni, s a legmagasabb csúcsokon is, az Illimanin, a Szoratan, 5-6000 méter magasságban fennmaradtak a kertészkedés nyomai. De ez a tájék mentshely is volt, egyike a kevés-számúaknak a föld kerekén, ahol tehát a megpróbáltatásokból kimenekült s általuk megedzett emberiség maradványai gyűltek össze. Tiahuanaco romjai közt egy szakállas ember archaikus szobrát találták meg, nemzetközi nevén „homme barbu”-t, mely kétségtelenül egyidős a romokkal; mivel Amerika őslakói szakálltalanok, ennek az archaikus szobornak modellje idegen kellett, hogy legyen. Éppúgy, mint azé a félig elkészült fejszoboré, melynek vonásai félreismerhetetlenül északi típust mutatnak. (20. kép.) Azt is láttuk már, hogy inkák regés őseiket Votannak és Odonnak nevezték. Lehetséges, hogy ezeket az ősgermán isteneket is a jégkor mozgalmai és az önfenntartás ösztöne sodorták ilyen kalandos messzeségbe eredeti hazájukból. Valószínű, hogy az egész Mesetát sűrű lakosság népesítette be, melynek kulturális teljesítményeit még látni fogjuk.

    Ez a korszak tehát a jégelmélet számításai szerint az állóhold utáni időkbe teendő, amikor a két vízhegy víz-gyűrűvé való átalakulása közben „kiegyenlítődés” állt elő a víztömegek eloszlásában, s amikor a föld a holdnak eladdig fékező hatása miatt még nem nyerte vissza forgásának eredeti sebességét. A Bécs melletti Mauerben levő Hörbiger-Intézet az 1920-as években elkészítette az elméletben leírt különböző korszakoknak naptári táblázatait, időbeosztását. A fenti „állóhold utáni”, „kiegyenlítődési” korszakra nézve (ú. n. „24-ik stádium”) kiszámított adatok a következők:

    1. Egy nap hossza 29,4 mai óra.
    2. A napok száma egy napévben kb. 298.
    3. Känohold-hónap, vagyis holdkörforgás az év egy tizenkettedrészében kb. 37-38.
    4. Känohold-körforgás a napévben 447.
    5. Napfogyatkozások száma a napévben kb. 200.

    A nap tehát, amint jeleztük, hosszabb volt a mainál s így az évre, mely alatt a föld körülfutott a nap körül, csak körülbelül 298 nap esett. A hold viszont egy mai hónap, vagyis az év tizenkettedrésze alatt 37-38-szor kerülte meg a földet, egy évben tehát 447-szer, s majdnem minden második napon napfogyatkozást okozott. Ezek az adatok azért fontosak, mert a tiahuanacói Naptemplom, a Kalasasaya főfalán egy domborművű naptár van kifaragva, mely nyilván az egykorú időértékeket jelzi, s ha ezeket sikerül megfejteni, részben az elmélet kerül vizsgapróba alá, részben az akkori világszemléletről, gondolkodásmódról nyerhetünk alig felbecsülhető adatokat.

Sajnos, azonban ezek a naptári viszonyok, melyeket a Hörbiger-féle táblázat feltüntet, semmiképp sem állandósulhattak. Az idő órája nem állt meg, a känohold forgott tovább s egyre nagyobb magasságba szivattyúzta a tenger vizét. Tiahuanaco lakói egyszer csak azt látták, hogy a kikötő mólóit lassan ellepi a víz, mind több és több megmunkált területet kellett feladniuk, s a környező hegyekre húzódniuk. A gyönyörű főváros a szemük láttára merült a habok alá, pompázó épületeinek teraszaira, kőlépcsőire a tengervíz mészrétege rakódott. Beállt a „nagy víz” korszaka. A többit már könnyen elképzelhetjük. A víz még egy időn át emelkedett, egészen 4500 méter magasságig a jelek szerint, amikor elkezdődött a hold és a föld haláltánca. Az a néhány ember, akinek sikerült átvészelni ezt az időt, a hegyeknek a viharoktól és a tenger csapásaitól védettebb keleti oldalain és a barlangokban húzódhatott meg. Végül ez is elmúlt; a hold szétesett, a Kordillerák lakói „új eget és új földet láttak és tenger többé nem vala”.

Az Altiplano felvette mai alakját egyenes, már nem „ferde”, de tengervizű tavaival, korcsosuló állat- és növényvilágával s a mostaninál hidegebb éghajlatával, melyet a holdtalan idők egyenletes légeloszlása okozott. A városok kiemelkedtek a víz alól, de az időjárás lakhatatlanná tette s nem volt, aki benépesítse őket. A félbemaradt építkezések sohasem fejeződtek be, ami rommá lett, rom maradt. A pusztítást befejezték a spanyolok s a Titicaca mai lakói, akik falvaikat, városaikat, sőt a vasút töltését is ebből a készenálló, kifogyhatatlan kőbányából építették fel. Elmondhatni, hogy Salamon király temploma sem épült becsesebb anyagból, mint az itteni családi házak és öszvéristállók. Sajnos, nincs elég helyünk, hogy ezt a töredékeiben is izgalmas szép romvilágot részletesen leírjuk. Négy monumentumát kutatták fel eddig oly pontossággal, hogy hű helyreállítását lehet adni: a Naptemplomot (Kalasasaya), a mauzóleumnak nevezett épületet (Puma Punku), az ótemplomot és az Akapana várat. Némi fogalmat nyújthatnak róluk a közölt képek. (21., 22., 24. kép.)

Reánk nézve legfontosabb emlék a napkapu naptárfríze. (VIII. t.) Mintegy tíz tonna súlyú zöldesszürke andezitlávából kifaragott monolit, középen embermagasságú ajtónyílással. A domborművű alakok sora az ajtó, felett foglal helyet; főrésze egy stilizált emberarcokból álló meanderszalag; az arcokon a szemek’ szárnyasak, azaz valószínűleg a repülő mozgást, talán a múló időt akarják jelképezni. Ez a meanderszalag jobbról és balról megszakad, amit egy üresen hagyott köz, cezúra s egy-egy fölfelé néző, máshol elő nem forduló kondorfej jelez. A megfejtés csak a cezúrák közötti részre vonatkozik, mert a tőle jobbra és balra folytatódó fríz-részek a hanyagabb faragásból s egyéb jelekből következtetve, befejezetlen folytatásai a teljesen kész középső résznek. Ez utóbbi 12 fejből áll s mint kiderült, az év tizenkét szakaszát (hónapját) jelzi; ezek felett három sorban öt-öt (összesen 30) figura látható, szárnyas, futó emberek s ugyancsak szárnyas kondorfejű alakok, amelyekre majd végül kerül a sor. Egyelőre a tizenkét évszakos meander megfejtéséről van szó. (25. kép.)

 

    Edmund Kiss ebben is Posnanskynak évtizedekre visszanyúló megfejtés-kísérleteit vette alapul, s elfogadta azt az egyetlen lehetséges, vagy kiindulópontnak alkalmas feltevést, hogy a napkapu fríze naptár, időszámítást célzó, ideografikus, azaz a gondolatokat, fogalmakat jelképekkel kifejező ábrázolás. E feltevés alapján mindjárt az első lépést eléggé határozott irányban lehetett megtenni: a kapu felett álló főalak s a meanderben elhelyezkedő tizenegy stilizált emberarc e szerint a tizenkét évszakaszt jelentené. Logikus gondolat, hogy a főalak az év első hónapjának jelképe, vagyis az a hó, mely a déli félteke tavaszának napéjegyenlőség-napját foglalja magába (szeptember); ettől balfelé indulólag a főalak alatti, a meandernek felfelé nyitott kanyarulatában levő első arc tehát október, a második november, a harmadik december, amely a téli napforduló hónapja. Ebben a hónapban fordul vissza a nap, illetve az év tavasz felé, s csakugyan, a december-arc felett egy kis harsonázó alakot látunk, amely visszafordul, jobb kezében egy halálfejet (a legyőzött ellenség: az elmúlt évszak jelét) tartva, s feltűnően megnyújtott jobblábfeje végén, valamint a fején hordott toxodon-fejjel (azaz napszimbólummal) jelzi a nap visszaindulását. Ettől kezdve a hónap-arcok a meander alsó kanyarulataiban sorakoznak a nyári napfordulóig, júniusig, amely felett a kis trombitás ismét jelzi a nap visszaindulását a tél felé. Március, az őszi napéjegyenlőség hónapja, így természetesen épp a főalak alatt foglal helyet.

    Mivel ez az értelmezés eddig akadálytalanul használható volt, fel lehetett tenni, hogy a faragvány jelentésének többi részlet-értelme is a nagyszámú apró figurában van elrejtve, melyek telis-tele szórják az egész frízt. Posnansky értelmezési kísérleteit nem követhetjük, de a főbbeket itt adjuk (ahogyan, sajnos, a megfejtés egész odisszeájának is csak néhány fordulatát jelezhetjük): a kondorfej (kettős-egyes-koronás és koronátlan) a fényt jelenti, a napot (ez volt a nap állata); a pumafej s a holdalakú egész pumaalak a holdat, a rossz princípiumát; a halfej a holdat, esőt, vizet; a szárnyas szem: mozgást; a nyélen álló kettős kör, a leggyakoribb jel, ismét a holdat stb. Ezek a jelek legnagyobbrészt a hónap-arcok körül sugárszerűen, koszorú- alakban vannak elhelyezve, aztán némelyiknél e koszorú felett is, továbbá az arcok és figurák talapzatrészein s a meander egyéb díszein. Mivel ezek a jelek önállóan nem szerepelnek, hanem gyakran többedmagukkal egymásmellé rakva, valószínűnek látszott, hogy nemcsak jelentésük, hanem számértékük is van, amint ez a jelképírásnál természetes és általános (bár a napkapu fríze nem írás!). Vagyis például öt kondorfej vagy öt kör egymás mellett azt jelenti,, hogy azt a valamit, amit a kör vagy a kondorfej jelent, ötször kell venni, s ez esetben esetleg új értelme, van, mint ahogy hét nap nekünk egy hetet jelent.

    A hónapok sorának megállapítása után okszerűen a napok keresése következett és pedig szintén logikusan a hónap-arcok körül. Ha egy-egy jelnek számértéke van, az arcokra rajzolt jelek összege talán kiadja a napok számát; azaz háromszázhatvanöt tizenkettedrészét, 30-31 napot. Az eredmény azonban nem egyezett. Ha ugyanis csak a koszorúkba foglalt jegyeket olvasták le, minden egyes arcnál 24 adódott; ha hozzávették a koszorú felett, mellett s a talapzaton talált jeleket, úgy hol 30, hol 26, hol 33 adódott, látható rendszeresség nélkül. Csak a 24 bizonyult állandónak, de épp ez az állandóság mutatta, hogy valamiféle rendszernek az alapja van itt. S feltéve, hogy a dombormű „képes” kalendárium, azaz világosságra, egyszerűségre kell törekednie, nem volt hátra más, mint egyelőre belenyugodni, hogy egy-egy évszakasz-arc 24 napot hordoz, azaz számlál. Legfeljebb a február és április hónap-archoz odacsapott két repülőhalat (szökőnap?) lehetett még hozzájuk csapni, amint a kőfaragó is igen szemléltető fogással igyekezett ezt megcselekedni. De így is csak 288+2, azaz 290 nap került ki egy évben. A rejtvény megoldását tehát csak az egész jelrendszer egészének tekintetbevételével lehetett keresni. Ezzel kezdődött a nagy fejtörés, a jelek lajstromozása, össze- és visszahasonlítása, értelmezések kipróbálása és bonyolult számítások eszközlése. Mivel azonban a leolvasható adatok a mai időszámítással, a mai naptárunkkal semmiképp összeegyeztethetők nem voltak, Kiss a kísérletek eddigi szakaszát lezárta, illetve a következő elméleti mérleget állította fel:

   1. A tiahuanacói napkapu naptárat ábrázol 12 évszakasszal s a napfordulók és napéjegyenlőségek feltüntetésével.
   2. Minden évszakasz 24 napból áll, február és április 25-ből.
   3. Minden napnak 30 órája van.
   4. Minden órában 22 perc.

  Ezekután új kiindulópontot kellett keresni. Kiss, ahogyan az Altiplano rejtélyeinél tette, most is a Hörbiger-téle „jégelmélet segítségéhez fordult, s ennek alapján a kővetkező irányadó kérdéseket tette fel:

   1. Tiahuanaco idejében az év ugyanoly hosszú volt-e, mint ma?
   2. Ez az év 365 napból állt-e, vagy többől-e avagy kevesebből?
   3. A nap hossza ugyanakkora volt-e, mint ma, vagy lehetséges-e, hogy a napok hosszabbak, vagy rövidebbek voltak?
   4. Az évet a hold forgása szerint osztották-e akkor hónapokra, vagy szakaszokra osztották-e, mint mi tesszük? (t.i. a mi hónapjaink sem egyeznek meg a hold forgásidéjével; mi sem holdhónapokkal dolgozunk, hanem valójában csak 12 évszakasszal). Az akkori naptár feltüntette-e a holdforgások tényleges számát, vagy fölhagytak-e vele? Talán csak bizonyos napokhoz tettek-e oda egy kis hold-jelet, ahogyan mi is szoktuk naptárainkban jelezni a hold járását: holdtöltét, újholdat?

   Az eredmény eldőlte, a számítások sikere, vagy kudarca ettől kezdve nem Kiss kombinálóképességétől függött, hanem a jégelmélettől. Ha ugyanis a jégelmélet használható hipotézis, akkor a természeti jelenségek minden olyan területén, amely a kozmológiától, „csillagok járásától” függ, be kell válnia. A naptár pedig kiválólag függ a csillagok járásától, sőt éppen azt regisztrálja. Kiss, a jégelmélet következtetéseit az Altiplanóra alkalmazva, arra a megállapításra jutott – amint láttuk, hogy Tiahuanaco civilizációja az „állóhold-utáni” korszak úgynevezett „kiegyenlítődési” szakaszában keletkezett, amikor a känohold hat földsugár távolságban járt a földtől („24. stádium”). Erre az időszakra nézve pedig – amint a többi stádiumra is – kész naptár-táblázat állt rendelkezésre a maueri Hörbiger-intézetben. Ezt vette tehát elő, s adatait összehasonlította a napkapu frízének adataival. Mindenekelőtt a táblázatról leolvasta a következőket:

    1. A nap hossza ebben az időben volt kb. 29,4 mai óra.
    2. Eme hosszabb napok száma egy évben kb. 298.
    3. A känohold forgásainak száma egytizenketted évben 37-38.
    4. A känohold forgásainak száma egy évben kb. 447.

    Ezeknek az adatoknak alapján (tehát a napkaputól függetlenül) a következő feleleteket adta a feltett öt kérdésre:

    1. kérdés: Az év ugyanolyan hosszú volt-e, mint ma? Felelet: Igen; a földpálya hosszát az éter jég ellenállása nem csökkentette az eltelt pár évmillió alatt számbavehetően.
   2. kérdés: Az év 365 napból állott-e, vagy többől, ill. kevesebből? – Felelet: Kevesebb napból állt, mégpedig kb. 298, a mainál hosszabb, 29,4 órás napból.
   3. kérdés: A nap hossza ugyanakkora volt-e mint ma, vagy lehetséges-e, hogy a napok hosszabbak, vagy rövidebbek voltak a mai napnál? – Felelet: a napok hosszabbak voltak s emiatt lehetett, hogy az év csak kb. 298 napot számlált, melyek egyenként 5,4 órával voltak hosszabbak a mainál.
   4. kérdés: A tényleges holdforgások szerint osztották-e fel az évet valódi hónapokra, vagy úgy tettek-e, mint mi ma, azaz egyenlő szakaszokra osztották-e az évet, mondjuk tizenkettőre? – Felelet: A Hörbiger-féle táblázat erre természetesen nem adhat feleletet. De nem valószínű, hogy a tiahuanacóiak tényleges holdhónapokat használtak volna, mert hiszen a hold 447-szer kerülte meg a földet egy évben, azaz forgásszáma nagyobb volt a napok számánál, s így az időbeosztáshoz való alapulvétele gyakorlatiatlan, nehézkes lett volna. Ha tizenkét-szakaszos beosztást használtak, lehetséges, hogy az állatkor jegyeire gondoltak. A kérdést maga a napkapu döntheti csak el.
   5. kérdés: Feltüntette-e az akkori naptár a holdforgások valódi számát, vagyis a tényleges hónapokat, vagy elhagyták-e, mint ahogy mi is kezdjük elhagyogatni ma már a naptárainkból? – Felelet: Erre sem válaszolhat a Hörbiger-féle szkéma, ott csak a holdforgások évi száma van megadva s egy forgás időtartama mai órákban (19,6 h). Hogy mit mond a naptárkapu, azt a vizsgálódásnak kell eldöntenie.

   Ezután következett a naptár-fríz további vizsgálata. Kiss számbavette a kapun található összes jelet és 1107-et olvasott meg, melyek közül 447 esett a tizenkét évszakaszt ábrázoló meander-szalagra s 660 a fölötte levő, szeptember-figurától jobbra és balra eső szárnyas alakok soraira. Ez utóbbiakkal, mivel összefüggésük a meanderrel tisztázatlan volt, egyelőre nem foglalkozott.

   A koszorús arcokról leolvasott vagy leolvasni vélt napok száma, ahogy mondottuk, 24-24 volt, február és április havában pedig 25-25, azaz összesen 290 nap. Ennyi napból állt tehát a tiahuanacói év. Ebből kifolyólag az egyes napoknak hosszabbaknak kellett lenniük, mint ma.

   Maguk az évszakaszok az elmélet szerint („24. stádium”) nem eshettek egybe a tényleges hónapokkal, holdforgás-időkkel, mert hiszen a känohold 447-szer fordult meg egy év alatt a föld körül. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy a kő-naptár feltüntette-e a valódi hónapok számát? A kérdés szükségszerű, mert az elmélet szerint a 24. stádiumban a holdat nagysága, egy napnál rövidebb teljes körforgása, mely számtalan (kb. 200) napfogyatkozást okozott, az égbolt legjelentősebb, legfeltűnőbb planétájává tette. Nyilvánvaló, hogy a naptár készítőinek foglalkoznak kellett vele.

   A holdforgás adatai tehát ebben az időben a következők voltak:

   1. Egy évben 447 hónap.
   2. Egy évszakaszban 37,2 valódi hónap.
   3. Egy hónap tartama 19,6 mai óra.

   A kérdés az, feltünteti-e ezeket az adatokat, vagy ezek valamelyikét a kőnaptár? Ha egy évszakaszba 37.2, kereken 38 valódi hónap tartozik, nyilvánvaló, hogy ezt a nagy számot egy-egy koszorús arcon nehéz elhelyezni a már megadott 24 napjegy mellé. Csak egy figura van, mely több teret nyújt: az egész emberalakkal ábrázolt szeptemberi évszakasz. Ezen a figurán, az arc körül elhelyezett napjegyeket nem számítva, a testen és a két kormánypálcán pontosan 38 önálló jegy olvasható össze (ld. a 42. képet). Faragványon ideografikus módszerrel nehéz töredékszámokat kifejteni, bár nincs kizárva, hogy a jobbkézben tartott jogar legfelső jegye nem romlás következtében látszik befejezetlennek, hanem szándékosan töredékjegyet ábrázol. Ez esetben az egyes évszakaszokra eső känohold-hónapok száma száz százalékig megegyezik a Hörbiger-féle táblázattal: 37.2-37.2, de kereken számítva is teljes a megegyezés. A fő évszakasz-figurán a napok száma mellett fel van tehát tüntetve az egy-egy szakaszra eső hónapok száma is: 38 valódi känohónap.

   A táblázat, láttuk az egész év känohónapjainak számát megfelelőkép 446,4, kereken 447-re teszi. Kiss nem remélte, hogy ezt a magas számot is feltüntesse az aránylag kisterjedelmű faragvány, midőn azonban az összes jelet megolvasta, meglepődéssel látta, hogy az év-meander összes önálló jegyeinek száma éppen 447! A tiahuanacói-naptártudós tehát az összes hónap számának feljegyzésére is módot talált.

   Ebből viszont számtanilag az következik, hogy egy känohónap 19,6 mai óra hosszáig tartott, vagyis a hold naponta 1,6-szor kerülte meg a földet. A 38 hónapot-év szakaszonként s a napi holdfutás töredékszámát (1,6) egy-egy arcon szinte lehetetlenség lévén jelezni, a naptár-készítő más módszerhez folyamodott. Ha az évszakasz-. arcok koszorúit megfigyelj ük, láthatjuk, hogy az egyes napokat nem egyforma jegyek ábrázolják, hanem a hold (kettős kör), a nap (toxodon) s a fény (kondorfej), jelképei. Mégpedig minden egyes.szakaszban 17-17 holdfej és 7-7 nap-, illetve fényjelkép; 17 nap volt tehát a holdnak „szentelve” s 7 a napnak és a fénynek. (A jelképek értelmét' Posnansky régészeti kutatások alapján következtette ki; ez a jelkép-rendszer ugyanis általános és nem csupán a napkapun fordul elő. A „szeptember”-figurát például sok vázán és faragott obeliszken is megtaláljuk, tulajdonképpen a Napisten ábrázolása.) Közeli gondolat, hogy ezzel a jel-csereberével a nap és a hold egymáshoz való viszonyát kívánta bemutatni a kőkalendárium. Tudjuk, hogy a känohold futása nagyszámú napfogyatkozást okozott, de ezek számát elméletileg, táblázatosán nem lehet pontosan megállapítani, mivel a hold északdéli irányú mozgást is végzett, ingadozott s ennek lefolyására elméleti támaszpont nem adódik; ezért a szkéma csak becsléssel teszi a nap-fogyatkozások számát 200-ra. Azonban feltehető, hogy a naptárkészítő, akinek módjában volt megfigyelni a nap-fogyatkozások számát, azokat a napokat, melyeken a hold elsötétítette, „megverte", „legyőzte” a napot, a holdnak „szentelte", a hold jelével (kettős kör) ábrázolta, a többi napot pedig a nap s a fény jelével. Évszakaszonként eszerint úgy látszik 17 napfogyatkozás történt, az egész évben pedig összesen 204. Ezt elméletileg csak úgy lehetne ellenőrizni, ha ismernők a känohold hajlásszögét az egyenlítőhöz, és lengésének egyéb csillagászati adatait. Végeredményben azonban a táblázat adta 200 s a kapuiról leolvasható 204 kielégítőleg megegyezik.

   Hogy micsoda egyéb jelzések, ábrázolási fogások stb. mutatnak arra, hogy a tiahuanacói naptár szerkesztője csakugyan a fenti módszerekkel szisztematikusan és céltudatosan dolgozott, – itt nem részletezhetjük; máris túlzott. bőségre csábított a fejtegetések érdekessége. Nem mondhatjuk, el azt sem, hogy milyen meglepő világossággal, gyakran a Kolumbusz-tojás egyszerűségével derítette fel Kiss a naptár egyéb mondani valóit, így többek közt a szárnyas alakok jelentését és szerepét. Ez az utóbbi 30 alak a nap 30 óráját mutatja; az ember-figurák az éji és a szürkületi időt, a kondorfejűek a nappali órákat; minden óra az alakon talált jelek szerint 22 ,,perc“-ből állt. Az óra ideje megközelítette a mai óra tartamát, a perc azonban 2,72 mai; percnek felelt meg. (Akit ez a tárgy közelebbről érdekel, forduljon Edmund Kiss minden részletre kiterjedő művéhez: Das Sonnentor von Tihuanaku, Leipzig, 1937. Koehler u. Amelang)

   Érdemes tehát szembeállítani az adatokat, melyeket a Hörbiger-intézet állított össze 54. és 533. számú táblázatán a 24. stádiumra nézve 1927-ben, azaz évekkel előbb, mint Kiss megkezdte kutatásait az Altiplanon, – s azokat az adatokat, amiket a tiahuanacói naptárkapuról leolvasott Kiss:

 

    A kőbevésett kalendárium úgy látszik megerősíti azokat a feltevéseket, amikkel Edmund Kiss, a jég elmélet híve, az Altiplano geológiai s egyéb jelenségeit magyarázta. Tiahuanaco a „ferde” beltenger kikötővárosa volt; abban a korban épült, midőn a harmadkori hold 3000 méternél magasabbra duzzasztotta az egyenlítői tengerek vizét, s egy-két ezer éven át menedékhelyet, zavartalan munkát, fejlődést biztosított lakói számára. Hogy szorgalmuk és műveltségük mily fokra hágott, részben láttuk, részben látni fogjuk. Hatalmas alkotótehetségüknek köszönhetjük, hogy mi, késői utódok, egy résen át bepillanthatunk a számunkra oly titokzatos, vonzó s gyakran megdöbbentő szellemi világba, mely annyira elüt a miénktől s mégis annyira a miénk. Tiahuanaco lakói üvegkemény andezitlávába vésték gondolataikat az életről, halálról, az emberekről és az istenekről, a földről és a csillagokról, s ez a csodálatosan megmunkált ősanyag, mely geológiai korszakokat vészelt át, töredékeiben is éppúgy megőrizte keletkezésének emlékeit, mint megmunkálója és sorstársa az ember, a maga emlékezetében.

 

*

 

   Eddig tart az 1943-as kiadásban a Tiahuanacóról szóló rész. Várkonyi informátorai a bolíviai megalitikus városról: Edmund Kiss és Arthur Posnansky. Igaz, a kötet végén lévő Könyvészetben még számos munkát sorol Dél-Amerikáról, de ezek jórészét nem olvasta/olvashatta, hanem Kiss, Posnansky és Braghine irodalomjegyzékei nyomán említi ezeket. Kérdés, hogy mit írt át/tett hozzá az 1943-as Tiahuanacóhoz? Ha megmaradt volna a gépiratban ez az alfejezet, még akkor is találgatni kellene több esetben, hiszen Várkonyi többször nem említette a felhasznált forrásait (de ezek egy része kinyomozható). Egy biztos, hogy alaposan áttanulmányozta E. Harry Gerol: Inkák ​tündöklése és bukása c. munkáját (1965), ami eredetileg spanyol nyelven íródott (Dioses, templos y ruinas, Buenos Aires, 1961). Ebben egy nagyon alapos és sokmindenre kiterjedő fejezet található Tiahuanacóról. Ha azt számoljuk, hogy a Sziriat utolsó változatát 1966-69-ben fejezte be, úgy csak azokat a munkákat számolhatom még ide, melyek ettől korábban jelentek meg, ill. Várkonyinak módja volt ezek beszerzésére és bizonyos szinten érdekelte őt a kérdéses mű. Gerol munkájáról még szeretném megjegyezni, hogy az argentin szerzőnek tudományos népszerűsítő a munkája. Mert olvasmányos munkája rendhagyó, nem bevett teóriákat is közöl, amik messze esnek Peru őstörténetének hivatalos kutatóitól. Gerol könyve, amit Szokoly Endre fordított magyarra, ugyanúgy áldozatul esett a fordító és lektor (Passuth László) ítéletének, mint a Sziriat. A 601 oldalas spanyol nyelvű könyv magyar kiadásban csak 338 oldalas lett! Kivágták belőle éppen azokat a hosszú fejtegetéseket, melyek Peru őscivilizációinak és az Amerikán kívüli helyek kapcsolatáról szóltak, ahol a Húsvét-szigetek és Tiahuanaco közti kapcsolatokat elemezte (Rapa Nui egy külön fejezet a könyvében!), és még számos etnográfiai, néprajzi elemzést (a könyv végén lévő alapos bibliográfiát is elhagyták).

    H. S. Bellamyt ismerte, úgyhogy tőle ez a három könyv biztosan érdekelte/felhasználta volna: Built before the Flood. The problem of the Tiahuanaco ruins, 1943; The Calendar of Tiahuanaco. A disquisition on the time measuring system of the oldest civilization in the world, 1956; The Great Idol of Tiahuanaco. An interpretation in the light of the Hoerbiger theory of satellites of the glyphs carved on its surface, 1959. Edmund Kiss 1928-ban látogatott Tiahuanacóba. Könyvében (1937) feltárta, hogy a Napkapu 407 jele egy naptár (erről írt Várkonyi a Sziriat első változatában). Kiss emlékezett rá, hogy Hörbiger úgy számolta, hogy a mai Luna közvetlen elődje éppen 447-szer kerülte meg a földet egy év alatt. H.S. Bellamy és Peter Allan 1947-ben újabb számításokat végeztek a Napkapu naptárjáról, és további bizonyítékokat találtak Hörbiger teóriájára. Paul Allan a tiahuanacói óriási kőfej naptári jeleire figyelt fel, amiről cikket írt Sykes lapjába: Aspects of Tiahuanaco, The Gigantic Head (Atlantis, May 1957). Mivel ez a periodika járt Várkonyi munkahelyére és használta is, így erre is felfigyelhetett. Sykes az 1951 novemberi számban írt egy cikket The Mystery of Titicaca címmel, amiben többek közt arról elmélkedik, hogy a tó évezredekkel ezelőtt ötszöröse volt a mainak és a közepén, egy szigeten feküdt Tiahuanaco. Paul Allan cikke: Hoerbiger and Tiahuanaco, Atlantis, May 1956. Talán felkeltette az érdeklődését Alekszander P. Kazancev szovjet írónak 1961-ben nyilvánosságra hozott elmélete, hogy 15.000 éve Tiahuanaco a Csendes-óceán egy öble volt. Ekkoriban változott meg a Föld forgásiránya. Kazancev szerint a Napkapu 12-15.000 éves és egy Vénusz-naptár van rajta! Arthur Posnanskynak volt még egy jelentős, összefoglaló munkája, ami a Sziriat első változata után jelent meg: Tihuanacu. The cradle of American man, New York 1945. Még lehet említeni Simone Waisbard francia utazótól és amerikanistától: Tiahuanaco, 10 000 ans d'énigmes incas, Robert Laffont, Paris, 1971.
    Alapvetően ezek a művek nem változtatták volna meg Várkonyi nézőpontját.  Nem tántorították volna el Hörbiger tanaitól. Az 1942/43-as Tiahuanaco fejezet valószínűleg nagyrészben reprezentálta is volna is azt, amit 1966-ban írt/átdolgozott.
     Mindenesetre nehéz Várkonyit kritizálni Tiahuanaco esetében, hisz az 1942/43-as alfejezet átdolgozott változata nem került bele a 2002-es kiadásba. Két dolog biztos, hogy megmaradt Várkonyi 1966-os változatában is: 1. Tiahuanaco kikötő volt; 2. a tiahuanacói naptár és a Hörbiger-teória kapcsolata.
    Nos, Puma Punku oldalait sosem mosta víz (ellenben azzal, amit a szerzőnk állít a Sziriat 42/43-as változatában), az egykori épület alatti földteraszból vett minták arra utalnak, hogy a Puma Punku építését nem kezdhették korábban az i.sz. 6. századnál! Mára az is bizonyossá kezd válni, hogy Posnansky és nyomában a hörbigeriánus kutatók tévesen azonosítottak természetes képződményeket "kikötőként" egy helyet Tiahuanancóban. Ennek a "kikötőnek" a tengerszint feletti magassága 3840 méter. A geológusok mai eredménye szerint az utolsó 35.000 évben a Titicaca-tó szintje sosem emelkedett 3825 méter fölé, ami 15 méterrel van az állítólagos kikötő alatt.  Ráadásul Várkonyi nem mozgott biztonsággal a képek terén sem. Például az 1943-as kiadásban a 22. képként adja Pumapunku rekonstrukcióját Edmund Kisstől (lásd fentebb a képet!). Csakhogy ez nem Pumapunku rekonstrukciója, ugyanis megnéztem Kiss 1937-es könyvében, amit Várkonyi használt, ahol ez a 51. számú kép, de lényeg, hogy a "Szarkofágok palotája" nevű hely rekonstrukciója! Ez a mára elavult neve Putuninak, ami a Kalasasayától nyugatra fekszik, mintegy egykilométernyire északra Pumapunkutól.
    Az Akapana nevű teraszos építményt "Acapana-várnak" nevezi (azaz elfogadva Kiss elképzelését, hogy főként védelmi funkciója volt). Némely munka "piramisnak" titulálta, de egyik sem lehet: hat vagy hét egyre kisebbedő  terasz volt egymás felett. Az egész építmény alapja egy félbevágott andoki keresztet mintáz (azaz nem négyzet vagy téglalap alakú, mint az óamerikai teocallik). A részek szerint Tiahuanaco korának vége felé, i.sz. 700 körül kezdték építeni, de sosem lett kész teljesen, s befejezetlenül hagyták, mikor a város lakói 950 körül rejtélyes módon eltűntek. A város lakói olyan energiával fogtak az Akapana építéséhez, hogy több korábbi építményt leromboltak ill. az anyagát kiszedték belőle, hogy felhasználják a teraszos építménynél.

 

 

Rapanui

 

      Akire Várkonyi hivatkozik a Húsvét-sziget kapcsán, vagy II. világháború előtti szerző vagy Heyerdahl. A norvég kutató óta azonban több expedíció végzett itt különböző feltárásokat, modern műszerekkel. Vizsgálták a sziget ősi faunáját, a bennszülöttek genetikai kódját, és persze az ősi sírokat, szobrokat, jelképeket. 

481. oldal: „Heyerdahl kőre véseteket is talált” – ez még az 1972-es kiadásban érthető mondat volt: ott ugyanis még „vésetteket” szó szerepelt!

481. oldal: „Tehát a megvizsgált írástáblának már anyaga is behozatal, éspedig sok ezer kilométer messzeségből…” – Valójában nem „behozatal”, hanem uszadék fát használtak írásra, amit a sziget partjainál halásztak ki a tengerből.

481. oldal: Várkonyi Hevesy Vilmos felfedezését a húsvét-szigeti és az indus-völgyi írásjegyek közti hasonlóságát „kétségbe nem vonhatónak” titulálja. Hevesy 160 jel hasonlóságát mutatta ki a két civilizáció írása között. Ez annál is különösebb, mivel a két kultúra között „semmilyen más összefüggés nem mutatható ki” (Alfred Métraux). Mások arra figyelmeztettek, hogy a világon található képírások jelei akkor is mutathatnak hasonlóságokat, ha az alkotóiknak semmi köze egymáshoz. Ezek ugyanis az ember és az általa használt egyszerű szerszámok vagy a környezet hatásából keletkeztek. Ilyen alapon a jelek hasonlóságát leszűkítik csak 22, sőt inkább csak 5 jelre, ami még így is érdekes és egyelőre nincs is jó magyarázat rá. A belga Métraux vagy a rongo-rongoval foglalkozó Thomas Barthel lüneburgi professzor lehetetlennek tartották, hogy Hevesynek igaza legyen.

Barthel kutatásai szerint: az írásjelek mintegy 120 alapelemből állnak, melyek főleg tárgyak és élőlények stilizált körvonalai, de ezek kombinált használatával mintegy 1500–2000 összetett jel alakítható ki. Eyraud 1864-ben még több száz rongorongo tábláról emlékezett meg a házakban, s úgy látszik nagyon sok elpusztult a következő 1-2 évtizedben és mára csak 25 maradt. A megmaradt 25-ön 14.000 jel található. Croce-Spinelli úgy becsülte 5-6000 ilyen táblát égettek el a bennszülöttek, mert már értéktelenné vált számukra 1868 után, hiszen nem tudta elolvasni senki azokat.

 

482. oldal: „Marshall nem habozik tehát időhatárokért a kőkorba visszamenni, de evvel messzire szakadtunk a Krisztus utáni századoktól, ahová a tudomány a „kelet-ázsiai szétsugárzás” kezdetét teszi.” – ebben igaza volt Várkonyinak, mert ettől jóval előbb megkezdődött ez a szétsugárzás, melynek kiindulópontját ma Tajvanban ismerik fel, s kezdetét i.e. 3000 körülire helyezik. Lásd ugyanezt a fentebbi térképen. Arról nem is beszélve, hogy a Salamon-szigetek északi részét az ember már elérte tengeri úton i.e. 28.000 évvel ezelőtt!

486. oldal: Várkonyi itt Thor Heyedrdahl Aku-aku c. könyvéből közöl egy térképet a kolosszális szobrászat elterjedéséről. Ezzel egy baj van, hogy Heyerdahl beszámozta a lelőhelyeket, majd külön megadta a számok földrajzi neveit. Így aztán egyáltalán nem világos, hogy a négy kis szoborábra a Csendes-óceánon, mely szigetre vagy szigetekre vonatkozik. Lásd lentebb: az első kép a Sziriatból, a másik az Aku-akuból van.

 

 
  

 511. oldal: „A Kr. u. 400 körüli időt tehát érkezésük dátumának tekinthetjük, valójában akkor kezdődött Rapanui történetének harmadik korszaka.” – Várkonyi, hogy a Húsvét-sziget történelmét nagyon távoli időkbe vigye vissza a Hotu Matua és a polinézek érkezését tette i.sz. 400 körülire. Ekkor már két nép élt a szigeten: a hosszúfülű nemesek és a rövid fülű köznép. Várkonyi az őslakó hosszúfülűeket nem Polinéziából, hanem Dél-Amerikából származtatta. De valahogy ez sem stimmel, hiszen Várkonyi valószínűleg olvasott arról, hogy az általa oly nagyra tartott emberi hagyomány, mítosz fenntartott egy kronológiai adatot. Cook kapitánynak 1774-ben azt mondták a bennszülöttek, hogy Hotu Matua 22 emberöltővel korábban érkezett a szigetre. Ha egy emberöltőnek mondjuk átlagosan 30 évet veszek, úgy nem jöhetett korábban Hotu Matua i.sz. 1100-nál! A mítosz szerint Hotu Matua 67 írásos fatáblát hozott magával. Viszont az rejtély, hogy honnan hozta volna, hiszen egész Polinéziában ismeretlen az írás, azt csak a Húsvét-szigeten ismerik! A magyar Simon Zoltán leadott a könyvében egy húsvét-szigeti királylistát (Atlantis: The Seven Seals, 1984). Ezen a (fiktív) listán Hutu Matua i.sz. 400-ban lépett fel és a 81. király volt Maurata (1859-62). Simon szerint Hutu Matua és társai olyan szigetekről érkeztek, ahol forró volt a levegő és a helyet "temetőhelynek" nevezték (Paracas?).

Viszont Várkonyi óvakodik mindenféle kormeghatározástól. A könyv első változatában (1942/43) még nem így volt. Akkoriban nem voltak még hiteles kormeghatározási módszerek, s így elég szabadon kalandozhatott az idők szárnyán. Akkor még ezzel a (romantikusnak szánt) szöveggel zárta a Rapanuiról szóló részt: „Az aranykor azonban itt is hirtelen-váratlan megszakadt, és Rapanui istenei 12.000 év óta egykori híveik elkorcsosult utódainak kegyelemkenyerén tengődnek.” Gyakorlatilag Tiahuanacót és Rapanuit az i.e. 9600 évvel ezelőtti Vízözön elé helyezte, mely özönt a Hold befogása okozta. A szénizotópos kormeghatározást Libby csak 1949-ben fogja kifejleszteni. Így azt hiszem Várkonyi a történészek kormeghatározásait akkoriban csupán "becslésként" könvyelte el. Valóban a C-14-es kormeghatározásokig, főleg a rétegeket, a kontextusokat, a lerakódások mértékét és hasonlókat tudtak figyelni a régészek. De pld. hivatkozhatok a Milyen idősek a Húsvét-szigetek szobrai? c. rövid cikkre (Magyarság, 1943. jan. 5), ami már akkor leírta, hogy korábban ezeket 11.000 éveseknek gondolták és összehozták Atlantisz eltűnésével, majd így folytatja: "Most kiderítették, hogy a Húsvét szigeti szobrok legfeljebb 3-400 évesek lehetne, s azokat melanéz művészek készítették. szigetet a XI. században polinéziaiak fedeték fel és a XV. században a melanéziaiak hódították el tőlük. Ezek állították a szobornűveket, amelyek pontos másai azoknak a sírköveknek, amelyeket melanéz szigeteken legújabban megtalálták."

A Húsvét-szigeten folyt ásatások arra jutottak eddig, hogy az első betelepülők az i.sz. 4. században érkezhettek, ugyanis ettől sehol nem találtak korábbi leleteket, melyeket alávetettek a kormeghatározásnak. Ez pedig nagyon messze van 12.000 évvel ezelőttől, amiről Várkonyi beszélt. Lassan tényleg igaza lesz Várkonyinak abban, hogy Tiahuanaco és Rapanui nagyjából egy korszak szülötte, csak az nem a vízözön előtt volt, hanem az i.sz. első századaiban.

A húsvét-szigeti ahukból (a szobrok alatti kőemelvények) famintákat is nyertek a kutatók, így azok kora 1000 és 1600 közötti. Valószínűleg előbb épültek ahuk, már az i.sz. 400 és 1000 közötti periódusban, majd a moaik 1000 után. Nem minden szobornak jutott ahu. Ezeket a kutatók szerint a földbe állították: ástak nekik egy gödröt, és abba belebillentették a szobrot, mint némely konstrukciós rajzon látni is lehet. Az eltelt párszáz évben a földben álló szobrokra 1-2 méter magas réteg került. Tiahuanaco virágkora kicsivel korábbi: i.sz. 400 és 950 közé esik. Ebben a korszakban épültek a monumentális kőépítmények. Várkonyi vagy Heyerdahl is olyanról elmélkedtek, hogy az andoki kultúra volt a korábbi, ahonnan bevándorlók érkeztek a Húsvét-szigetre, magukkal vitték a kolosszális kőszobrászatot. Heyerdahl az első korszakot a Húsvét-szigeten i.sz. 380 és 1100 közé helyezte. Ez a korszak rokon Tiahuanacóval. Mindkét helyen a civilizáció hirtelen omlott össze.

Robert Charroux más egyezést is talált. Hivatkozik Michel Croce-Spinellire, aki a Húsvét-szigeten megfigyelt egy szobrot, aminek kezein csak négy ujj van. Ugyanezt a sajátosságot találta Charroux több tiahuanacói szobron. És a Garcia Beltran által elmesélt Orejona legendában az istennő szintén négy ujjú (Le livre des mondes oubliés, 1971). Heyerdahl szerint a sziget első lakói egy kultúrnép volt: "Először egy specializált, magas kultúrával, a tipikus inka kőművestechnikával rendelkező nép működött a szigeten." Érdekes azonban, hogy Várkonyi sehol nem szedi elő, mikor a Húsvét-szigetet tárgyalja a Mu Föld problémáját. Hiszen valamivel korábban egy hatalmas szárazulatot feltételezett a Csendes-óceánba, ami ugyanakkor süllyedt el, mint Atlantisz. Beszél viszont valamiféle szigetláncról Dél-Amerika felé, ami a kapcsolatot segíthette a két hely között, majd a szigetlánc elsüllyedt. Ugyanakkor volt egy elmélet, amiről Várkonyi nem látszik tudni, hogy a Húsvét-sziget valaha sokkal nagyobb volt ill. a sziget körül nagyobb földek szigetek is voltak, és Rapanui ezen szigetek temetőszigete volt. A Csendes-óceán fenékvizsgálata egyértelműen kimutatta, hogy itt nem süllyedhetett el semmilyen kontinens, de arról lehet szó, hogy a szigetvilág egykor jóval nagyobb kiterjedésű volt. Ivar Lissner írta a már említett könyvében: "Itt süllyedt-e el az a titokzatos szigetcsoport, az a hatalmas birodalom, amelyről a nyugat polinézek mesélnek?" (1941).

 

A romok beszéde

 

 515. oldal: "A Húsvét-sziget legrégibb, klasszikus korszakának alkotásai és Tiahuanaco omladékai – ahogy láttuk – egyazon történetelőtti műveltség szülöttei... Eredetük a kőkorba nyúlik vissza, megteremtőik a fémszerszámokat nem ismerték...– Hogy a két helyszín "egyazon" műveltség terméke lenne, egyáltalán nem bizonyosodott be azon vérszegény emlékek alapján, amit emlegetett. Sőt, inkább a különbségek az erősek a két kultúra közt, mint a hasonlóságok. A Sziriat 1972-es kiadása óta sem merültek fel olyan bizonyítékok, melyek ezt erősítették volna. Az egyik meggyőző érv a genetika lenne. George W. Gill antropológus professzor 1981-ben 308 csonvázat ásott ki a Húsvét-szigeten, még a szobrok alól is. Ezeket összehasonlították Peru partvidékének prehisztorikus lakóinak csontmaradványaival, s genetikai egyezéseket találtak (Gill szerint a csontok többsége polinéz típus). Erik Thorsby vizsgálatai 2012-ből részben igazat adtak Heyerdahlnak. Bár oda jutottak, hogy a polinézek legalább 700-ra letelepedtek a szigeten, majd 1280 és 1445 között érintkeztek a dél-amerikaiakkal. Azonban az ahukat már valószínűleg 1000-től emelték, azaz feltehetőleg a szoberfejek is már ekkor készültek. Csakhogy 2017-ben jött Lars Fehren-Schmitz antropológus, aki megvizsgált 5 csontvázat, amiből 3 olyan, ami 1722 előtti. Fehren-Schmitz vizsgálatai elvetik Thorsby következtetéseit. Szerinte inkább 1722 után történt csak érintkezés a szigetlakók és a dél-amerikai indiánok közt.

521. oldal: Henri Frankfort könyve a Kingship and the Gods nem 1958-ban jelent meg, hanem 1948-ban. A 45. oldalon egyébként helyesen hivatkozik a könyvre.

522. oldal: Várkonyi érdekes ismeretcsokrot hoz össze a vallásos kannibalizmusról, annak kapcsán, hogy a Húsvét-szigeten is előfordult, pedig ott ennek nem vallási, hanem éhség miatti okai voltak.

527. oldal: Várkonyi arról ír, hogy a piramisok a világban egyben "menedékhelyek" is voltak, majd ezzel folytatja: "Az egyiptomi hagyományok az Ég ellen kilőtt „kő-nyilaknak" nevezik a piramisokat, vagyis a csapásokkal szembeszálló emberi dac és büszkeség jelképeinek, máskor „Ptah oszlopainak". Ptah vulkánisten (többek közt), s ez az elnevezés a földrengések, kitörések csapásával kapcsolja össze a gúlák eredetét (másfelől Ptah „a szív és a nyelv", vagyis az ész és az akarat istene, tehát a cselekvő tudásé; ezt testesíti meg műve, a piramis). A szembeszállást az Ég haragjával, sőt a vakmerőség, a „hübrisz motívumát a sumér-akkád Bábel-torony-mítosz és zsidó változata is megőrizte." –  Itt nagymértékben Eugen Georg szövegére támaszkodott, aki ezeket írta könyvében: "Minden piramis, valamint a földhalmok, a Yao-hegyek, az Inti huaka (a mexikói Teokalli piramisok), a sumér-káldeusok csillagászati nagyteraszos templomai eredetileg mentsváraknak épültek - amikor hatalmas áradások fenyegettek, és nem álltak rendelkezésre természetes mentsvárak, az emberek mesterségeseket építettek.
     Sőt, ez tisztázza a piramis (akár a pagoda, a minaret, az obeliszk, a templomtorony) egy másik ősi jelentését: az egyiptomiak a piramisokat kőnyilakhoz hasonlították. Az istenekkel szembeszálló nép az ég felé lövi őket - és ezért: a nép gőgjének megbüntetésére a babiloni torony és tolték megfelelője, a Xelhua-piramis elpusztult.
     Az egyiptomiak a piramisokat "Ptah oszlopainak" is nevezték.
     De Ptah azonos a Vulkán-Héphaisztosszal, így a piramisok, mint a Ptah-Vulkán "oszlopai", ezoterikus-kozmikus jelentésük szerint szintén tűzhegyek: a vulkáni kráterek és a földből feltörő, ég felé nyaldosó lángnyelvek szimbólumai.
" (1930: 75. old.).
     Itt szerintem nem az a baj, hogy átvesz olyan adatot Várkonyi, hogy a piramisok nyilak vagy Ptah oszlopai, hanem átveszi Georg ehhez fűzött gondolatait is, minha ezek az ő kommentárjai lennének. Ezt mindenképpen jelezhette volna! A másik gond, hogy eleddig nem találtam annak nyomát az egyiptológiai vagy mitológiai könyvekben, hogy a piramisokat "Ptah oszlopainak" nevezték volna az óegyiptomiak. Sőt, annak sem találtam nyomát, hogy az egyiptomiak az Ég ellen kilőtt kő-nyilaknak nevezték volna a piramisokat. Könnyen elképzelhető, hogy ezek Georg kitalációi, vagy egyiptomi szövegekből levont saját(os) spekulációi. Várkonyi gyakorlatilag semmit nem ellenőrzött Eugen Georg tárházából, örült, hogy kifoszthatta. Megbízott a német gyűjteményének hitelében és sajátos magyarázataiban.

532. oldal: Itt az egész fejezet vége kicsit különös. Az 1972-es kiadásban: "Éppen fordított utat tűztünk magunk elé: megtudakolni kívántuk, milyen mélyen hatolhatunk visszafelé az idők messzeségében, meddig követhetjük az ember nyomait az első lépések felé, amiket a szellem irányítása alatt tett meg, s mi a hagyaték, amit reánk örökített." Viszont az 1943-as és a 2002-es kiadás: "Éppen fordított utat tűztünk magunk elé: megtudakolni kívántuk, milyen mélyen hatolhatunk visszafelé az idők messzeségében, meddig követhetjük az ember nyomait az első lépések felé, amiket a szellem irányítása alatt tett meg. Nem a majomember problémája hevített, hanem kulturális képességünk sorsa, s a hagyaték, melyet ez a képesség megszületése óta megteremtett és számunkra összegyűjtött." Itt valószínűleg az 1972-es kiadás szerkesztője vagy lektora egyszerűen lerövidítette Várkonyi mondanivalóját.

 

 

     X. Protohomo, homo magus, homo faber

       

1. Protohomo, homo magus, homo faber, 259-292. old. (1943)

2. (Előszó): 486. old. A mitikus ős és társai: 486-501. old. Szörny-kultuszok: 501-516. old. A sárkány és az ember: 516-530. old. (1972)

3. (Előszó): 533. old. A mitikus ős és társai534-546. old. Szörny-kultuszok: 546-560. old. A sárkány és az ember: 561-573. old. (2002)

4. A mitikus ős és társai: 726-747. old. Szörny-kultuszok: 748-765. old. A sárkány és az ember: 766-783. old.  (Gépirat, 1966)

 

533. oldal: A nagyfejezet bevezetőjének utolsó mondata az 1972-es kiadásban: "Van-e erre kézzelfogható bizonyíték?" Most itt meg az az érdekes, hogy ez elmaradt a 2002-es kiadásból. Itt viszont azt érzem, hogy ez az utolsó mondat valószínűleg Várkonyitól van (s nem a szerkesztő hozzáírása).

A 2002-es kiadás utolsó mondata tehát azonos az 1972-es kiadás utolsó előtti mondatával: "Valóban oly régi, harmadkori eredetű az ember?" Ehhez a következő laplaji megjegyzést fűzte Várkonyi: "Ezelőtt harmincöt évvel, midőn először fogalmaztam meg e könyv mondanivalóját, a belőle leszűrt meggyőződés alapján azt a munkahipotézist állítottam fel, hogy az embertörzs kialakulása a miocénbe, 20 millió évre nyúlik vissza. Ezt a föltevést akkor oly tudománytalan fantazmagóriának minősítették, hogy közléséről le kellett mondanom." Ez változatlan maradt a 2002-es kiadásban is, de nyilván az 1972-es kiadásnak szólt a 35 év említése. Hiszen Várkonyi 1933-ban hallott először Hörbigerről, majd 1937-ben fogott a Sziriat megírásához, azaz éppen 35 évvel az 1972-es megjelenés előtt! Tehát a 2002-es kiadásban ez helyesen 65 év lett volna.

Másrészt az embertörzs kialakulása végül nem érte el a 20 milliós határt, ez ma is fantazmagória. Az 50-60-as években valóban volt egy olyan érzés a tudományos ismeretterjesztő irodalomban, hogy lassan a történelmi időkorlátok kúsznak visszafelé a multban. Legyen szó az ember megjelenéséről, a technikai rekvizitumok feltalálásáról, a civilizációk megjelenéséről. De nem értem, mit "szerénykedik" itt Várkonyi, hiszen a Sziriat első változatában mondott ő nagyobbakat is: "Dacqué vizsgálatai megengedik a feltevést, hogy az ember, mint törzs, mint típus, legalább is a permi korba ér vissza, abba az időbe, amelyre az emlősállat kialakulása esik." (265-266. old. 1943). A Permi időszak nagyjából 300-250 millió évvel ezelőtt volt!

A babiloni hagyomány az emberiségnek többszázezer éves kort tesz fel. A japán hagyomány évmilliókban beszél az emberiség koráról. A maja hagyomány teljesen hipotetikusan évtízmilliókat számol visszafelé. Van egy fiktív kezdődátumuk: i.e. 5.041.738, de akár 90 vagy akár 300 millió évre is visszamentek a hipotetikus dátumaik.

 

A mitikus ős és társai

 

534. oldal: Várkonyi elég sok munkát fektet bele az emberi faj kialakulásáról, s annak régiségéről. Említi az Australopithecus robostus 1961-ben meghatározott dátumát: 1.750.000 év. Mivel Várkonyi a munkát 1969-ben fejezte be, így nyilvánvaló, hogy az eltelt félévszázadban az antropológusok további eredményeket értek el.

Darwin még 15 millió évre tette az emberi faj kialakulását, de az utána következő évszázadban ezt erősen zúlzónak vélték. Mary Leakey Laetoliban (Tanzánia) 3,34-3,75 millió éves fogakat és álkapcsokat talált, melyekről úgy vélte, ezek már a Homo-hoz és nem az Australopithecushoz tartoztak, de ez nagy vitát váltott ki. Etiópiában 1994-ben 4,5 millió éves emberhez köthető maradványokat találtak. 2002-ben a csádi sivatagban egy előember koponyáját találták, amit 6-7 millió évesre becsültek. Viszont több tudós szerint ez egy nőstény gorilláé. Várkonyi az Australopithecusok fejlettségét azzal próbálja ecsetelni, hogy csoportban vadászott és nagyrészt két lábon járt (erre van példa az állatoknál is). Hogy mennyiben lehetett ez a faj valamiféle "mítoszhordozó", amire célozgat többször, erősen kétséges. Jellemző, hogy felvetődött elméletként, hogy az Australopithecus eltűnését az okozta, hogy a páviánok kiírtották őket!

Stephen Jay Gould angol tudós szerint az ember mintegy 4 millió éve jutott el a kétlábon járáshoz. Gould írja: "Az emberben és az afrikai emberszabású majmokban (gorilla, csimpánz) az aminósav-sorrend különbséges kevesebb, mint 1 százalék - ami mindössze 5 millió évvel ezelőtti elválásunkra utal egy közös őstől, legalábbis a molekuláris óra szerint." Allan Wilson és Sarich maximum 6 millió évvel ezelőttre teszi ezt az időpontot az aminósav vizsgálat szerint. A mai felfogás, hogy az emberszabású majmok és az emberek közti Australopithecusok (majomemberek, előemberek) úgy 4-6 millió éve jelentek meg, majd 1-2 millió éve tűntek el véglegesen. A Homo habilis 2 millió, majd a Homo erectus másfél millió évvel ezelőtt jelent meg Kelet-Afrikában, s már kőeszközöket használt és ismerte a tüzet. 2004-ben német kutatók a homo erectusról azt tárták fel, hogy Európában már 400 ezer évvel ezelőtt dárdákat használtak ló, orrszarvú és mammut vadászatokra. Főző- és forralóedényeik voltak. A dél-marokkói Tan-Tanból egy agyagfigura került elő, aminek kora 3-500.000 év. A németországi Bilzingslebenben került elő egy 370 ezer éves elefántcsont, amin 21 bevágás van, s akár holdnaptár is lehet, mert a bevágások a Hold járásának megfelelő távolságokban vannak egymástól. Merseburg környékéről pedig egy 220-200 ezer éves kaparókés került elő. A Homo sapiens 200-150 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrikában, majd 30-40 ezer évvel ezelőtt a modern ember. Ismert még a neandervölgyi ember, aki 250-200 ezer éve bukkant fel, de nem a modern ember őse. Úgy 28.000 éve tűnt el a porondról, egy részüket a cro-magnoni írtotta ki, más részük valószínűleg elkeveredett vele.

A pleisztocén eleje és közepe közötti időszakban az ember agya hirtelen, minden átmenet nélkül fejlődésnek indult, amelynél a kérgi rész, az ún. cortex (többek közt az értelmi funkciókért felelős agyrész) szinte rákszerűen elbúrjánzott. Erre ma sincs igazán felelet.

Vannak ellentétes mítoszok is. Várkonyi is említi ezeket: a Popol Vuh (256. old.), a mexikói tlascalák mítosza (582. old.), a zsidó mítosz (325. old. és 545. old.), sőt a malájoknak is van ilyen mítosza, miszerint a vízözön után az emberek majmokká váltak. Várkonyi azonban úgy véli: „A majommá válás az özön utáni nyomort, visszaesést jelzi.”  Robert Charroux meg éppen szó szerint vette ezeket a mítoszokat, s a mai majmokat az embertől származtatta. Azt is állítva, hogy 5000-8000 éve még sokkal fejletteb majmok éltek, akik még tudtak beszélni (1971). Dr. Rangan Ramakrishnan indiai tudós szerint viszont a Rámajána a homo erectus (vanarák) és a homo sapiens (Ráma) kapcsolatát írta le.

Meg kell jegyeznem, hogy Várkonyi az 534 és 539 közötti oldalakat az embrelődökről, Raymond Dart, Leakey és mások kutatásairól csak az 1966-os kéziratba szúrta be. Valami olyan jelleggel, hogy nézzük mi a "tudomány jelenlegi állása", és lépjünk is tovább. Nyilván nem érdekelte őt ez a rész, se az Australopithecus, se a homo habilis, sem a homo erectus, még a neandervölgyi sem! Ez a rész az új kiadásnak szólt, az 1942-es kiadásban szó sincs ezekről a fejezet elején. Pedig a magyar lapok is hírt adtak az antropológus Dart híres felfedezéséről (pld. Szenzációs lelet az "emberiség bölcsőjében", Az Est, 1925. febr. 22). Leakey ásatásairól is hírt adtak (pld. Kutatás az ősember után Afrikában, Hét nap, 1932/24. sz.). Vagy Robert Broom-éról is (pld. Simonyi Dezső: Meglepő embermajomlelet Délafrikában, Magyarság, 1938. máj. 21.) Várkonyit ugyanis a százmillió évek óta létező ember, és legfeljebb a cro-magnoni ember érdekelte! Az 539-edik oldaltól aztán Dacqué szellemében tett utalásokat a "régi emberre".

540. oldal: "Másfelől akadnak élő fosszíliák: a kubuk, Kelet-Szumatra mocsárerdeinek lakói, a tüzet nem ismerik, semmiféle szerszámuk, fegyverük nincs..." – Várkonyi a Sziriat első változatában (1942/43) még idézőjelek közétette a mondtaban ezt: "élő fosszíliák", ahogy Eugen Georg könyvéből is kimásolta, ott ez így van: "Es gibt Menschen, die das Feuer nicht kennen. Die Kubus, die „lebenden Fossilien“ der Sumpfwälder Ostsumatras, besitzen weder Waffen noch Geräte.", ami magyarul: "Akadnak emberek, akik nem ismerik a tüzet. A kubuknak, a kelet-szumátrai mocsári erdők "élő fosszíliáinak" nincsenek sem fegyvereik, sem szerszámaik." (1930). Valójában Várkonyi találhatott volna magyarul is anyagot a kubukról, de nem tette: Dr. Bandat Horst: Kőkorszakban élő emberek nyomában Délszumátrában, Nemzeti Ujság, 1929. október 13; Ákos Károly: A szó varázsereje, Élet és Tudomány, 1952/12. sz. Erich Jaehner: Élő ősi társadalmi maradványok, Univerzum, 1958/2. sz. Még a Révai Nagy Lexikona is külön szócikket adott a kubuknak (1914).
     A kubuk után még említ egy másik nagyon primitív népecskét, az aghai-ambókat, de őket is szinte szóról-szóra kimásolva Georg könyvéből. Ha megtetszik egy szó, azt is lenyúlja. Például ezen az oldalon írja Várkonyi: "Ezek az antik kor és a régi keleti világ híres „templom-állatai", szörnyistenei, orgiasztikus rítusok kellékei vagy tárgyai more Sodomitico." S ez pedig Georg könyvéből ezekről a félemberi kreatúrákról írja: "Wie wilde Tiere fängt man sie ein. Füttert, pflegt sie
alles nur zu höheren Zwecken einer Belustigung more sodomitico." (1930: 125. old.). Egyébként Szepes Mária is így veszi át Georgtól: "Mint a vadállatokat, úgy fogják be őket. Etetik, ápolják – mind a magas élvezetek céljára: more sodomitico."

540. oldal: Az ókori szodomita kultuszokról szólva említi: "az egyiptomi Bes, kinek szodomitikus tisztelete a kecskebakkal nyilvánossá vált Mendész városában (Hérodotosz)".  A hivatkozott görög történetíró egészen pontosan ezt írta: "Ezen a vidéken az én időmben csodálatos esemény történt: egy bak nyilvánosan meghágott egy asszonyt, s a dolog aztán köztudomásúvá lett." (2.46). Hérodotosz könyvének fordítója, Geréb József szerint ez csak népies fantázia volt, mert csak annyi történt, hogy a mendészi templomban titkos szertartás idején a nők levetkőztek a kecskebak előtt (1892). De nincs igaza: mert Pindarosz egy töredéke is említi, hogy Mendészben: "Bakkecskék asszonyokkal közösülnek" (frg. 215: Sztrabón 17.19). Ráadásul találtak egy öntőmintát Mendész közelében, ami a bakkal való közösülést ábrázolta! Várkonyi az 553. oldalon még további magyarázattal szolgál a mendészi bizarr szokásra.

540. oldal: "az Araxesz vidéke lakóinak kultusza, akik „halakkal társulnak”, fókabőrben járnak, és pikkelyes bőrűek".  Ez a hivatkozás szerepelt a Sziriat 1943-as kiadásában is már és Erich von Däniken a Vissza a csillagokhoz c. könyvében vagy Szepes Mária a Mágiák könyve c. munkájában (2008) is, ahol ő szószerint ezt írta: "az Araxas-lakók, "akik halakkal barátkoznak", pikkelyes bőrű halemberek": azaz mindhárman csak átvették egy korábbi szerzőtől, aki valószínűleg sajátosan értelmezte Hérodotosz/Sztrabón szavait. Mivel az 1942-es Sziriat és az 1969-es Däniken-könyv is közölt bibliográfiát, így könnyen a nyomára jutottam, hogy megint Eugen Georg Verschollene Kulturen c. könyve volt a közös forrásuk. Georg említi, hogy az Araxész deltájánk lakói "halemberek voltak pikkelyes bőrrel" és még azt, hogy "halakkal élnek együtt" és "fókabőrbe öltöznek"! Georg egyébként bizonyosan arra gondolt, hogy az itteni emberek szexuálisan közeledtek a "halakhoz"! Viszont azt nehéz megállapítani, hogy Georg honnan vehette ezt. Az ókori görög írók négy különböző folyót is említenek Keleten, aminek Araxész volt a neve. A leíráshoz talán legközelebb Hérodotosz beszámolója állna az örményországi Araxész-folyó torkolatának lakóiról, de meg kell jegyezni, hogy konkrétan nem mond ilyet ő sem: se Geréb József (1892), se Muraközi Gyula fordításában (2000). Ez utóbbi fordításban ezt találjuk: "Azt beszélik, hogy az itt lakó emberek nyers hallal táplálkoznak, s fókabőrt viselnek ruhának." (1.202).  Egyébként több mint 400 évvel később Sztrabón ugyanezt mondja az Araxész-folyó torkolatában lévő mocsarakban élő emberekről: "A mocsárlakók halakkal táplálkoznak és a tengerből feljövő fókák bőrével ruházkodnak." (11.8.7). Sztrabón valószínűleg ugyanerről a folyóról beszél, ami előtte Észak-Szkíthiában folyik, a masszagéták földjén. Elképzelhető, hogy Georg a masszagéták nevének egyik lehetséges fordítása ("halásznép" vagy hallal foglalkozó nép) alapján konstruálta nézőpontját.  Egyébként Várkonyi még a Sziriat első változatában ugyanebben a fejezetben hosszabban idézett Eugen Georg könyvéből (268-269. old. 1943), amit törölt (vagy kihúzták) a Sziriat harmadik kiadásából (1972, majd a 2002 is).

541. oldal: A "harmadik szem" kérdése. A homlokszem a felsőbbrendűség jele, egyben királyi jelvény. Dacqué úgy vélte, hogy az ősember teljesen kifejlett homlokszemmel rendelkezett (ezt átveszi Várkonyi is a Sziriat első változatában). Arra, hogy miért nem találtak ilyen koponyákat az ásatásokon azt a választ adta, hogy bizonyára olyan területeken élt, amelyek mára eltűntek (pld. Gondvana szigete) vagy azokon a helyeken még nem történtek ásatások. Ezek korát Dacqué évmilliókkal korábbra helyezte. Várkonyi is harmadkori homlokszemű varázslókról beszél (Az elveszett Paradicsom, 1994). Az anyagra nézve: Fejérváry Gézáné: A harmadik szem története (Búvár, 1941/8. sz. 365-368. old.)

542. oldal: A mesterségesen nyújtott koponya, ami a magasabbrendűség jele. Több ősnép végezte a koponyatorzítás szokását. Hogy volt-e a régi korokban ilyen koponyaalkatú faj, viták tárgya. Requena professzer a venezuelai Tacarigua-tóhoz közel ilyen koponyájú emberek csontvázait ásta ki, akiknek termeszetes módon lett volna ilyen a koponyájuk. Kolosimo Marcahuasiban egy sziklából formált emberfejt talált azonosnak a Requena leleteihez. Adriano Forgione szerint az ősi máltai templomokban is találtak ilyen koponyákat, melyek szerinte nem torzítás miatt lettek nyujtottak. Felső-Euphrates vidékén az Uabid kultúra elődei is ilyen emberek lehettek. A perui Paracas-félszigeten Julio Tello régész 1928-ban is talált egy ősi temetőt 2-3000 éves csontvázakkal, melyek koponyája szintén nyújtott volt. Brien Foerster amatőr kutató és író által megbízott genetikus 2014-ben elvégezte egy paracasi koponyán a teszteket, mely szerint a minta egyetlen ismert emberi vagy főemlős DNS-mintának sem felel meg. Foerster szerint egy különálló emberi fajról van szó, mely nem azonos sem neandervölgyivel, sem a cro-magnonivel, sem a gyeniszovói-emberrel. A koponyák térfogata 25 %-al, míg a súlyuk 60 %-al nagyobb egy mai emberénél. A koponya falcsont kettő helyett, egy lemezből áll. A nyújtott koponya pedig nem torzítás eredménye, mert Foerster szerint a kopponya mérete túl nagy ahhoz, hogy deformálással jöjjön létre.

543. oldal: Az óriások mítosza valóban kiterjedt, telluris motívum. A hörbigerianusok szerint a távoli korban valóban éltek 4-5 méter magas emberek. A mítoszokat is bizonyságul hozzák erre, de a legfőbb gyengesége az elméletnek, hogy máig nem találták ilyen ember csontvázát sehol. A mesék óriásait képzeltük 4-8 méter magasaknak, magasabbnak a zsiráfoknál. A mondák szerint a vízözön törölte el fajtájukat. Bár szinte minden nép ezt beszélte, de nem csak a csontjaikat nem találtuk, hanem az ágyaikat, székeiket, óriási poharaikat sem...? Vagy higgyük azt, hogy minden elpusztult vagy gondoljuk inkább, hogy volt egy korszak az ősidőkben, mikor két emberfajta volt: kicsik és nagyok. A nagyok valamiért kihaltak, talán nem tudtak úszni... Mi a kicsik leszármazottai vagyunk. A nagyok sem 4-5 méteresek voltak, csak kétszer akkorák, mint a kicsik, és akkoriban az átlagtermet jóval alacsonyabb volt a mainál, talán 1,2-1,5 méter. Hiszen bizonyos, hogy voltak a prehisztorikumban 2,0-2,5 méter magas törzsek, melyek később kihaltak (ilyen csontokat viszont találtunk!). Azon alacsony őseink, akik a maguk 1,2-1,5 m-es magasságukkal (pigmeusokról nem is beszélve) találkoztak ilyen törzsekkel, azok az "óriás" benyomást tehették rájuk. A világ legmagasabb embere eddig az amerikai Robert Pershing Wadlow volt a maga 2,72 méterével. Az ókorban számos csontvázról vagy sírról gondolták, hogy azok egykori óriások csontvázai, de szinte biztosan mind valamiféle állat (bálna, törpeelefánt, stb.) maradványa volt. A hörbigeriánusok úgy képzelték, hogy a Földhöz közel keringő Hold miatt a földi gravitáció kedvez a nagyméretű állatoknak és embernek is, majd a holdtalan korszak viszont olyan gravitációt okoz, hogy a kissebb termetű élőlényeknek kedvez. Hörbiger úgy gondolta, hogy i. e. 10-13 ezer évvel a Földközi-tenger partjai mentén még éltek a 300 ezer évvel ezelőtt kifejlődött óriások elkorcsosult és majdnem kipusztult utódai. 2017-ben megjelent magyarul Patrick Chouinard nevű amatőr és dilettáns szerző Az óriások elveszett faja: kultúrájuk misztériuma, hatásuk a bolygónkra, létezésük tagadása világszerte c. hangzatos könyve, ami nem csak unalmas, hanem képes még Adrienne Mayor teljesen ellentétes véleményű könyvét felhasználnia "bizonyíték" gyanánt. Szóval ettől a Chouinardtól se mi, se Várkonyi, ha még élne, nem kapna kapaszkodót elméletéhez...

Az azték-tolték óriások neve atlan-teittani és kinamé, az eszkimóknál angekok, Platónnál demiurgoszok, a Bibliában nephelim. A kinaiaknál lung-po a nevük és a "Nagy Tengeren" túl lévő területen élnek. Homérosznál a laisztrogónok a messze északon laktak és a küklópszok Nyugat-Afrikában.

Ugyanezen az oldalon az Ixtlil Xochitl és Saxo Grammaticus által lejegyzett mondák forrása Eugen Georg, aki ugyanezeket idézte előtte a két szerzőtől. Georg egy egész, bár rövid fejezetet szánt az óriásoknak (1930, Die Riesen: 134-135. old.), amiből Várkonyi igencsak merített. 

543. oldal: A lázadó angyalok és a földi asszonyok kapcsolata. Zoszimosz egyiptomi alkimista írta: "...azt állítják, hogy van a démonoknak egy fajtája, asszonyokkal érintkezik és irányítja őket". Rabbi Eliézer midrása elég világosan szól erről: „Az égből lebukott angyalok látták, hogy Káin lányai szeméremtestüket feltárva sétálgatnak, és szemüket antimonnal festik ki, ahogyan a lotyók szokták. Ezek által elcsábíttattak, és feleséget vettek közülük.”

544. oldal: Vízből, tengerből előjövő beavatók, félistenekhez. Az iráni Avesztában Yma, a föníciai Taut szintén a tengerből jöttek elő. A mitikus kínai első császár, Fu-hi idején (i.e. 2852-2737) egy ilyen lény jött ki a Mengho vizéből (de Fu-hiről is azt tartották a Sárga-folyóból jött ki). A dogonoknál a beavató, Nommo, aztán a szír Derketó vagy Orejona istennő a Titicaca-tónál, mind kétéltű, néha pikkelyes, félig hal, uszonyos kezű emberi lények.

544. oldal: "Chon isten, másképp Kon-ti-ki vagy Huira Cocha Peruban száll partra: «Nincs keze, nincs lába, vörös bőrű. Sebesen csúszik előre, és nagy gyorsasággal utazik. Szava lebontja a dombokat és feltölti a völgyeket.» (Némelyek szerint ez a homokot futtató szél megszemélyesítése, de Chonnak más isteni funkciói is vannak.)" – magyarázza Várkonyi.

Ez a rész már szerepelt a Sziriat első változatában is: "Cson isten, máskép Cson-ti-szi vagy Huira-Kocsa, Peruban száll partra: «Nincs keze, nincs lába; vörösszőrű. Sebesen csúszik előre és nagy gyorsasággal utazik. Szava lebontja a dombokat és feltölti a völgyeket.»" (1943: 283. old.) Láthatólag Várkonyi némileg igazított a neveken és a "vörösszőrű"-t "vörös bőrű"-re cserélte a Sziriat harmadik kiadásában, és a zárójelben fúzött még hozzá kommentárt is.

A szöveg azonban bizonyosan Eugen Georg könyvéből lett átemelve, aki ezeket írta (a saját fordításomban): "Tschon isten (Tschon-ti-si‒Huira-Kotscha) partra szállt Peru tengerpartján. «Neki se keze, se lába nem volt. Vörös hajú. Előre felé ment és nagyon gyorsan haladt.» ‒ Ő egy bölcs és mágus volt. Megtanította a népeket a civilizáció első fogalmaira, és «szava megalázta a hegyeket és betöltötte a völgyeket»." (1930: 129. old.) Georg egyébként a rothaarig szót használta, ami "vörös hajú"-t vagy esetleg "vörös szőrű"-t jelent, de nem "vörös bőrű"-t! Viszont a zárójelbe rakott kommentárja független Georg szövegétől, erről megint valahol olvashatott (hiszen Chon istenre máshol is hivatkozik a Sziriatban).

544. oldal: "Berosszosz közli a babiloniak protohomo-mágusának, Oannész-Haninak történetét: «A teremtés első évében az Erüthreai [Vörös] tengerből egy értelemmel megáldott lény jött elő, tökéletes haltesttel..." – Várkonyi az Oannészről szóló rész rögtön Chon-ról szóló legenda után közli és már az 1942/43-as kiadásokban is. Viszont ugyanígy, Eugen Georg könyvében is Chon után Oannész jön. Várkonyi ugyanannyi szöveget közöl Oannészről, mint Georg, viszont kijavította a német szövegét. Ugyanis Várkonyi egészen pontosan ezt mondja a szövegben Oannészről: "Emberi hangja is volt, és képét máig megőrizték." Most a mondat második fele nem szerepel Eugen leírásában. Viszont az Oannészre vonatkozó szövegrészletet Alexander Polühisztor idézte Berosszosztól (FGrHist 273 F 79), és abban pont úgy szerepelt, ahogy Várkonyi is írja. Az utolsó mondat: "Egy ilyen haltestű, de emberi kezű és lábú tanította a csillagok tudományát." ‒ ami szintén nem szerepel Georgnál, s ami Várkonyi hozzátevése, de ami viszont nem található Alexander Polühisztornál! Egyébként a bizánci Phótiosz lexikona említi, hogy egy Helladiosz nevű 4. századi szerző beszámolt egy Oész nevű halemberről (aki kétségtelenül azonos lehet Oannésszel), aki a "csillagászatot és betűvetést" tanította. De nem tartom valószínűnek, hogy ezt a forrást ismerte volna Várkonyi és innen keverte volna a szöveg végére azt a mondatot. Ráadásul Georg Berosszoszt "Baal papjának" mondta, de ezt a tévedést nem vette át Várkonyi, mert "Bel-Marduk babiloni papjának" mondja (307. old.).

545. oldal: Úszóhártyás kezű korai embereket említ a vízözön előtt, Utnapistimnek is hasonló lehetett a keze. De ilyenek voltak a rodoszi telkhinek, babiloni pagutuk, a japán kappák vagy az andoki Orejona.

546. oldal: "A drezdai maya kézirat rajzain például feltűnik ez a jellegzetes, embrionális alakú kéz a nagy, különálló, a chirotherium kezére emlékeztető, embrionális hüvelykujjai.– Várkonyi itt nem ad képet, de a Sziriat 1943-as kiadásában van egy ilyen kép ugyanebben a fejezetben, bár kicsit más szöveg összefüggésben. Hasonló négy ujjú lények felbukkannak Tiahuanacóban, Mexikóban vagy a Húsvét-szigeten is.

 

A Sziriat első változatában még ez az alfejezet nagymértékben Edgar Dacqué német paleoontológus (1878-1945) kutatásaira hagyatkozott. Dacqué egyébként elfogadta Hörbiger világjégtanát és katasztrófa-elméletét is, s kijelentette, hogy "a kor legzseniálisabb elmélete a Welteistheorie". Dacqué érvei benne maradtak a későbbi szövegben, csak éppen Dacqué neve tűnt el. A Sziriat 2002-es kiadásában mindössze egyszer, ráadásul csak egy felsorolásban szerepel Dacqué neve (348. old.). A Sziriat 1943-as Protohomo, homo magus, homo faber c. fejezetében összesen 22-szer szerepel Dacqué neve! A 2002-es kiadás ezen fejezetében egyszer sem! Ugyanakkor Nagy Imre: Várkonyi Nándor – Portré és tabló c. könyvében (2017) ezt írja: "A Sziriát oszlopai harmadik, 1972-ben megjelent, és e könyv utánnyomásának tekinthető negyedik, 1984-ben napvilágot látott kiadásából, feltehetően lektori nyomásra, többek között kimaradt a Hörbiger-elmélet és a harmadkori hold története, valamint az ember zoomorf, állatformájú alakzataira vonatkozó (Edgar Dacqué hipotézisére támaszkodó) szakasz." Csakhogy a Sziriat 2002-es cenzurázatlan kiadásában hiába keresnénk Dacquét. Nagyon úgy néz ki, hogy Dacqué nevét és teóriáit vagy a kiadó vagy maga Várkonyi távolította el az 1969-es végső szövegváltozatból. Mindezek ellenére Dacqué több érve és megfigyelése benne maradt az 1972-es kiadás szövegében.

Dacqé "kigyomlálása" nem csak nekem tűnt fel, hanem Szőcs István erdélyi magyar író és művelődéstörténész is megírta kétségeit erről a kolozsvári Helikon hetilapban, a Szirat "cenzurázatlan" kiadása után:
      "S végül, ami számomra annak idején s azóta is a legérdekesebb, egy bizonyos metafizikus származás-elmélet, amely tagadja a darwinizmus evolucionista ábráját, azt állítva, hogy az emberiség sokkal régebbi, mint hiszik; illetve, hogy nem az emlősök fejlődési sorának a végén áll, még illetvébb, hogy az ember már azelőtt létezett (mondjuk úgy, mint virtuális ember), mielőtt valóban létezhetett volna, s ennek az emlékezetét is őrzik mítoszok.
      Ez Edgar Dacqué német tudós nevéhez fűződik, aki elméletét az 1920-as évek végén s a következő időszakban dolgozta ki. Vele már bővebben kell foglalkoznunk, mert lényegében ez volt az oka a Várkonyi-könyv iránt táplált kétségeknek, majd a marxizmus részéről a kiátkozásának, illetve a különböző későbbi változatok meglepő eltéréseinek. "Az ember származásának magyarázatáért... Edgar Dacqué elméletéhez fordultunk" írja Várkonyi már az első kiadás előszavában, "a típustan (Typenlehre) elméletéhez, amely szerint az ember, mint törzs, nem egy fejlődési folyamat végső eredménye, hanem őstípus, s mint ilyen több föld(történeti)korszakot élt át"... A könyv IX. fejezetében részletesebben foglalkozik vele, ez a Protohomo, Homo magus, Homo faber c. fejezet, s a "protohomo" alatt tulajdonképpen szörnyemberek, hüllőemberek vagy "sárkányemberek" értendők; homo monstruozusok, mely az ember előtörténetének talán első lépcsőfoka. "Dacqué, a müncheni egyetem élettan-tanára számba vette az őslénytan anyagát és eredményeit, és vizsgálatai olyan szempontokhoz juttatták el, melyek a fejlődéstörténetet új világításba helyezik, s úgy látszik, elkerülhetővé teszik a Darwin—Haeckel—Huxley-féle rendszerezés alapvető hibáját: az erőszaktételt a tényeken az elgondolás kedvéért. Eredményeit... Kurt Aram ismertetése nyomán röviden így foglalhatjuk össze: »... már Hermann Klaatsch ki merte mondani anatómiai munkálatai alapján, hogy az embernek idősebbnek kell lennie, mint nyomai mutatják«. Dacqué szerint »a leletek azt mutatják, hogy az élő szervezetek mai változatos gazdagsága egyes (különböző) őstípusokból fejlődött ki szükségszerűen. Ezek a típusok sokféleképp összefonódott, változatos, de mindig felismerhető alakokban a felkutatott legrégibb földrétegekig leérnek. Ilyen például az emlős-típus, melynek első nyomai a permi korba vezetnek, másik típus a hüllő, melynek leletes nyomai szintén legalábbis a permi korba mennek vissza; harmadik típus a kétéltű, amely a kőszénkorból ered. A devon korban tűnnek fel a négylábúak első nyomai, míg a szilur korból mostanáig csak halak és alsóbbrendű állatok kerülnek elő. Ámde ezeken a korokon keresztül mindvégig semmi adat sem árulja el, hogy az egyik típus a másikba átfejlődhetik, holott épp ez az átfejlődés a Darwin-féle leszármazás-elmélet alapelve. Élettanilag inkább minden mozzanat ez ellen a feltevés ellen szól. Így például a gerincesek mind gerincvelővel rendelkeznek középponti idegköteg gyanánt, az alsóbb életformák, az alsóbbrendű szervezetek pedig hasi velővel. E között a két szervezeti forma közt pedig olyan szakadék tátong, amelyet az élettan nem tud áthidalni, s amely az egyik típusnak a másikba való kifejlődését elhihetetlenné teszi.«" Tehát: "Számos fajilag különböző, kezdettől fogva egymástól lényegében eltérő alaptípust kell felvennünk." "Ennyiből áll a típuselmélet alapvető meghatározása. Hozzákapcsolódik s kiegészíti a »korjelleg« (Zeitcharakter) tana. A leletek ugyanis arra vallanak, hogy az egyes földkorokban kialakul egy-egy uralkodó külső alak (habitus), s az összes életforma, szervezet ehhez igyekszik hozzáhasonulni... Az őstörzs, a típus lényegében mindig megmarad annak, ami őt a többi típustól megkülönbözteti, de bizonyos korszerű, külső formákat felvehet, úgy, hogy a felületes szemlélő egy-egy hüllőt kétéltűnek nézhet, vagy akár emlősnek is." A továbbiak során kifejti, hogy az ember megőrizte a habitus-váltásoknak, a signatura-cseréknek az emlékeit, nemcsak úgy, hogy a magzati fejlődés során végigfut a különbö­ző korjellegek főállomásain, hanem a szervezetében megőrzött szervcsökevények által is, melyeknek száma kétszázra rúg. (Ezeknek a visszaütései olykor fajijelleg-alakítóvá is válhatnak.) Az ember "testalkatának legfontosabb ismertető jegyei részben elejétől fogva adva vannak, és éppen a fejlődés hiánya, a változatlanság biztosította az emberi forma fennmaradását”. Tehát "a több — öt-hét — ujjú, szembefordítható hüvelykujjal ellátott kéz a talpon és a kétlábon járás már a mezozoikumban általános jegye az emlősnek, de míg a kéz-láb a többi fajnál három, sőt egyujjú végtaggá fejlődött, négy lábon és ujjon járásúvá lett, addig az ember megtartotta az eredeti formákat"
    Tény, hogy akár igazak, akár tévesek Dacqué (valamint elődeinek és tanítványainak) állításai a típuselméletre vonatkozólag, Várkonyinál az egész koncepciónak ez adja az antidarwinista és antimaterialista felfogását működtető hajszálrugót. Ezért vettem oly izgatottan kezembe az 1972-ben megjelent második változatot. A megfelelő fejezet címe szerint még benne volt ugyan, ám tartalmában eléggé módosulva: főképpen a tekintetben más, hogy bár beszél a szörnyváltozatokról, atavisztikus torzulásokról, visszaütésekről, sőt egyes vonatkozásokban gazdagabban is az eredeti fejezetnél, de a típustan maga, alapállításai és megalkotóinak neve, mindenekelőtt Dacqué ismertetése, szőröstől-pikkelyestől hiányzik! És hiányzik természetesen a Lélek és anyag című fejezet, ami pedig azért meggondolkoztató, mert annak idején kiállásnak, sőt ellenállásnak számított az az árja kultúrfölény-elmélet bombasztjával és torzításaival szemben.
     [...]
    Nos, már a névmutató zavarba hoz: egyetlenegyszer ugyan előfordul benne Dacqué neve, de csak egy hosszú névsorban, egészen más irányba való utalással. A Protohomo stb. fejezet nagyon gazdag, érdekes az őskiadáshoz képest, és bár annak sok epizódját megőrzi, mégis csalódást hoz: a típuselméletről, az élőlények alapvető típusairól s főleg Dacquéról s "hozzátartozóiról" itt sem esik szó.
" (Helikon, 2003/15. sz.)

Mezey Katalin olvasta a cikket és levelet írt az ügyben. Többek közt nyilatkozik Dacqué-ról is benne:
    „
Marad akkor a kérdés: netán maga Várkonyi Nándor tagadta volna meg jól vagy rosszul felfogott, a recenzens által elsősorban politikainak vélt okokból a Sziriatból hiányzó Dacqué-elméletet?
       Már hogyan tette volna? Hiszen maga Szőcs István is idézi, hogy az életműsorozatban (első kötetként, 1994-ben) ugyane szerkesztő és kiadó által jelzett Elveszett Paradicsom című, több mint 40 nyomdai ív terjedelmű könyv egészét Dacqué emlékezetének szenteli a szerző, és részletes, élvezetes kifejtésben pontosan azt a kérdéscsomót bontogatja, amelyet Szőcs István a Sziriatból kicenzúrázottnak vél.
” (Helikon, 2003/18. sz.)

 Mezey tehát elég ésszerű érveket mond, hogy aprólékosan átnyálazták a kéziratos anyagot, de abban valóban nem volt már Dacqué neve. Viszont annyit elárul, hogy a Sziriat és Az elveszett Paradicsom kéziratát egyszerre adta le 1969/70 folyamán a Magvető kiadónak, hol az utóbbi megjelenésével csak hitegették. Viszont Mezey arról már nem tud/tudhatott, hogy Várkonyi alkalmazott-e öncenzúrát a Magvetőhöz történt kéziratleadás előtt. Vagyis ezt elüti azzal, hogy Az elveszett Paradicsom-ot is Dacqué elméletének szentelte, és ott biztosan az 1994-ben kiadott változat lett leadva. Szőcs ugyanis végül 4 pontba szedi a lehetőségeket, miért tűnt el a Sziriat "cenzurálatlan"-ból Dacqué? A 4. lehetőség, hogy maga Várkonyi húzta ki. De ezt meg erősen kétli, mert 1950-ben még Kodolányival folytatott levelezésében is beszélnek Dacquéről, de semmi negatív jelző. Az elveszett Paradicsomban is hivatkozik a harmadik szem kapcsán Dacquéra.
       Ha logikusan belegondolunk, azonban elképzelhető, hogy Mezey téved: egyrészt hangsúlyozza, hogy a Sziriatnak csak egy kéziratos változata maradt fenn az író fiánál. Viszont az kétségtelen, hogy ez nem lehet egy érintetlen magánpéldány, hanem az amit a kiadás után visszakapott a Magvetőtől! Mezey azt mondja, hogy Várkonyi 1966-ban fejezte be a Sziriat átdolgozását, amit még abban az évben elküldött a Gondolat kiadónak. Azonban amit ő használt, az "egyetlen" fennmaradt kézirat, nem azonos már ezzel, hanem egy kizsigerelt, kihúzgált, átírt változat! Ezt erősíti, hogy a Vízözön története c. fejezet teljes épségben fennmaradt, mivel azt kapásból kihagyandónak nyilvánította a kiadó, s ezért nem is kezdődött a szalámizós feldarabolása, zsigerelése. Honnan tudja, hogy az amit 1966-ban leadott Várkonyi, mennyit foglalkozott Dacquéval?!? Az bizonyos, hogy a kéziratba Várkonyi 1966 után is beleírt ezt-azt! A kézirat ezután a Magvető kiadóhoz került, aminek lektora (Sík Csaba) javasolta az egész X., azaz Protohomo, homo mágus, homo faber c. fejezet kihagyását. Szerintem itt Várkonyi azt javasolta, hogy inkább kihagyja az egész fejezetből Dacqué szerepét, csak ne töröljék. Mezey még a 2002-es kiadás végén megjegyzi: "Függelékből kihagyták a X. fejezetet kiegészítő részt. (Ez utóbbit egy ránkmaradt feljegyzés tanúsága szerint a szerző az Elveszett Paradicsom szövetébe építette be, így jelen kiadásunkban mi sem adjuk közre.)" Lehet, hogy akarta, de szerintem nem építette be, hiszen Az elveszett Paradicsom is le volt adva a kiadónál, csak éppen eszük ágában sem volt kiadni. Ráadásul ez utóbbi könyv írásának keltezése: 1957. március - 1958. május, vagyis korábbi a Sziriatnál. Mezey szerint Az elveszett Paradicsom című munkáját Várkonyi "Dacqué emlékezetének szenteli", ami így nem igaz. Megnéztem, a könyvben mindössze háromszor van említve a neve, de csak két esetben van jelentősége: a 267-268. oldalon hivatkozott rá gyakorlati formában.

 

Annyit még tegyünk hozzá, hogy a Sziriat első változatának bevezetőjében ezt írta Várkonyi: "Az ember származásának magyarázatáért viszont Edgar Dacqué elméletéhez fordultunk, a „típustan” („Typenlehre”) elméletéhez, amely szerint az ember, mint törzs, nem egy fejlődési folyamat végső eredménye, hanem őstípus, s mint ilyen több földkorszakot élt át." Például a 2002-es kiadásban az  545. oldalon ezt írja Várkonyi: "A Gilgames-eposzban egy figyelmet érdemlő helyet találunk: Utnapistim, midőn meglátja a csónakon feléje közeledő Gilgamest, így kiált fel..." Ugyanez az 1943-as kiadásban még így volt: "Dacqué  egy  figyelmet  érdemlő  helyet  emel  ki  a Gilgames  éposz  szövegéből:  Utnapistim,  amikor  meglátja a  feléje  csónakban  közeledő  Gilgamest,  így  kiált  fel..." Dacqué azt vette észre, hogy Gilgamesnek már más volt a keze, mint a vízözönelőtti Utnapistimé.

Dacqué elmélete szerint az ember egy őstípus, amely a paleozoikumban, azaz 540 és 250 millió évvel ezelőtti időközben (de legkésőbb a perm korszak idején) jelent meg a földön. A különböző földtörténeti korokban más és más külső formát öltött magára. Először hal-, majd kétéltűszerű, azután (a mezozoikumban) hüllőszerű, később a cenozoikumban majom, végül emberszerű alakot vett, vagyis mindig olyan külsőt, amely megfelelt az adott kor uralkodó életformájának. Fónagy Iván írja az elméletről A mágia és a titkos tudományok története c. könyvében: "Edgar Dacqué, a müncheni paleontológus, nagy perspektívát nyitott. Szerinte az ember, mint típus, nem a diluvialis kor után jelent meg, hanem már a perma-korban, az emlősök keletkezése idején. Tehát nem a gerincesek fejlődésének utolsó fázisa, hanem olyan típus, mely a különböző geológiai korszakokban a korszakra jellemző jegyekkel rendelkezett. A paleozoikumban halszerű volt, később kétlaki, majd repülő, végül a késő harmad-korban majomszerű. Ezt Westenhöfer professzor is megerősítette 1926-ban az antropológusok salzburgi kongresszusán tartott előadásával. Megállapította, hogy a vese és lép elhelyezésük szerint az emberek a vízi-emlősökhöz hasonlítanak a legjobban, állfejlődésük pedig a repülők fejlődési fokán rögződött meg." (1943) Dacqué szerint az ember legősibb alakja halszerű volt, és a mítoszok sűrűn emlegettek halembereket, kezdve a babilóni Oannésszel. Dacqué elméletét tudóstársai általában kinevették, s tézisei leginkább a rajongó olvasóira hatottak. Pedig korunkban is kidolgoztak egy hasonló elméletet, mint Dacqué, igaz sokkal enyhébb formában és jóval reálisabb időhatárokkal.

Sir Alister Hardy és Elaine Morgan dolgozta ki az ún. vízimajom-elméletet. Ugyanis az emberi test örökölt a főemlösökétől eltérő jellegzetességet, ami arra mutat, hogy őseinknek huzamosabb ideig vízi életmódot kellett élnie. A hipotézis szerint az ember , mielőtt megjelent volna Afrikában az Australopithecus, azaz 8 és 4 millió évvel ezelőtti időközben, valamilyen geológiai okok miatt úgy 1-2 millió éven át részben vagy teljesen tengeri életmódot kellett élnie. Csakis ez esetben alakulhatott ki néhány olyan szervünk, ami a tengeri emlősökére emlékeztet. Hogy nem találtunk ebből az időszakból emberőseinktől foszíliákat, az is mutatja, hogy a Kelet-Afrika hajdani partjait a világtengerek szintjének több mint száz méteres emelkedése öntötte el. Az ember és a csimpánzok őse 6-7 millió évvel ezelőtt élt, amikor a két faj elvált egymástól. Ezután nincs leletünk az őseinktől, s majd úgy 4 millió évvel ezelőtt megjelentek az Australopithecusok. Azaz a kettő közti üres részben elődeink valami oknál fogva viziéletmódra kényszerültek. Egyébként a két szerző Max Westenhöfer német patológus (1871–1957) 1942-es gondolatait fejlesztette tovább, aki felfigyelt az emberi faj szőrtelenségére, és a bőr alatti indokolatlanul vastag zsírrétegre, amire leginkább akkor lenne szüksége, hogy huzamosabb ideig vízi életmódot kellene élnie. A majmok teljesen ellentétei ennek, hiszen a nagy szőr a testükön akadálya az úszásnak, akár a kicsiny zsírréteg a bőr alatt, ami az embernél mindenképpen véd a víz hidegétől.

Hozzáteszem az egészhez, hogy Dacqué munkássága két periódusra osztható akár a magyar Cserép Józsefé: egy első, tisztán tudományos időszakra, és egy másodikra (1924-től), amelyben természetfilozófiai, metafizikai és vallásfilozófiai kérdések felé is fordult, és teljesen bizarr, tudománytalan téziseket kezdett kinyilatkoztatni. Dacqué, ellentétben Hörbigerrel, nem "kivülálló" és "amatőr" volt, hanem egy jelentős paleontológus. Az ember sokmillióvées fejlődését tárgyalta a Urwelt, Sage und Menschheit c. 1924-ben megjelent könyvében. Magyar nyelvterületen Vadász Elemér geológusunk mérte az első komoly csapást az előbb említett könyvére: Kalandozások az emberiség múltjában (Szabad Egyetem, 1925/7. sz. 101-103. old.).

A vízimajom-elméletre visszatérve Várkony az 1957-58-ban írt Az elveszett Paradicsomában olvassuk: „S ha ennyi nem elég, itt van – tán még nyomósabb bizonyítékul –, az emberi méhmagzat fejlődése. Növekedése során megismétli a fajta fejlődését, fölveszi mindazokat a formákat, amelyekben az ember ősei valaha éltek az évek milliói alatt. (Ez egyetemes jelenség, neve: biogenetikai alaptörvény, a fejlődéstan fundamentuma, Haeckel diadala.) A néhány hetes, parányi magzat meglepően hal formájú: nyaka helyén négy kopoltyúív és -redő mutatkozik, s a velükjáró halszerű szív-, verőér- és csontszerkezet. Ez a stádium tehát az ember víziállat-ősét idézi, ahogyan az ebihal a belőle fejlődő béka egykori hal-alakját. Csakhamar kinő a farok is, oly hosszúra, hogy a kuporgó tartású magzat homlokát érinti, de aztán «visszafejlődik», elsatnyul néhány csigolyányi csökevénnyé. Majd pedig úszóhártya képződik a kéz- és lábujjak közt, jeléül, hogy egykor evező végtagjaink voltak. A negyedik hónapban a fejet és a testet piheszőrzet növi be, állati bunda, de a kilencedikben lehull és feloldódik, csak a hajzat marad s megnő. Tiszta sor: hal-kétéltű-hüllő-emlős; lehet-e kétség hogy ezek voltak Ádám előtti őseink?” Ezzel pár évvel megelőzte Hardyt!

Ezt Balázs Géza nyelvész is észrevette, hogy Várkonyi megelőzte Hardy teóriáját, mikor a vízi életet élő emlős emlékeiről beszél az ember kapcsán a Sziriatban (539. old.): „Ez Várkonyi áradó-burjánzó stílusának egyik fő jellemzője. Ennek ellenére ezekkel a gondolatokkal is megelőzi, megelőlegezi az etológiában-humán etológiában később jelentkező úgynevezett vízimajom-elméletet (Alister Hardy tengerbiológus, 1960). Várkonyi Az elveszett Paradicsomban is visszatér a kérdésre; itt már az ember „vízállat-ősét” említi. (Paradicsom, 27.) A vízimajom-elmélet feltételezi, hogy az emberszabásúak egy csoportja egy-kétmillió évet egy szigeten töltött, és kezdett áttérni a tengeri emlős életmódra. Csányi Vilmos (2006: 46.) mint teljesen el nem fogadott, de el sem vetett teóriát szintén említi: „Ennek köszönheti csupaszságát, a két lábon járást; azt, hogy sós könnyeket sír; hogy erősen izzad; hogy orra kiemelkedik, és az orrlyukai lefelé néznek; hogy képes a levegővételét a majmoknál elő nem forduló módon szabályozni; hogy magzatainak kb. 3 hónapig merülési reflexe van, tehát, ha orruk a víz alá kerül, automatikusan nem vesznek levegőt; hogy erős szigetelő zsírpárnái vannak, és még több egyéb tulajdonságot is.” (Magyar Napló, 2016/7. sz.)

 

Szörny-kultuszok

 

 547. oldal: "Mas d'Azil-i barlang egyik csontkarca: állítólag majmot ábrázol, de a meghatározhatatlan, négy lábon járó, hosszú szőrű állaton feltűnő az ithüphallikus, vagyis rituális jelleg.– Várkonyi elvileg itt közvetlenül használta (volna) Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954) hírhedt könyvét: Theozoologie oder die Kunde von den Sodoms-Äfflingen und dem Götter-Elektron (1905). A könyv angol kiadása: Theozoology.  Ugyanis Liebenfels szóról-szóra ezt írja a képről (lásd fentebb, bal oldalt). Ez a Liebenfels egy osztrák volt, az ariozófia megalkotója, okkultista, az Ostara magazin kiadója és megveszekedett anti-szemita (titokban tartotta, hogy a saját anyja zsidó származású volt). Hitlerről azt hitte az ő "tanitványa", de az irásait Ausztria megszállása után a nácik betiltották. Várkonyi ezután három eltűnt pigmeus fajról ír: udumik, a baziatik és a pagutuk. Ez is Liebenfels könyvéből van. Sziriat első változatában itt zárójelben még közölte Várkonyi: "az  anyagot  Jörg  Lanz-Liebenfels,  cisztercita apát  gyűjtötte  össze:  Theozoologie,  Wien,  1905" (ugyanerre hivatkozik Georg is!). Liebenfels 1893-ban valóban szerzetes lett a ciszterci rendben, de 1899-ben el is hagyta a kolostort. 1907-ben megalapította az Ordo Novi Templi-t, azaz az Új Templomosok Rendjét. Mivel Liebenfels képmásolata nagyon gyenge, mellette adok egy újabb képet a csontkarcról. Várkonyi ezzel folytatja a szöveget: "Az Altamira-barlang egyik képén viszont a különös fej- és pofa-alkat ejt gondokozóba." Így aztán megint élek a gyanúperrel, hogy Várkonyi valójában Eugen Georg könyvét használta itt, aki viszont valóban Liebenfels könyvéből merített. Georg ugyanis ezeket írta: "Egy Mas d'Azilból származó paleolitikus csontdarabra egy olyan alakot véstek, amely állítólag majomként azonosítható - de nem majom. Egy ismeretlen, esetlen, szőrös, négykézláb járó, ithyphallikus (!) jellegű lény. Elsőre ugyanolyan nehezen értelmezhető, mint egy másik, szintén paleolitikumból származó, különös fej- és pofaalakú, felegyenesedett emberszabású állatot ábrázoló furcsa rajz az Altamira-barlangból." (1930: 126. old.)

Alább adok még két ilyen kőkori rajzot, hasonló szemszögből, mint amit Várkonyi említ:

547. oldal: Várkonyi két asszír domborműről beszél, melyeken ez a három különös faj képviselői láthatók. Azt írja "British Museumban két III. Szalmanasszar-Sulmán Asaréd idejéből származó bazalt dombormű– valójában az egyik II. Assur-nászir-apli (i.e. 883–859) reliefje és másik, III. Sulmánu-asarídu (i.e. 858–824) fekete obeliszkje. Mind a kettőt Layard fedezte fel 1848-ban, Nimrudban. Várkonyi Eugen Georgtól (az meg Liebenfelstől) veszi, hogy a pagutuk és baziatik misztériumok kellékállatai voltak, akikkel az orgiasztikus-ritusokban az emberek fajtalankodtak. Hozzáteszem, hogy Liebenfels a könyvében a misztériumok címszó alatt az egész ókorban mindenfelé rituális szodómiát fedez fel (van ahol okkal, de van ahol semmi nem utalt ilyenre, s ott is ezt feltételezte).

Liebenfels még írt egy tanulmányt, Der Affenmensch der Bibel címmel ("A Biblia majomembere", Neue metaphysische rundschau, Jan 1907). Ebben a két domborművet (helyesen) a két említett uralkodó idejébe teszi. Ebben a baziatikat azonosítja az egyiptomi Ptah-val és a föníciai pataikoszokkal. Ad még kőkori sziklafreskókat, ithüpallikus alakokkal, így Altamirából egyet (azonos a fentebbi második kép bal szélén lévővel).

Várkonyi titkos szodomita rítusokat emleget, ezen rítusok kellékállatait, melyek leírása után "az embert valami rút, borzongató elfajulás szele csapja meg, amely ellen oly nagy hévvel küzdöttek a keresztény egyházatyák, de amely rejtetten továbbélt a középkorban is a sátánosok, kainiták, luciferiánusok, jezidák közt" (560. old.). Pedig a természeti népeknél vagy primitív emberek között ez egyáltalán nem titkos valamiként működött, egy "mindennapi" szodómia. A Bering-tenger halászai a tengeri tehént erőszakolták meg kifogása után. Az eszkimóknál, a maszáj négereknél vagy a hopi indiánokkal a szodómia mindennapos dolog volt, de az arabok vagy hinduk sem idegenkedtek tőle. A kínaiak testileg kisebbek, ők előnyben részítették a szárnyasokat. Hérodotosz és Pindarosz említi, hogy bizonyos mendészi nők vallási okokból Egyiptomban nyiltan közösültek kecskebakokkal, de a környezetünkben a horvát vagy román hegyipásztorok is sűrűn ódalogtak a kecskéik mögé. Maga a görög mitológia is tele van ilyen jelenetekkel. A rómaiak arénában afféle mutatványként szerepeltek rabszolgák szexuális produkciói különböző állatokkal. A legkülönfélébb állatokat tanítottak be artistanőkkel való közösülésre, mint bikák, pónik, szamarak, lovak, kutyák, disznók, majmok, leopárdok, zebrák, zsiráfok...

547. oldal: "De irodalmi utalások szólnak róla, hogy az efféle rejtélyes keveréklények közismertek voltak, tömegesen is előfordultak, rabszolga-piacokon árulták őket, s föld alatti ketrecekben tenyésztették kultikus (szodomita-orgiasztikus) célokra, ahogyan mondottuk. Krímet, Núbiát említik, mint fő lelőhelyeiket.– utalást kifejezetten nem említ Várkonyi, aminek az lehet a magyarázata, hogy Eugen Georg sem említ, s tőle vette át ezt a két mondatot. Georg aTempeltier und Sodomsorgie ("Templom-állat és szodomita orgia") c. fejezetében (124-134. old.) számos ilyen dolgot hoz fel (részben Liebenfels nyomán). A német szerző azonban ezeket az állat-embereket az Ős-Homo fajtaváltozatainak tartja. Az Ős-Homo, ez a faji hermafrodita, ez az állatok bőrébe bújt ember már a mezozoikumban is létezett. Mikor milyen formát véve fel. Még a történelmi időkben is hordákban, sőt talán egész törzsekben és népekben éltek köztünk ezek a korábbi, fél-ember, állat-ember ősök. Ugyanis az ember folyamatosan átváltozott a mai Homo Sapiens javára. Ezekről a dolgokról, tehát az állat-emberek származásáról Várkonyi a Sziriatban nem beszél (de Az elveszett Paradicsomban igen).

Georg ezt írta könyvében: "A titokzatos, visszafogott utalások vörös fonalként vonulnak végig az egész ókori irodalmon. Csodálatos lények sejtései, akiknek ott kellene élniük. Fél-emberek és állat-emberek, furcsán párosult formákból álló kevert lények...
Az összes ókori történetíró és a Biblia is tele van ilyen utalásokkal. Részben mulatságos, részben riasztó téma. Tehát az egész az állatokról szól. De van valami, ami kapcsolódik hozzájuk, ami úgy tűnik, hogy elkerüli a napvilágot. Ezek az állatemberek mindig titokzatos módon kapcsolódnak rejtett kultuszokhoz, amelyeket szigorú titoktartás mellett, földalatti templomokban vagy eldugott barlangokban és üregekben ünnepelnek. A szent beavatási misztériumokban "templomi állatok" vesznek részt.

[...]

Ezek a félemberek, ezek az utolsó ős-homók, egy letűnt, kihalt világ maradványai - evolúciós pályafutásuk végén "templomállatként" élik életüket!
     A nagy rabszolgapiacokon kereskednek velük. Ketrecekben és földalatti istállókban tenyésztik őket. A Krímben, Núbiában, ahol a fél-emberek még mindig egész falkákban éltek, az asszír nagykirályok vagy beszállítóik, a gazdag, könyörtelen rabszolgakereskedők vadásztak rájuk. Úgy fogták el őket, mint a vadállatokat. Táplálták őket, gondoskodtak róluk - mindezt a magasabb cél érdekében, hogy még több szodomitico szórakoztassa őket. Az állatemberek a férfiak és nők elkényeztetett kedvencei - állat-pederasztikus járvány fertőzi meg az ókort, csak a kereszténység vet véget a kísértetjárásnak." (1930: 124-125. old.).

Várkonyit egyébként csak Szepes Mária tudta megfejelni plagizálásban (amit próbált megmagyarázni), aki szinte teljesen kimásolta Georg könyvéből a Mágiák könyve című munkája első kötetében A mítoszok mágiája c. nagyfejezete (I. köt. 137-174. old.) anyagát! Szepes még az ezen belüli kisfejezetek címét is átvette Georgtól, mint a Templomi állatok és szodomitaorgiák; Ádám, "az iker" vagy Az ősatlantiszi főnix c. fejezetek esetében. Szepes, akár Várkonyi gyakorlatilag benyelte Georg magyarázatait és szövegeit. Szepes a Templomi állatok és szodomitaorgiák c. fejezetet így kezdi: "Az egész antik irodalmon vörös fonalként húzódnak végig bizonyos tartózkodó és titokzatos utalások csodálatos lényekre, akik ebben az időben éltek; félemberekre és állatemberekre, különös módon létrehozott, kevert kreatúrákra." Ugyanilyen fejezetcím alatt Eugen Georg írja a fejezet elején: "Wie ein roter Faden durchziehen geheimnisvolle, zurückhaltende Andeutungen die gesamte antike Literatur. Andeutungen auf wunderbare Wesen, die da leben sollen. Andeutungen auf Halbmenschen und Tiermenschen, Auf Mischwesen aus seltsam zusammengekuppelten Formen..." (1930: 124. old. lásd fentebb a szöveg magyar fordítását!). Nem idézem tovább, de az is megegyezik, de a magyar írónő egy sajátos magyarázatot adott arra, miért másolt át oldalakat egy meg nem nevezett könyvből.

Szepes Mária a fejezet elején arról beszél, hogy Hamvas Béla 1948-ban könyvtárosként értékes könyveket "mentett ki" neki, s azok közt volt "két rendkívül gazdag anyagot tartalmazó kötetet az eltűnt kultúrákról" (az egyik nyilván Georgé). Szepes ezekután afféle kereszteslovagként ezekből a "kimentett" könyvekből ad itt fordításokat, ahogy ő maga írja: "Természetesen én ezeket a legérdekesebb részeket fordítottam le, s láttam el kommentárokkal." Szóval ezen rövid utalás után jöttek a részek Georg könyvéből. Viszont ebbéli kultúrmissziójában sem Eugen Georg, sem a könyvének címét le nem írta (holott ilyen bevezető után minimum szükséges lett volna)! Ráadásul én nem vettem észre Szepes saját kommentárjait sem Georg szavaihoz!

Másrészről több magyar könyvtárban is megvolt Georgnak ez a könyve, s nem csak Pécsen Várkonyinál (MTA Könyvtár, Néprajzi Múzeum Könyvtár, OSZK, a szegedi Somogyi Károly Könyvtár). De morálisan is furcsa, hogy oldalakat fordítok egy "asztalfióknak írt" könyvemben egy német műből, de a szerző nevét nem írom le. Azonban mégsem akarnék afféle "besározó" lenni, hiszen a Mágiák könyve egy évvel Szepes Mária halála után jelent meg, s vélelmezhetem, hogy az írónő a kiadásra kerülő könyv kézíratát átnézve, utólag beírta volna az adatokat! Egyébként a szocializmus alatt bizonyos könyvekhez valóban nehéz volt hozzájutni (erről ír az önéletrajzában Várkonyi is). A nagy könyvtárak egyszerűen "zárolták" a rendszernek valamiért nem tetsző irodalmat (megvolt a könyvtárnak, de sima, "mezei" látogatónak nem hozták ki). Atlantisz annyira nem érdekelte a magyar kommunista cenzorokat annyira, de például a FSZEK-ben Paul Bruntonnak az Egyiptom titkait nem tudtam kikérni 1988-ig, mert "ZÁROLT" pecsét volt a könyvtári kartonján. Viszont ugyanennek a könyvnek a francia kiadását minden további nélkül kihozták nekem. Az egyébként elég bizarr volt nekem, hogy Hamvas is nagyra értékelte Georg munkáját (legalábbis Szepes szerint), s nem volt ez irányban erős a kritikai érzéke, mert a német szerző megkapó nyelvezete, lendülete megfogta.

Számomra egyébként nem léteznek "szent tehenek", nem értem, miért kellene hallgatnom a szerző ezen hibáiról, s megfelel-e ez a 21. századnak? Sok okos ember, miért olvasta párás szemmel, meghatódva a Sziriatot? Hát senki nem nézett utána a szerző forrásainak, igazságtartalmainak? Nem volt, aki kijavítsa hibáit? Jókani Anna írónő a Nagy Triásznak kiáltotta ki ezt a hármast: Várkonyi Nándor, Hamvas Béla és Kodolányi János. Sem ők, sem mondjuk Szepes vagy Wass Albert nem szent tehenek számomra. Nem fogok elalélni ezek olvasásakor. Ha király meztelen, nem mondom azt, hogy szép a ruhája... Várkonyit természetesen egy okos embernek tartom, de egyrészt "haragszom" rá, hogy nem kezelte forrásait jobban, sok esetben nem vizsgálta azokat. Nem vesztett volna az értékéből, ha nem "ollóz", hanem simán idéz egy adott szerzőtől. Másrészt viszont mégiscsak örülök neki, hisz leginkább ő ébresztette fel bennem, bennünk magyar nyelven az ősi Atlantisz utáni vágyat, s mégiscsak szolgáltatott egy jól-rosszul megírt alapművet Atlantisz témájában, ami valóban "alap"-nak tekinthető, amire tudunk hivatkozni, utalni, s azt sem vitatom el, hogy a szerzőnek vannak értékes gondolatai is, de ez az írás nem ezek hozsannázásáról szól (lehet, majd egyszer megírom azt is), hanem a tévedések, hibák, félreértések kimutatásáról, megvitatásáról és javításáról!

548. oldal: "egy angolai német gyarmatos leírja– Erről a könyvről van szó: Karl Angebauer: Ovambo  15 év Délnyugat-Afrikában, Dante Könyvkiadó, 1931. Angebauer (1882-1952) azonban nem angolai német gyarmatos volt, hanem namibiai! Namibia 1918-ig német gyarmat volt, busmanok is itt éltek, s nem Angolában (ami portugál gyarmat volt). A háború után az angolok kiutasították az országból. Németországba hazatérve Berlinben 1927-ben megjelentette az Ovambo c. könyvét, amit később magyarra is lefordítottak. Ez így volt benne a Sziriat első változatában is (1942/43): nem volt senki, aki megmondta volna neki, hogy a portugál gyarmat, Angola nem Délnyugat-Afrika?

551. oldal: "Torz alakú, állati szignatúrákat viselő emberek mind a mai napig születnek. [...] Egy kezem ügyében levő kuriózum-gyűjtemény számos hátsörényes, szőr- és csigolyafarkos embert sorol fel és mutat be képeken". – Az általa itt elsorolt példák, mint a Lambert család, Julia Pastrana vagy a Schwe Maong nevű szörnyszülöttek, mind szerepelnek Eugen Georg könyvében (1930: 145-146. old.)! Nem tudhatom, hogy konkrétan melyik könyv volt Várkonyi kezében az ilyen szörnyszülöttekről. De tudok egy hasonlót, amiben a szakaszban emlegetett személyek szerepelnek és bőven el van látva képanyaggal. George M. Gould és Walter M. Pyle: Anomalies and Curiosities of Medicine („Rendellenességek és kuriózumok az orvostudományban”, 1896) c. könyvükben közel ezer oldalon foglalkoznak a témával: szőrös, tüskés, pikkelyes bőrű emberek, mások bőrszíne kék vagy zöld. Némelyek szarvakkal, mások farokkal születtek és így tovább.

551. oldal: "A lázadó angyalok ivadékairól már szóltunk, de ide tartozik talán a Biblia „seres"-e: négylábú lény, a vízből jön elő (hüllő), s madarak közt él (szárnyas). Tisztátalan lény, a „seres" jelentése egyértelmű az asszír „szirrusszu"-val, ördögállatot, buja, parázna szörnyet vagy sárkányt jelent, az asszírok négy lábbal, olykor szárnyakkal ábrázolták." – írja Várkonyi.

Eugen Georg ezt így adta elő: "És nézzük csak meg közelebbről: mindezeknek a négy lábú, ráadásul szárnyas repülő lényeknek többé-kevésbé állat-emberi-szodomista íze van A seres az asszír sirrussu (Delitzsch: muszrussu) megfelelője, a sirrussu pedig egészen nyilvánvalóan azt jelenti, hogy: ördögi bestia, mumus. Az ókori madáremberek, valamint az indiai madárlányok, a Kinnarik, szerelemmániásak és vérszomjasak. A Genezis apokrif párhuzamos szövegeiben szereplő Lilithet a Nippurból származó kagylóhéjakon szárnyas, mellekkel és kígyófarkkal rendelkező nőalakként ábrázolják. Később pedig azonosul a hátborzongató líbiai Lamiával, aki - a szirénekhez hasonlóan - gyönyörű fiatalembereket csalogat magához, és vámpír módjára szívja a vérüket." (1930: 128. old.)

 

 553. oldal: "Hérodotosz másik helye két jósasszony, két „núbiai fekete galamb” történetét mondja el, akik Egyiptomból „röpültek” Líbiába s onnan Dodonába.– Valójában Eugen Georg könyve alapján beszél a núbiai "fekete galambokról" (1930). Hérodotosz a monda két változatát ismeri (2.54-57, de nem nevezi sehol őket "núbiainak"). Georg írja, hogy: "A Núbia "fekete galambjai" asszonyi-bestiák vagy félember ágyasok voltak". Az egyiptomi Thébai Zeusz papjai szerint a föníciaiak tőlük két szent életű asszonyt raboltak el. Az egyiket Libüában, a másikat Hellaszban adták el. A dodonai papnők szerint az egyiptomi Thébaiból két fekete galamb repült el. Az egyik Libüába, a másik Dononába szállt. Ők alapították a helyi jósdákat. Dodona nagyon ősi helye a görögöknek (a legrégibb orákulumhelyük), már Hellaszba költözésük kezdete után nem sokkal, tehát vagy 4000 éve a későbbi görögök ősei lakták, és folyamatosan. A jósda alapítása a régészek szerint visszamegy a mükénéi korszakba, tehát az i.e. 2. évezredbe. Hérodotosz, majd Ephorosz is régi időkbe, a "pelaszgok" korába helyezte a jósda alapítását. Hérodotosz szerint azért nevezték a dodonaiak galamboknak őket, mert érthetetlen volt a beszédük, míg meg nem tanultak görögül, és feketének pedig azért, mert egyiptomiak voltak. A mitológia persze ismer sokfelé szárnyas isteneket. A föníciai Asztartét vagy a babiloni Istárt is ábrázolták galambszárnyakkal (fentebb az első és negyedik kép), ahogy az egyiptomi Thot és Ammon isteneket. Fentebb a harmadik képen Uadzset, az alsó-egyiptomi Den (Butó) város kobra istennője, már a predinasztikus időktől. Őt is ábrázolták szárnyakkal. Budge szerint az egyik legrégibb anyaistennő volt Alsó-Egyiptomban. Nicholas Hammond szerint a jósdát eredetileg az Anyaistennőnek szánták. Hozzáteszem eredetileg a Nagy Anya istennő a Mediterránum sok helyén szárnyas, nem csak a Vénusszal, de a halállal is kapcsolták. A papnőit is a galambokkal asszociálták. A görög mitológia ismer madár testű asszonyokat: apszaraszok, a sztümhaloszi madarak, harpiák, pleiaszok, a szirének vagy az ekhidnák. Ezeket rendszerint tollas, szárnyas, pikkelyes parázna nőknek írtak le. Csakhogy Hérodotosz története nem valamiféle mitikus időkre mutatna, hanem a mitikus és történeti idők határára. Fentebb a második kép egy mükénéi korú madáristennőt mutat. Várkonyi is így gondolta, s ezeket is valamiféle régi világból maradt kreatúráknak gondolta, valóban élt madárasszonyoknak. Várkonyi maga is említi, hogy Dodona papnőit galamboknak nevezték (péleiádesz). Fentebb a negyedik kép az ún. Burney Relief vagy az Éjszaka Királynője i.e. 1800-ból. Istárt, vagyis inkább annak elődjét a sumér Inannát, az Ég Királynőjét mutatja. Inannát már az Uruki-korszakban, azaz i.e. 4000 és 3100 közt tisztelték. Inannát szárnyas asszonyként ábrázolták. Henri Frankfort zsidó származású kiváló holland archeológus 1937-ben a reliefet azonosította a zsidó hagyomány Lilith-jével, a gyermekeket rabló gonosz női démonnal.

 Alan Lloyd brit ókortudós, Hérodotosz II. könyvének magyarázója említi, hogy Dodonában a régi időkben férfi papok szolgáltak, akiket a papnők később háttérbe szorítottak, Hérodotosz idején már papnők voltak ott (hármat név szerint említ). Egy másik brit ókortudós, Jebb szerint erre cserére a papnőkkel, nem is sokkal Hérodotosz előtt, talán az i.e. 5. század elején került sor (amit én erősen kétlek!). Hérodotosz magyar kommentátora, Győry Hedvig is megjegyi, hogy a szívai oázis Ammon szentélyében nők bizonyosan játszottak szerepet. Hérodotosz a dodonai orákulum eredetéről csak két mondát ismertet, holott ettől jóval több volt, mint azt Herbert W. Parke a The Oracles of Zeus: Dodona, Olympia, Ammon c. könyvében (1967) ismerteti a 38. oldaltól. Parke szerint nyilvánvalóan Hérodotosz előtt alakult ki Hellaszban az a doktrina, hogy Szíva és Dodona közös eredetű. Parke viszont úgy véli a dodonai kultusznak nem volt egyiptomi rokonsága, s azt az indoeurópai betelepülők hozták magukkal az i.e. 3. évezred vége felé (tehát nem pelaszg!).

554. oldal: "vagy mint régebben nevezték, Paleszgiában" – Az 1972-es kiadásban még helyesen itt "Pelaszgia" szerepelt, úgyhogy ez is egy kis szemtelen nyomdahiba!

554. oldal: "fáraók szaiszi templomáról" – itt viszont javítottak egy nyomdahiábát. Ugyanis az 1972-es kiadásban még "fáradók" szerepelt (509. old.). Erre is figyelmeztettem annó, és kivételesen ezt javították.

555. oldal: Tigellinus rendezte orgiáról Tacitus helye: Annales, 15.37. Az orgiáról egyébként Eugen Georg nyomán számolt be, aki megadta a pontos helyet is Tacitus munkájában (1930: 132. old.)

556. oldal: Itt részletesen szól Várkonyi a kabir-kultuszról, amit már az elején, mint "pigmeus-kultuszt" mutat be. Ez a rész "új", azaz nem volt benne a Sziriat első változatában (1942/43), s csak a harmadik kiadásban (1972) jelent meg. Értesüléseit a kabirokról főként Lewis Spence könyveiből veszi. A skót mítoszkutató a kabir kultuszt nyugati eredetűnek mondta. Úgy képzelte, a kabirok, egyfajta misztérium-beavatók voltak, akik i.e. 3000 körül elhagyták Atlantisz egy maradványszigetét. Közép-Amerikában és Afrikában szálltak partra. Innen keletre vándorolva, Karthágón át Egyiptomba, a Közel-Keletre és a görög szigetekre vándoroltak. Várkonyi a Sziriat első változatában csak megemlítette a kabirokat, itt viszont közel három oldalt szentelt nekik. Spence nagyműveltségű, logikus szerző volt, de néhány dologban felületes. Ezt Várkonyi át is vette tőle. Például, akár Spence, Szankhuniathónt ő is i.e. 1400 köré helyezi, majd ezt írja: "A kabirokat először Sanchuniathon föníciai író említi, Kr. e. 1400 körül élt, művéből egyes részletek a pun háború idején készült latin fordításban fennmaradtak, ez tehát a neveket megrómaiasítja." – Ezt a tömény hülyeséget, ami a mondat második fele, honnan veszi, csak nehezen sikerült kiderítenem. Szankhuniathón föníciai papnak a föníciaiak őstörténetéről írt munkáját ugyanis Philón Bübliosz görög szerző i.sz. 100 körül kivonatolta ill. görögre fordította a Fönícia története c. nyolc vagy kilenc könyvből álló munkájába. Szó sincs pun háború idei latin fordításról! Majd sikerült rájönnöm, hogy itt is Spence könyveit követi, aki mind az öt Atlantisszal kapcsolatos munkájában foglalkozott a kabirokkal (1924-1943). Az elején még karthágói szerzőnek is mondta Szankhuniathónt ezekben, majd föníciai szerzőnek. A Will Europe follow Atlantis? c. könyvében (1942) Spence azt írta, hogy Szankhuniathón könyveit "Rómának a karthágióak ellen viselt háborúja idején fordították latin nyelvre" (ami teljesen hamis állítás volt)! Várkonyi szerint Szankhuniathón azt írta a "kabir misztérium líbiai vagyis afrikai eredetű". Ez sem igaz, ugyanis Szankhuniathón töredékei közt semmi ilyen nincs! Talán Várkonyi, vagyis inkább Spence, összekeverte Szankhuniathónt Dionüsziosz Szkütobrakhiónnal, aki azt mesélte a Tritónisz-tavi amazonok kapcsán, hogy ők alapították a kultuszt Szamothrakén, azaz valóban ény-afrikai eredetű?

Várkonyi még ilyet is tud: "A Ras Shamrában 1928 óta előkerült táblák a kabirokat agzarim néven említik, a nyolcadik közülük Esmun, akit különösen Ciprus és Szárdínia szigetén tiszteltek; az agzarim szó állítólag szigetlakot jelent." Itt gondoltam, hogy Theodor Gaster híres zsidó származásó brit-amerikai bibliatudós értelmezéséről lehet szó, viszont a szövegkörnyezet arra mutat, hogy Várkonyi ezt Sir Charles Marston New Bible Evidence (1935) c. könyvéből vehette, aki egészen pontosan ebben ezt írta: "A londoni Theodor Gaster úr, akinek a párizsi Ras Shamra táblákkal kapcsolatos munkája lehetővé tette számára, hogy tekintélyt érdemlően nyilatkozzon, arról tájékoztatta az írót, hogy a kabirokat ezeken az ősi táblákon agzarimnak nevezik, ami arabul "szigetlakókat" jelent. A "tenger fiainak" is nevezték őket. Eshmun, akinek nevét e héroszok közül nyolcadikként említették, Cipruson és Szardínia szigetén is különösen tisztelték."

Azt sem értem, miért kapcsolja össze Spence, majd nyomában Várkonyi mindenáron a Kabirokat az Ozirisz kultusszal vagy az Ápisz-bikával. Melyek lennének az érintkezési pontok? Atlaniszon bikakultusz volt. Platón szerint Atlantisz királyai bikákat öltek le szertartásosan. A szamothrakéi Kabir-kultusz azonban sehol nem tud a bikakultuszról (Várkonyi ennek bizonyítására hozza fel a coguli freskót, ahol – szerinte – a törpék egy rítusa látszik, a feláldozott bikaborjúval).

Várkonyi azt mondja, a Kabir rítus orgia volt, ugyanis Hérodotosz „a Kabirok orgiáiról” beszél. Ez így nem igaz! A görögök az orgia szót használták a ritusokra, szertartásokra, ünnepi fesztiválokra vagy misztériumokra is. Hérodotosz bizonyosan ilyen értelemben használta. Viszont lehetett benne valami, hisz Szent Kelemen keresztény egyházatya "a korübantok orgiáira" utalt, s ezen a kabirokat értette. Azonban ezek a korai keresztény szerzők a pogány kultuszokban rendszerint ilyen bacchanáliákat és más förtelmeket képzeltek.

A kabirkultuszról számos régészeti leletünk is van, Thebaiban és Szamothrakén, amelyekről egyáltalán nem szólt Várkonyi.

Várkonyi az 540. oldalon már tesz egy megjegyzést a kabirokra: "A samothrakéi kabir kultuszban erotoszadisztikus mozzanatokat sejthetünk." (Ugyanez a mondat szerepel a Sziriat első változatában is: 1943, 269. old.) Ráadásul olyan szövegkörnyezetben, ahol a pogány templomok alagsorában tenyésztett templomi állatokat, szörnyembereket említi, akik titkos orgiasztikus rítusok kellekállatai lettek volna. Erich von Däniken a Vissza a csillagokhoz c. könyvében van egy fejezet, az Elődeink perverzióiról címmel, ami hasonló Várkonyi gyűjtésével. Däniken könyve németül, Zurück zu den Sternen címmel 1969-ben jelent meg. A svájci dilettáns szerző ebben a könyvében a következőket fűzte a kabirkultuszhoz: „A kabirok többnyire a nagy isteneknek címzett feliratokon űztek titkos kultuszt a termékenységi démonokkal, amely szokás az egyiptomi ókortól a hellén korszakon át egészen a római kultúra virágkorszakáig folytatódott. Mivel a kabir ünnepélyek titkosak voltak, mindmáig nem lehet pontosan megállapítani, hogy tulajdonképpen miféle szexjátékot űztek egymással az uraságok. Mindamellett biztosra vehető, hogy az élvezetben két női és két férfi kabir, valamint egy állat is aktívan részt vett.” De Várkonyi és Däniken is közös forrásra megy vissza, a már említett Eugen Georg Verschollene Kulturen c. könyvére (1930). Georg ebben kitér a kabirkultuszra és a részt már eleve ilyen hangnemben vezeti fel: „A Kabir-kultusz «beavatási rítusaiban» fontos szerepet játszott az állatokkal való egyesülés. Senki sem tudja pontosan, kik voltak a kabirok, de mindig is az orgiasztikus kultuszokkal kapcsolatban emlegették őket. Mindig vonakodva említették őket… A Kabir-kultusz szodómia, módszeres bestialitás kultikus formába öltöztetve. És mivel a szodómia valami ritka, de ugyanakkor gyönyörködtető dolog is, szertartását a szent titokzatosság fátyla fedte, és az emberek szerettek róla fedőszavakkal beszélni.

Várkonyi azt állítja, hogy a kabir-kultusz középpontjában pigmeusok álltak. Szamothrakén ithüpallikus törpéket ábrázoló szobrok voltak, melyekről több ókori szerző is beszámolt. A kultusz régiségére és orgiasztikus vonásaira éppen a coguli sziklafreskóval látja bizonyítottan (lásd fentebb). Várkonyi a freskót a közép-kőkorba utalta (558. old.). Erről kicsit bővebben is szólhatunk. A katalóniai Cogul falu melletti barlangokban 1908-ban Ramon Huguet jégkori sziklaképeket fedezett fel. Huguet még abban az évben jelentést tett közé a leletekről. Erre nem sokra már magyarul is olvashatók voltak vélemények a leletről: Lenhossék Mihály professzor már közölt képet a coguli sziklafreskóról H. Breuil nyomán (Természettudományi Közlöny, 1912). Hajós József írta: "A néprajzi kutatások szerint a szertartásos táncok csaknem az összes természetnépeknél szokásosak, nagyon valószínű, hogy az ősember szintén gyakorolta. E feltevést igazolja a spanyolországi Cogul mellett felfedezett jégkorszaki sziklafestmény, mely azt a jelenetet ábrázolja, midőn kilenc nő egy férfialakot talán bálványt táncol körül." (Magyar Kultúra, 1915/24. sz.). A kultúrtörténészek termékenységi táncnak tudták be a jelenetet, hogy a kilenc asszony a nagy falloszú kis emberkét táncol körbe. A kilenc nőből négyet feketére, míg ötöt vörösre festettek. Bandat Horst geológus (1895-1982) már Lewis Spence nyomán írt róla: "A boszorkányhit ősrégi. Egy spanyolországi barlangban (Cogul) nyilván Cro-Magnonoktól eredő rajzot találtak, mely egy bálvány körül táncoló boszorkányokat ábrázol. A boszorkányok hosszú szoknyát és hegyes kalapot viselnek, éppen olyanokat, amilyeneket a latin népek elgondolása szerint viselni szoktak. A rajz Aurignacien kultura-korabeli és hozzávetőlegesen tízezer esztendővel ezelőtt készült." (Újabb bizonyítékok Atlantisz létezéséről, Nemzeti Ujság, 1927. nov. 27). Maga Lewis Spence azt írta a képről, hogy az ábrázolt nők "a boszorkányok hagyományos jelmezébe vannak öltözve, csúcsos kalapokkal, deréktól lefelé szoknyákkal, és egy férfi bálvány vagy pap körül táncolnak, akit feketére festettek a fekete ember, valóban része a boszorkány hagyományoknak. A jelenet egy boszorkányszombatot ábrázol" (The History of Atlantis, 1926). Mára bizonyosnak látszik, hogy a coguli barlangot úgy i.e. 10.000-től a római korig használták (i.e. 100-ig). Ez meglátszik a különböző stílusú festményeken is. A táncoló nőket mutató freskót a mezolitikumba, azaz a középső-kőkor idejébe utalják (i.e. 10.000 és 7000 közé). A sziklafreskó igazolná Margaret A. Murray angol egyiptológus, történész és antropológus (1863-1963) elképzeléseit a boszorkányok istenéről, aki egy törpe. Murray könyv: The god of the witches, 1931 (magyarul: A boszorkányok istene, Hermit, 2012). Viszont Murray nem kapcsolja ezt a törpét a kabirokhoz (sőt, nem is említi a kabirokat a könyvében).

Várkonyi értelmezésében a freskó központi alakja egyfajta törpe, fallikus bálvány. Szőcs István erdélyi magyar író azonban elmésen megjegyezte Várkonyi következtetéséről (itt "orgia folyik"), hogy a törpének a fallosza ugyancsak inaktív állapotban van! (Helikon, 2001/2. sz.). Comyns Beaumont brit író szerint a Cogul-i freskó egy dionüszoszi táncjelenetet mutat. Viszont Dionüszosz Hérodotosz szerint egy kései isten. Kadmosz Szamothrakéból, a Fekete Mágia városából vitte Thébába az istent. Ebből Beaumont azt a sületlenséget csavarja ki, hogy a cro-magnoniak sokkal később jelentek meg, mint azt gondolják (The Riddle of Prehistoric Britain, 1946). Pomponius Mela római geográfus ír Sena apró szigetéről a Brit-tengeren (3.48). Ez egy szent sziget volt, orákulumhely, ahol egy gall istent imádtak. Kilenc szűz papnő lakta, akiket Gallizenáknak hívtak. Sztrabón is tudott a szigetről, s azt írja a papnőkről, hogy "akiket Dionüszosz ejt révületbe, s ezt az istent titokzatos szertartásokkal s egyéb szokatlan áldozatokkal engesztelik" (4.4.6). A papnők egyben boszorkányok is, nem csak gyógyítók, hanem rontás adók is. Egy "szent üst" tartalmán őrködnek. R. Lowe Thompson az 1929-ben megjelent könyvében, "A démon történeté"-ben a Cogul-i freskót is kapcsolatba hozza a gall sziget szertartásával (The History of the Devil - The Horned God of the West - Magic and Worship, 1929).

Robert Graves angol mitográfus "az európai vallási gyakorlat legősibb emléké"-nek mondja a freskót. Érdekes, hogy mit lát ki belőle: a fiatal, kimerült, hatalmas nemiszervű Dionüszosz, aki kilenc táncoló nő félholdjában áll. Az apró isten, mintha valami fűzős csizmát viselne, de ezt eltekintve, teljesen meztelen. A kilenc táncoló nő hármas csoportot alkot: az első az Újholdat, a második a Fogyó-Holdat, míg a harmadik csoport a Teliholdat reprezentálta (The White Goddess, 1948).

 

559. oldal: "Delphoi menádjai egyszer egész éjszaka bolyonganak a Parnasszosz lejtőin, reggel holtra fáradtan betévednek az ellenséges katonaságtól megszállt Amphissza városába, a piacon lerogynak és elalusznak, ájultán, félmeztelenül, védtelenül, de senki sem nyúl hozzájuk egy ujjal sem." – Erről van egy csodálatos festményünk. Sir Lawrence Alma-Tadema 1887-ben festett "Amphissai nők" című képe (lásd fentebb).

 

A sárkány és az ember

 

561. oldal: "A közép-amerikai Quetzalcoatl és Vodan, mint isteni papkirályok a Hivim nevet viselik, s ez kígyót jelent: „Hivim lévén, a Sárkánykígyó nagy nemzetségéből származom. Magam is kígyó vagyok, Hivim vagyok.”  – Ez Helena Blavatsky Isis Unveiled c. könyvéből (1877) származik (de elismétli a későbbi Secret Doctrine c. könyvében is), némi átírással. De Blavatskynál még Votan szerepel, s nem Vodan. Konkrétan ezt írta: "De Bourbourg utal arra, hogy a Votan, vagyis a mexikói Quetzo-Cohuatl, vagyis Kígyóistenség nevét hordó törzsfőnökök Kánaánból, Hamtól származnak. Amint magukról kijelentik: „Én Hivim vagyok. S mint Hivim, a nagy Sárkány (Kígyó) fajából származom. Én magam is kígyó vagyok, mert Hivim vagyok” (ford. Szabari János).

562. oldal: Várkonyi itt sorol több ősi, 65 millió éve kihalt sárkánygyík ábrázolást. Várkonyi szerint a nagy őshüllők később haltak ki és az ember előbb jelent meg, mint hiszik. Mára egyre bizonyosabbá kezd válni az az elmélet, hogy a szauruszok egy nagy katasztrófában, hihetetlenül gyors időszakban pusztultak ki, amit egy 9,9 km átmérőjű kisbolygó becsapódása okozott Yucatanban úgy 65,5 millió évvel ezelőtt. A felszálló porfelhő két évre sötétségbe burkolta a Földet és nagyon lehült  hőmérséklet. A növény és állat fajok 3/4-e kipusztult, közte a dinoszauruszok is.

 Ezek a dinoszaurusz-ábrázolások jórésze necces: vagy nem régi, vagy nem hasonlít annyira a szauruszra, vagy hamisítvány-gyanús: akár a Várkonyi által nem említett icai kövek vagy az acámbarói agyagfigurák. Kétségtelenül prehisztorikus figura az egyiptomi Narmer-palettán (i.e. 3050) és a legrégibb uruki pecséthengereken (ie. 3500-3000) ábrázolt hosszúnyakú állatok (lásd fentebb ezeket). Mellete ábrázolt más állatok: bivaly, zsiráf, antilop, kutya, majom és mások, mind realisztikusak, felismerhetőek. A lénynek hosszú kígyószerű nyaka van, a feje a leopárdéhoz hasonlít. A teste masszív, akát az oroszláné és a farka hosszú. Ennél világosan látszik azonban, hogy ha ez egy prehisztorikus kihalt állat, akkor az nem lehet dinoszaurusz. Szemadám György is írt könyvében erről a lényről, említve, hogy egyesek szerint a történelem előtti időkben talán valóban élt a Delta mocsarai közt. Ha valóban a Deltában élt, úgy annak fokozatos kiszáradása és az emberek nagyfokú betelepedése megpecsételte a sorsát az i.e. 4. évezredben.

A fejlődéselmélet értelmében ugyanis lehetetlenség a sárkány képzetét akár közvetlen, akár ősemlékezésre visszavezetni, ezért a tudósok a gyakran előkerülő ősállatcsontokhoz fűzik a sárkányhit keletkezését.– írja Várkonyi, majd Tasnádi-Kubacskára hivatkozik, aki szerint régen az emberek a földből előkerült gigantikus csontokat felöltözették sárkánnyá, keleti minták alapján. Ebbe bele is kapaszkodik Várkonyi. Valójában, mint A. Mayor könyvéből is kitűnik, az ókori és középkori ember teljesen reflexszerűen gondolkodott a földből előkerült, bálna, mamut vagy szaurusz csontokról. Ugyanolyan készséggel tartották tengeri szörnyek, a bibliai Leviathán, egy sárkány vagy valamelyik mitológiai óriás csontjainak ezeket (ráadásul pároldallal arrább, az 566. oldalon arról gyűjt információkat, hogy a földből előkerült nagy állatcsontokat óriások csontjainak vélték az ókorban). Szóval olyat vitat nagy garral, ami csupán egy feltevés, ráadásul nem is igaz. Csak példaként említem Bongars Jakabot, IV. Henrik francia király követét, aki 1585-ben átutazott Erdélyen, ahol Enyed városában a várkastélyban óriások csontjait és egy sárkányfejet mutattak neki. Az előbbiek mammut csontok, míg az utóbbi egy barlangi medve koponyája volt.

562. oldal: alul "Fankfort", ami helyesen Frankfort. Érdekes, hogy az 1972-es kiadásban ez még jól szerepelt (518. old.). Viszont a 72-es kiadásban ugyenezen az oldalon a holland régész neve "Henry Frankfort", ami a 2002-es kiadásban már javítva lett: Henri Frankfort.

564. oldal: "Ami pedig a legkülönösebb, a hír szerint egy valódi, egykorú szaurusz-ábrázolás is előkerült." – Várkonyi itt előadja Arizona északi részében, a Colorado melletti Hava Supai kanyon vörös kőfalába vésett sziklarajzokat. Azt írja, Samual Hubbard talált rá ezekre. Valójában E. H. Doheny amerikai milliomos még fiatal aranyásó korában, 1879-ben megtalálta már ezeket. Doheny szerelte fel Hubbard expedícióját, ami 1924 őszén ment a területre, hogy megtalálja Doheny által látott sziklaképeket. Hubbard szerint a dinoszauruszt álló helyzetben rajzoló ember valóban élőben látta is a dinoszauruszt! Hozzáteszem, hogy akkoriban csak 12 millió évre tették a szauruszok kihalását. Lásd lentebb, bal oldalt a sziklavésetet, míg jobb oldalt egy dinoszauruszt hasonló testhelyzetben.

Az ismertetés végén a Sziriat első változatában még ez a mondat is szerepelt: "Egy  másik  sziklarajz  ugyanitt  egy  szauruszt  ábrázol,  amint  egy  emberre  támad." (1943). Ezt kivette a Sziriat harmadik kiadásából (1972), valószínűleg, mint bizonytalan adatot. Igazából van egy hasonló rajz, de azon egy ember és egy elefánt látható. Eugen Georg is emílti a leletet a könyvében, ő ezt írta. "Egy másik rajz egy dinoszauruszt ábrázol, amint egy emberre veti magát de ez az ember (ha az arányok helyesek!) egy kb. 5 méter magas óriás!" (1930: 135. old.).

Annyira nem hallgatták el a leleteket, mint azt Várkonyi írja, hisz könyvet is írtak az expedícióról, és akkoriban heves vitákat váltott ki a tudományos világban. Még magyarul is jelent meg egy hosszabb ismertető cikk nem sokkal a felfedezés után: A dinozaurusz képének rejtélye (Nemzeti Ujság, 1925. jún. 14). Ebben több tudós kritikus véleményét is idézik Hubbard feltevéseiről. Az egyiket érdemes szószerint idéznünk: "Clark Wissler dr., a newyorki American Museum of Natural History gondnoka, nem ért egyet S. Hubbarddal. Véleménye szerint az egész dolog annyira izolált jelenség, hogy ezer és ezer bizonyitékkal alátámasztott tudományos felfogásokat nem dönthet meg. Elsősorban az a kérdés, hogy dinozauruszt ábrázol-e a kép? Mindenekelőtt — jegyzi meg C. Wissler — hiányoznak az elülső lábak. A rajz közepén meghagyott sötét folt sem magyarázható, legfeljebb azzal, hogy a rajzoló nem fejezte be. Viszont akkor azt sem lehet tudni, mit is akart egyáltalában ábrázolni! Különös, hogyha a prehisztorikus ember együtt élt volna a dinozaurusszal, miért csupán egyszer és egy helyen ábrázolta? Több ezer sziklarajzot ismerünk a világon, de dinozauruszt sehol nem ábrázolt senki."

566. oldal: Várkonyi itt elég részletesen kitér az ókori görögök által a földben talált nagy csontokra. Ezeket a néphit a gigászok vagy héroszok csontjainak vélt. Ezekről szóló ókori hiradásoknak se szeri, se száma. Gabinus történetíró említi, hogy Sertorius Maurusiában, a Lynx folyó mellett megtalálta Antaios síremlékét és 60 könyök hosszú csontvázát. Várkonyi által említett Oresztész hosszát Hérodotosz és Philosztratosz 10, míg Solinus és Plinius 7 lábnak vette. Philosztratosz az óriáscsontokat A hősökről c. könyvében tárgyalta, amit i.sz. 218-ban írt. A Szigeonban talált gigász csontváza 33 láb volt és egy barlangban feküdt. Adrienne Mayor kiváló könyvet írt a témában, ami magyarul is megjelent: Az ​ókor régészei - Őslénytan a görög-római világban (Gold Book, 2001). Várkonyi szerint Platón is írt az óriáscsontokról, de Mayor szerint Platón nem említi műveiben az óriáscsontokat (22. old.). Diodórosz arról tudósít, hogy Ízisz megölte az óriás szörnyisten, Tüfónt (1.21). Ízisz idején hatalmas méretű lények éltek, akiket Ozirisz szövetségesei pusztítottak el (1.26). Várkonyi írja: "Mi több, Tralleszi Phlegon népies csodakönyve, azaz meséskönyve is hasonlóan értelmezi a csontokat: óriásokénak és nem sárkányokénak tulajdonítja őket; egyiknek még sírfeliratát is meglelték szerinte, s korát ötezer évre becsüli. Plinius, a polihisztor egyáltalán nem kételkedik egykori óriások és csontjaik létében..." Az említett csontok, amiket az ókori szerzők leírtak nagy valószínűséggel, masztodon, törpe elefánt és bálnacsontok lehettek és semmiesetre sem négy-ötméteres embereké. De az ókoriak tudtak bizarabbat is: Thesszáliában valaha kentaurok éltek. Palaephatosz szerint valóban léteztek, ahogy Aelianosz vagy Tralleszi Phlegon szerint is. Claudius császár alatt egy kentaur fogtak Arábiában, de mikor Egyiptomba vitték ott meghalt. Rómába már csak a mézbe balzsamozott hullája jutott, amit Plinius is megtekintett. Eumakhosz arról számolt be, hogy Karthágóban két hatalmas tetemre bukkantak, mikor a városukat körbevevő árkot ásták. Az egyik 24, a másik 23 könyök nagy volt. Pauszaniasz említ viszont egy érdekes esetet: mikor a szíriai Oresztész-folyót eltérítették, a mederben egy 10 könyök hosszú koporsóra bukkantak, benne egy ugyanilyen méretű emberi tetemmel. A clarosi jósda szerint a koporsóban az indiai Oresztész volt (8.29,1-4).

 Aelianosz említi Az állatokról szóló munkájában, hogy Khioszban egy sárkány élt, ami egy tűzvészkor elpusztult és a tetemét a parasztok megtalálták (16.39). Euphorion arról számolt be, hogy az ősidőkben Számoszon óriási állatok, Neádok éltek. Pauszaniasz említi, hogy Sziküonban, az Aszklépiosz szentélyben "egy óriási tengeri szörny koponyáját őrzik" (2.10.2).

566. oldal: „Nem állíthatjuk, hogy a Homo sapiens egykor szembenállt a szaurusz-menazséria őspéldányaival, de a protohomo vagy prae-homo igen, s láthatjuk, minő mozzanatokból tevődött össze az a rémkép, amit az őshüllő prototípusáról, a sárkányról bír.” Ma már elég biztosnak látszik, hogy a nagy sárkánygyíkok kihaltak 65 millió éve, ezek kihalását későbbre tenni nehezen lehet. A főemlősök (majmok és félmajmok) viszont mára bizonyosan a krétakor vége felé, azaz vagy 70 millió évvel ezelőtt jelentek meg, tehát valóban, legalább ötmillió évet együtt éltek a dinoszauruszokkal.

A majmoknál megfigyelték, hogy félnek a hüllőktől (még akkor is, ha előtte soha nem találkoztak ilyen állattal!), mint a kígyó vagy krokodil. És ez kimutatható az embereknél is. Ezt egyesek arra vitték vissza, hogy tudat alatt emlékeznek arra az időszakra, mikor az majom prédaállat volt a nagy hüllők idejében. A kísérletek feltárták azt is, hogy kisebb állatok is felismerték (pockok, egerek) a ragadozót, bár előtte sosem találkoztak vele. Viszont csak azokat a ragadozókat, melyek a természetes környezetükben honosak. Ha az élőhelyükön nem éltek rájuk vadászó kígyók, úgy nem ismerték fel a melléjük betett kígyót, s áldozattá is váltak nagyon hamar. Úgy tűnik, hogy az ilyen lényeges információk a kis állatok genetikai memóriájába íródott.

Szilágyi N. Sándor romániai magyar szerkesztő egy cikkében, melyben Várkonyi a sárkány-mitológiával kapcsolatos érveit elemzi, mindazonáltal lehetségesnek tartja, hogy az emberben fennmaradt az őshüllőtől való félelem borzalma: „A 65 millió éves őshüllőkép minden bizonnyal az emberiség legrégebbi képi emléke. Nem nagyon valószínű, hogy memóriánk sok ilyet őrizne, hiszen ennek fennmaradását is csak egy nagy természeti katasztrófa feltételezésével magyarázhatjuk. Mindenesetre legalább egy olyan archetípust sikerült jóformán azonosítanunk, amely C. G. Jungnak a kollektív tudattalan létére vonatkozó hipotézisét igazolná.” (Az emberiség legrégibb emlékképe, TETT, 1989).

570. oldal: "A kígyó-misztériumok színhelye gyakran katakomba, kriptatermek sora..." – Várkonyi a kígyó misztériumokról értekezésnél főleg Helena Blavatsky Isis unveiled c. könyvéből szemelvényezgetett. Meggyőződésem, hogy Várkonyi nem csak a Sziriat, hanem Az elveszett Paradicsomban is használta (anélkül, hogy a nevét megemlítette volna) Helena Blavatsky két híres-hírhedt munkáját: Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology (1877) és a The Secret Doctrine (1888). Hogy kiválóan ismerte ezeket, az is mutatja, hogy a Varázstudományban külön fejezetben tárgyalta a teozófiát. Egyébként maga Blavatsky is komoly plágiumvádaknak nézett elébe, ugyanis e két könyvében több száz idézetnél nem közölte a forrást. Például Várkonyi Az elveszett Paradicsom (1994-es kiadás) 547. oldalán, ahol a kígyókövekről beszél, majd a kígyó misztériumokról, előbb a The Secret Doctrine, majd a Isis unveiled könyveket használja forrásként.

 

 

XI. Lélek és anyag

 

 

 1. Lélek és anyag, 293-300. old. (1943)

 

 Ez a mindössze 8 oldalas fejezet csak a Sziriat első változatában volt benne. Akkor még csak az utolsó, X. fejezetként. Itt csupán a sorrend miatt írok XI. fejezetet. Nincs információm arról, hogy Várkonyi mikor vette ki ezt a fejezetet a Sziriatból. Nem tudom, hogy a könyv második változatában, 1948-ban, benne volt-e még ez a fejezet? Szőcs István megjegyezte a 2002-es kiadás kapcsán: "És hiányzik természetesen a Lélek és anyag című fejezet, ami pedig azért meggondolkoztató, mert annak idején kiállásnak, sőt ellenállásnak számított az az árja kultúrfölény-elmélet bombasztjával és torzításaival szemben." (Helikon, 2003/15. sz.) Bár Szőcs valami kiadói mesterkedést sejtett emögött, de teljesen nyilvánvaló, hogy valamiért Várkonyi elhagyta ezt a fejezetet. Ugyanis az 1966-os gépiratos változat nem tartalmazott semmi ilyen fejezetet (igaz, ezt meg Szőcs nem ismerhette).

 

 

Zárószó

 

784-786. old. (1966), 531-532. old. (1972), 575-576. old. (2002)

 

Ezt a másfél oldalas részt Várkonyi 1969 decemberében írta, azaz legalább három évvel a könyv gépiratának befejezése után.

 

 

Függelék

 

 

 A Piramisépítők c. fejezethez (535-537. old. [1972], 579-580. old. [2002])

 

Érdekes, de az 1966-os gépirat nem tartalmaz ilyen alfejezetet, vagyis a címek közt nincs ilyen! Elképzelhető, hogy Várkonyi ezt a 2 oldalt 1967 és 69 közt illesztette be a Sziriatba (a könyv 1942/43-as változataiban meg sincs említve a Pantheon). Ez a két oldal a római Pantheonról szól. Várkonyi bizonyosan foglalkozott már korábban is a Pantheonnal, mert az 1958-59-ben írt Varázstudumányban már ezt írta az épületről: „…az ókori építészet magában álló, példátlan mesterműve, célja ismeretlen maradt a tömegek előtt, titokzatos mű, mint a Kheopsz, s valóban rendeltetése ugyanaz: kozmikus időmérő, gnómón” (I. köt. 368. old. 1998). És már ebben is Schubert könyvére hivatkozott.

579. oldal: "a kupola tetején levő kerek „világító” nyílás átmérője 9,8 méter" – ez megint valami szerencsétlen elütés, hiszen a  nyílás átmérője 8,9 méter! Ez az elírás benne volt az 1972-es kiadásban és nem javították a 2002-esben sem! Várkonyi egyértelműen Agrippa építményének tudja a Pantheont, s meg sem említi, hogy damaszkuszi Apollodórosz építésszel Hadrianus császár teljesen újjáépíttette a templomot az i.sz. 120-as években.

Várkonyi az adatait Otto Schuberttől veszi át (Gesetz der Baukunst, 1954). De a számításokba hiba vagy elírás csúszott. A Pantheon belső méreteiről írja: "A Pantheonnál elsőnek a belső körfogat alapmérete tűnik fel, amely a pilaszterek közt, azaz félpillértől félpillérig 43,46 métert tesz ki; ennyi a kör átmérője. Vonjuk le ebből a pillér-lábazatok kiálló részét, 0,4087 métert, ezenkívül a bázis-talpak kiugrását, 0,037 métert (ez utóbbi egyenlő egy római hüvelykkel, digitusszal), úgy a következő eredményt kapjuk:
                            43,4600 m
                             -0,4087 m
                             -0,0370 m
                          =43,0143 m
      Ez az eredmény, vagyis a tényleges átmérő egyenlő 145,318581 római lábbal.
    Ennek megfelelően az alapkörív fél kerülete kitesz 365,26 római hüvelyket. Azonban: 365,24219905 nap = a tropikus év hosszával = 365 nap, 5 óra, 48
perc, 46,41 másodperc.
     Vagyis a félkörív méretszáma, időben kifejezve, mint a tropikus év hossza, mindössze 23 perccel rövidebb a ténylegesnél. A különbség hosszméretben a félkör területén 0,16 római hüvelyk, azaz 0,16 x 1,85 cm = 3 mm. Ezzel az építész a tropikus év méretszámának rögzítésénél csaknem elérte a technikailag megvalósítható tökélyt. Röviden summázva: a Pantheon belső körfogata: 2 x 365,26 római hüvelyk, ez a szám pedig a tropikus év napjainak száma: 365,24219905 nap."

A Pantheon belső körfogat átmérőjét 43,0143 méternek adja, ami valóban 145,318581 római láb. Ezután meg is csúszik szerzőnk, ugyanis az alapkörív fél kerülete nem tehet ki 365,26 római hüvelyket, ha az átmérő 145,318581 római láb! Láthatjuk, hogy Várkonyi szerint egy római hüvelyk 0,037 méter (3,7 cm) és egy római láb 0,296 méter (29,6 cm). Így számolva: az átmérő, hüvelykben 1162,548648, ebből a kör kerülete: 3652,254292 hüvelyk (az emlegetett fél kerület: 1826,127146 hüvelyk). Viszont egy római láb nem nyolc digitusszal egyenlő, hanem tizenhattal! Nem tudom, hogy Várkonyi miért mondja a digituszt 3,7 centiméternek, amikor ez pontosan két hüvelyk? [Lásd például: Finály Henriknél 1,848 cm, Ókori súlyokról és mértékekről, Bpest,1883]. Ráadásul pár sorral lentebb, már helyesen 1,85 cm-nek veszi a digituszt, és nem veszi észre az ellentmondást! Várkonyiról elmondható, hogy bár a Sziriatban többhelyen vezette elő az antik mértékegységeket és a velük való számítgatásokat. Azok sajnos elég sokszor teljesen hibásak, a velük való számolgatások úgyszintén!

Ha ezt (3,7 cm felét, az 1,85 cm-es digituszt) vesszük számításba, akkor az alapkörív fél kerülete 3652,254292 római hüvelyket tesz ki (egyébként 365,26 római hüvelyk, még 0,037 méterével is csak 13,5 méter!). Ez pedig a tropikus év hosszának tízszerese. A tropikus év hosszát valami miatt nagyon pontosan akarta megadni, de 365,24219905 nap valójában 365 nap, 5 óra,48 perc, 46 mp (és nem 46,41 mp). A 365 nap,5 óra,48 perc,46,41 mp pedig= 365,242203819 nap. Egyébként a tropikus év hosszát 1900-ban 365,242198781 napnak vagy 31.556.925,9747 másodpercnek mérték, s ez = 365 nap 5 óra 48 perc 45,9747mperc. Mindenesetre nem állandó egység, t.i. jelenleg százévente 0,00000616 nappal [fél másodperccel] csökken. Mivel a Pantheont i.e. 27-ben emelték, ekkor a tropikus év pontos hossza – legalábbis elméletileg 365,242317484 nap (azaz 365 n, 5 ó, 48 p, 56, 231 mp) volt.

Még hozzátehetem, hogy Várkonyi szerint a félkörív méretszáma, időben kifejezve, mindössze 23 perccel rövidebb a tropikus év hosszától (valójában a félkörív éppen hosszabb a tropikus év számától!). A különbség hosszméretben a félkör kerületén 0,16 római hüvelyk, azaz 0,16 x 18,5 mm = 3 mm. Egyébként 0,16 hüvelyk (ami csak 0,016 nap) valóban egyenlő 23 perccel. A javított számításaim szerint az eltérés a tropikus év pontos hosszától 0,0168883 nap, ami 24 perc 19 mp különbség, ami római hüvelykben kifejezve 0,168883, azaz 3,12 mm. Mindössze ennyivel hosszabb a félkörív mérete a tökéletesen pontos értéktől.

Viszont elképzelhető, hogy a hibás számítások már Otto Schubert könyvéből származtak, de mivel azt nem láttam, ezt nem tudom eldönteni, viszont ez semmiesetre sem menti fel Várkonyit, ha átvette így ezeket, teljesen vakon megbízva egy német szerzőtől. De valószínűbb, hogy ez esetben is Várkonyi hanyagsága okozta az eltéréseket az adatok átvételénél és magyarázatánál. Erre a következőkből tudok következtetni.

Várkonyi ugyanis a Varázstudományban is hosszabban beszél a Pantheonról (I. köt. 367-368. old.), és ott is Otto Schubert könyvére hivatkozik. Ott többek közt ezt írja: "Szerkezetét és méreteit (tehát hatását is) az utolsó milliméterig csillagászati számok határozzák meg, ezeket rendre kiboncolták a falak, az oszlopok, a kupola és az égnyílás viszonyából, de fölösleges végigmennünk rajtuk, nekünk kettő is elegendő: belső körfogata 2x3652,26 római hüvelyk, azaz a tropikus év napjainak száma: 365,24219905 kétszer véve; a másik: a belső átmérő 145,318581 római láb, amelynek fele 3652,26 római hüvelyket tesz ki, azaz ismét a tropikus év 365,2421905 napját, pontosan 365 nap 5 óra, 48 perc 46,41 másodpercet. Időben mindössze 23 perccel rövidebb a ténylegesnél, de az eltérésnek technikai okai vannak: a körfogat 2x3652,26 római hüvelykje 3 milliméterrel rövidebb a kelleténél, s ugyanennyivel az átmérő 145,318581 római lábja (43,0143 m) – építészeti eszközökkel ennél nagyobb pontosságot elérni nem lehet."

Érdekes, hogy itt Várkonyi jól adja meg a kerületet: 2x3652,26 római hüvelyk (!), bár itt is 3 mm-el rövidebbnek mondja a kelleténél. Ellenben újra belecsúszik egy matematikai képtelenségbe, mikor azt állítja, hogy a belső átmérő 145,318.581 római lábhosszának fele, ami 72,65929 láb, 3652,26 római hüvelyket tesz ki. Ez teljes képtelenség, még köszönő viszonyban sincs a láb és hüvelyk átváltási számával, arról nem is beszélve, hogy ha a sugár 3652,26 hüvelyk, akkor a fél kerület nem lehet 3652,26 hüvelyk!

A római Pantheon ókori tudományosságáról ajánlhatom Urbán László képekkel illusztrált cikkét: Pantheon - az időmérés 2000 éves magasiskolája.

Giulio Magli olasz asztroarcheonómus kiterjedt vizsgálatokat folytat az ősi kultúrák szakrális építményeiről. 2011-ben a Pantheon irányában is kutatott, ami szerinte egy gigantikus napóra volt. Az MTI is hírt adott róla: "Giulio Magli olasz történész, az ókori építészet szakértője, valamint Robert Hannah, az új-zélandi Otago Egyetem ókortudósa arra jött rá, hogy márciusban, a tavaszi napéj­egyenlőség idején, pontosan délben, az oculuson keresztül bejutó fényosz­lop megvilágítja a Pantheon impo­záns bejáratát. Hasonló fényeffektus figyelhető meg április 21-én, amikor a rómaiak városuk alapítását ünnepelték.
      A pontos mérnöki számításoknak köszönhetően az ünnep­ségekre összegyűlt rómaiaknak színpompás előadásban volt része a napsugarak mintegy az istenek sorába emelték az uralkodót. Mintha a Nap maga invitálta volna a császárt a Panteonba, amelyet az összes isten templomának szánták. A jelenetet mintha egy filmstúdió szakemberei világosították volna be magyarázta Giulio Magli professzor, hozzátéve, hogy a rómaiak hite szerint napéjegyenlőségkor került a császár a legközelebb az istenekhez. Dicsfény ragyogta be a, császárt és Róma hatalmát. Az egyiptomiak­hoz hasonlatosan a Nap különleges jelentőséggel bírt a rómaiak számá­ra. Apollót a Nappal azonosították, Nero császárt a görög napisten, Héliosz alakjában ábrázolták hangsú­lyozta Giulio Magli."

Csak megjegyzem, hogy a Pantheonnal kapcsolatos orbitális elszámolásra/elírásra is figyelmeztettem a kiadót, de az összes hibát benne hagyták.

 

 A vízözön regéje c. fejezethez (538-576. old. [1972], 580-615. old. [2002], 787-837. old. [1966])

 

 Ide olyan vízözön mítoszok és hagyományok kerültek, melyeket Várkonyi jelentőségük miatt, nem rakott a fő részbe. Indián hagyományokkal kezd. Kiegészítésként megemlíthetem az ómexikói leírást, hogy Titlakahuan isten figyelmeztette az ember Natát a közelgő vízözönre, aki egy cédrusfából készült bárkán menekült. Az özön elvonultával Nata és felesége partraszállt. A mondát Gorbovszkij is említette az aztékok krónikájából.

 A 609. oldalon írja Várkonyi: "Kasszandra így siratja Trója pusztulását, visszaemlékezve az alapító vízözönhősre, Dardanoszra: „Siratlak, hazám, te sírja Atlantisz úszó fiának..." Itt nem ártott volna egy magyarázó jegyzet, hiszen az átlag olvasót megzavarhatja "Atlantisz" említése. Ez nyilván nem a platóni Atlantisz, hanem Atlantisz Elektrüone, aki Dardanosz anyja. A 610. oldalon pedig Ogügész idei nagy vízözönről ír. Ogügész Boeotia első királya volt. Varro töredékei i.e. 2400 és 2200 közé helyezik, míg Julius Africanus kronográfus i.e. 1800 köré tette. Az újkorban Velikovsky i.e. 1500, Robert Charroux i.e. 3000 és Braghine ezredes i.e. 4000 körülire helyezte Ogügészt.

Várkonyi a 277. oldalon írja: "A három nagy özön Ogügész, Deukalion és Dardanosz nevéhez fűződik, s ez a névsor egyúttal időbeli sorrendet is jelez." Kár, hogy nem olvasta annak idején Várkonyi A. N. Puljanosz szovjet tudósnak A paleolitikum Görögországban c. tanulmányát (Anthropologiai Közlemények, 7. [1963]). Puljanosz a következőket írta: "Görögország régészei a rendelkezésre álló szerény eszközükkel az utóbbi időben Thesszáliában a történelem előtti Görögország sok leletét tárták fel, s így a Dél-Balkán történetének ezt a lapját először mutatták be. Az 1958. évi VI. Milojcic által vezetett thesszáliai német expedíció elsődleges jelentőségű paleolitkori leleteket talált. Ezek a leletek igen vastag homokréteg alatt nagyszámú kőeszközt és állatcsontot tartalmaznak. Ez bizonyos mértékig alátámasztja azt, ami az ősi görög mítoszban található, hogy Thesszáliában a mondai Deukalion király idején: «Zeusz nagyon sok esőt adott az égből, elöntötte Görögország számos helyét annyira, hogy minden ember elpusztult, azokon kívül, akik a közeli hegyekben laktak…» Ez a «vízözön» kapcsolatos lehet az utolsó eljegesedés utáni klíma-felmelegedéssel, amely D. R. Theoharisz görög archeológus szerint az i. e. VIII. évezredben zajlott le." Hogy Puljanosz kiragadott a háromból egy vízözönhőst, a mondandója értékéből nem von le. Értelemszerűen alkalmazható Ogügészre, akire jobban is illik, ha régebbi volt Deukaliontól. Puljanosz minden további nélkül eltudta fogadni, hogy az i.e. 8. évezredben történt nagy áradások emlékét megőrízték a görög mítoszok!

 

 A vízözön története c. fejezethez (615-642. old. [2002], 838-873. old. [1966])

 

 Ez az alfejezet természetesen hiányzott az 1972-es kiadásból, hiszen maga A vízözön története fejezet is hiányzott a könyvből.

Itt Várkonyi gyakorlatilag tovább mosdatja/fényezi Hörbiger téziseit.

 

 Az Elsüllyedt földrészek c. fejezethez (642-645. old. [2002])

 

Ez az alfejezet nemcsak az 1972-es kiadásból, de az 1966-os gépiratból is hiányzik! A szövegek előtti kipontozásokból az látszik, hogy az alfejezet igen hiányos állapotban maradt meg a kézíratban: abból gépelt oldalak hiányozhatnak.

 

Protokultúra c. fejezethez (874-881. old. [1966])

 

Ez az alfejezet teljesen eltűnt az 1972-es kiadásból és a 2002-ben sem lett visszaállítva. Mezey Katalin az utószavában azt írja, a Protokultúra c. fejezet jelentősen át lett dolgozva megjelenés előtt. Könnyen elképzelhető, hogy ezt bevitték a könyv törzsanyagába. Lehet, hogy ebből a 8 oldalból lett a Talányok c. alfejezet...? Ennek alapja a Sziriat első változatában a törzsanyagban, a Protokultúra fejezet elején volt, de valamiért Várkonyi az 1966-os gépíratban berakta volna a Függelékbe? Majd megint visszakerült a törzsanyagba? Fogalmam sincs. Egyébként ha az 1966-os gépiratban összeadom a Függelék (8) és a Protokultúra (112) oldalszámait, az 120 oldal, míg a könyv 2002-es kiadásában csak 70 oldal, ami elég súlyos csonkítást is jelezhet, és itt főleg a Tiahuanaco fejezet kimaradására gondolok.

 

 Protohomo, homo magus, homo faber c. fejezethez (882-895. old. [1966])

 

Ez az alfejezet szintén hiányzik az 1972-es és 2002-es kiadásokból. Mezey Katalin ezzel kapcsolatban ezt írja az 1972-es kiadásról: "...a Függelékből kihagyták a X. fejezetet kiegészítő részt. (Ez utóbbit egy ránkmaradt feljegyzés tanúsága szerint a szerző az Elveszett Paradicsom szövetébe építette be, így jelen kiadásunkban mi sem adjuk közre.)".  Kérdés, hogy ez a feljegyzés Várkonyitól származik-e? Ugyanis az 1966-os kéziratban ez még benne volt! Az elveszett Paradicsom gépirata 1957-58-ban íródott (Várkonyi Péter adatai alapján, amihez Mezey szerint és itt saját magával is ellentmondásba keveredik az 1960-as évek első harmadában még további kiegészítéseket eszközölt). Most hogy dolgozhatta be az anyagába már 3-8 évvel korábban, ha még 1966-ban benne volt ez a függelék? Egyáltalán utánanézett ennek valaki? Nem jobb lett volna ennek ellenére közölni a Függelékben?

 

 

Irodalom

 

 

Az 1943-as kiadásban ez a "Könyvészet": 308-315. old. Viszont sem az 1972-es, sem az 2002-es kiadás nem ad irodalomjegyzéket. Az 1966-os gépírat viszont "Irodalom" címmel 896-907. oldalon adta, azaz 12 oldalon! A 2002-es kiadás egy szót sem szól arról, hová tűnt ez a fejezet! Most akkor ez is elveszett a gépiratból?

Ezt megpróbálom szintén rekonstrulálni. Meghagyva az 1943-as kiadás irodalomjegyzékét, hozzátéve Várkonyi hivatkozásait a 2002-es kiadásból bizonyos művekre, valamint hozzáadva azon munkákat, melyeket feltehetőleg úgy használt, hogy nem hivatkozott rájuk névszerint. Az 1943-as lista is imponálóan hosszú. Ahol Várkonyi nem tudta megadni a könyv kiadásának évét, azt javítottam. Ahol elírta a címet vagy a szerző nevét, azt is igyekeztem javítani. Például a híres német egyiptológust, Edward Meyernek nevezi, Eduard Meyer helyett! Határozott véleményem továbbá, hogy a Könyvészetben megadott könyvek elég tetemes része nem járt Várkonyi kezében, azaz csak közvetve ismerte azokat. Ezek úgy jöhettek a képbe, hogy például alaposan használta Braghine könyvét és annak irodalomjegyzékéből is jó pár olyan könyvet is a saját könyvészetébe kanyarított, melyeket csak Braghine használt/használhatott (ezekben több igencsak nehezen előkeríthető lett volna, főleg a Latin-Amerikában kiadott munkák). A "legszebb", hogy ez esetben képes volt hibásan átírni Braghine jegyzékét (pld. Varnhagen könyve: Historia BrasieiraHistoria Brasileira helyett!). Több esetben az általa adott nem magyar nyelvű munkáknak született magyar fordítása is később. Ezeket szögletes zárójelben adtam az idegen címek után.

Az 1943-as Sziriat Könyvészete a következő volt: