Odin aranyból készült jósfejéről azt mondták, birtokolta „Kelet minden bölcsességét”. Azt tudom, hogy az egyiptomi titkos városban, a falakkal körbezárt Héliupoliszban az alkimista tevékenységek mellett valamiféle „mozgó-szobrok” gyártása is folyt, melyeket a papok arra használtak, hogy az alkimista anyagok gyártásában és a föld alatti munkálatokban segítségükre legyenek. Miután nem jött többé a Főnix, elvesztették funkcióikat. Már csak javítgatni tudták őket és legfeljebb templomi kegytárgyat csináltak belőlük. Ez a beszámolók korából világosan látszik: a legrégibb leírásokban ezek a sajátos automaták, mozogtak, beszéltek, „izzadtak és könnyeztek” (?), majd később már csak lépegettek, végül már csak bólogattak...

A héliupoliszi kígyópapok másik terméke az ún. „beszélő fejek” voltak, de nem pontosan tudni, hogy mire használhatták ezeket. Azt tudjuk, hogy mikor ezek avatatlan kezekbe kerültek, főleg jóslásra használták őket. Érdekesek a középkori arab alkimisták feljegyzései, melyek többször hivatkoznak valamiféle „aranyfejre”, anélkül hogy bármit elmagyaráztak volna róla, de ha belegondolunk, logikus, hisz a helyi koptoktól örököltek bizonyos hagyományokat a régi Egyiptomból, másrészt teljesen szabadon rombolhatták le az ősi templomokat és azok kazamatáit. Bizonyára találhattak legalább egy, héliupoliszi fémfejet. Egyébként ezek a fejek, hol aranyból, hol bronzból, hol meg vasból készültek...

A középkori arab írások beszámoltak egy híres kairói varázslóról, akit El-Ghirbynek neveztek, akinek volt egy ilyen arany feje. El-Ghirby fő elfoglaltsága az volt, hogy rejtett, régi kincsek után kutatott! Nyliván valónak tűnik, hogy El-Ghirby behatolt vallamelyik ősi templom betemetett raktárába vagy egy varázsló sírjába, ahol megtalálhatta ezt a mágikus eszköszt. Az aranyfejről pedig azt mondták, hogy válaszolt a kérdésekre, prófétált, s maga El Ghirby is járatos volt az alkímiában. Szintén arab forrásokból értesülünk arról is, hogy a rejtelmes szábesusok mágikus fejeket is készítettek.

Egy Erzsébet kori fametszet Roger Bacon beszélő fémfejéről.

 

Európában is felbukkantak ilyen fémfejek, rendszerint vasból vagy bronból készültek, és mindig egyházi méltóságok vagy híres alkimista tudósok szerzik azt meg, mint Boethiusnak (6. sz.), Virgilius nápolyi püspöknek, Arnaldus de Villa Novának (13. sz.), Enrique Villena spanyol tudós és alkimistának (15. sz.), Stephen of Toursnak (12. sz.) vagy Roger Baconnak (13. sz.) és így tovább. A templomosok történeteiben is előjönnek beszélő fémfejek. Henry Danet ír testvér 1304-ben lépett be az írországi templomosok rendjébe. Miután 1308-ban torturának vetették alá, elmondta, hogy hallott egy társáról arról, hogy a katalóniai rend egyik tagjának van egy bronzfeje, aminek két arca van és a feltett kérdésekre válaszol. Danet szerint a templomosoknak voltak pogány rituáléi, mikor csecsemőt áldoztak és egy Baphomet nevű bronzfej beszélt hozzájuk.

Egyértelmű, hogy ezek nem Európában és abban a korban készültek, hanem olyan zarándokok vagy kincsrabló-expedíciók hozták el, akik a Szentföldre mentek és útba ejtették Egyiptomot, ami akkoriban szinte általános szokás volt... Úgy tartják, hogy a templomosok ilyen mágikus fejek segítségével tartották egymással a kapcsolatot, de Orpheusz is Egyiptomból vitt magával egy beszélő fejet, melyet Leszbosz szigetén őriztek. Hozzáfordultak tanácsért és jövendölésért.

Hipotetikus rajz egy beszélő bronzfejről, mint amilyen Szilveszter pápáé is lehetett.

 

A hagyomány szerint rézből vagy bronzból készült beszélő fejet hozatott Spanyolországból Gerbert D'Aurillac, azaz II. Szilveszter pápa (ő küldte Istvánnak a koronát). Mások szerint mikor titokban Indiában járt, onnan hozta magával. Szilveszter azt állította, csak egyszerű mechanikus automata, de azoknak, akik látták, olyan volt, mint egy varázslat. Egyesek azt spekulálták, hogy Szilveszter építette a bronzfejet, aminek leírását az indiai Kilenc Ismeretlen Férfi egyik könyvéből szerezte. William of Malmesbury az 1125 körül írt Angol királyok története c. munkájában ír erről a bronzfejről. Bergier és Pauwels az ő esetéről bővebben szól, íme:

„Gerbert 920-ban született Auvergne-ben, és 1003-ban halt meg, bencés szerzetes volt, a reimsi egyetem tanára, Ravenna érseke és III. Ottó császár kegyelméből pápa. Állítólag egy ideig Spanyolországban élt, s egy titokzatos utat tett Indiába, s ott szerzett ismereteivel bámulatba ejtette környezetét. Volt például a palotájában egy bronzfej, amelyik igennel vagy nemmel válaszolt a feltett politikai és a kereszténység általános helyzetére vonatkozó kérdésekre. II. Szilveszter szerint (Migne latin Patrológiájának CXXXIX. kötete) az eljárás nagyon egyszerű volt, és a kettes számrendszeren alapult. Állítólag a mi kettes számrendszeren alapuló automatáinkhoz hasonlított. Amikor a pápa meghalt, a „varázs”–fejet szétrombolták, és a benne felgyülemlett ismereteket gondosan elrejtették. A Vatikán könyvtára bizonyára szolgálna egy-két meglepetéssel, ha beengednék a kutatókat. A Computers and Automation című kibernetikai folyóirat 1954. októberi számában olvashatjuk: „Feltételeznünk kell, hogy rendkívüli tudású, leleményes és páratlan kézügyességű ember csinálta. Ezt a beszélő fejet állítólag olyankor szerkesztették, amikor a »csillagok meghatározott állásba kerültek, pontosan akkor, amikor az összes bolygó megkezdi útját«. Szó sem volt sem múltról, sem jelenről, sem jövőről, ez a találmány szemmel láthatóan messze túltett ellenfele jelentőségén: a királynő perverz »falitükrén«, amely a mi modern mechanikus agyaink elődje volt. Azt állították természetesen, hogy Gerbert csupán azért volt képes megcsinálni ezt a gépet, mert az ördöggel cimborált, és örök hűséget esküdött neki.” (Mágusok hajnala, 1989)

Héliupoliszba talán a híres Min isteni herceg hozta a „Fej” prototípusát, akit a görögök Perszeusszal azonosítottak, sőt a pelaszgok révén ismerték a nyugati kaland hagyományát is. Valójában az ő történetét meséli el Homérosz, hisz Perszeusz mítoszából is kitűnik, hogy előbb É-Afrikán és az Atlasz-hegységen át nyugatra ment, majd innen északnak, behatolt egy hüperboreaszi várba, onnan elrabolva valamit, Atlantisz egy szigetére, Szarpédonra utazott, elhozva a Gorgó-fejet, amit a három Gorgó őrzött, és abban az ókori mitográfusok (mint Palaiphatosz) egyetértettek, hogy a Gorgó-fő egy atlanti-óceáni szigeten volt. Innen hozta Egyiptomba, s a deltai megálló után a másik nagy beavató városba, a déli Khemmiszbe ment, ahol a csodálkozó régészek kiásták Min herceg predinasztikus, azaz még a Ménész előtti időkből származó hatalmas kőszobrokat, melyek Min istent ábrázolták, pedig korábban azt hitték, hogy a monumentális kőszobrászat vagy ezer évvel később, az Óbirodalom idején indult csak meg...

Az én értelmezésemben a Gorgók, démonikus papnők vagy királynők. Szerepük analóg a sok régi történetből ismert papnőkével, akik atlanti szigeteken éltek. Eredetileg az atlantiszi misztériumok őrei és pártfogói. Rémséges álarcot viseltek, hogy elijesszék az avatatlanokat. Ők voltak hívatva őrizni a Gorgó-főt... Az eredetileg gyönyörű lány, Medúsza alakjában sem nehéz felfedeznünk az ősi Atlantisz királynőinek őstípusát, szerepe analóg az egyiptomi „Nyugat Királynőjével”, Hathórral...

Perszeuszról még annyit, hogy a pelaszgok szerint az Argoszban lévő hellenikoni piramis (i.e. 3300 körül épült) közelében született. Anyja, Danaé, a napisten papnője volt, akit egy titkos földalatti város bronzból épített nemzőszobájában tette magáévá istene. S hogy a Gorgó-főnek számos technikai tulajdonsága volt, arra mi sem jobb bizonyíték, hogy a leírások szerint két oldalán vékony csövek lógtak ki belőle, melyeken át valami roppant különleges folyadékot „gyártott”...

Az ókorból ismeretes a boiotiai Hürieusz király története, aki kincsei számára  két testvérrel, Trophóniosszal és Agamédésszel egy kincsesházat építtetett. A két testvér az orkhomenoszi Erginosz király fiai, minüasziak, akár az argonauták és híres építészek, azonban ravaszak is. Hagytak egy titkos bejáratot a kincsesházba, melyen keresztül dézsmálhatták a király kincseit. Hürieusz állítólag Daidalosz segítségével csapdát állított, és Agamédészt megmarta egy kígyó, mire Trophóniosz levágta testvére fejét, hogy a király képtelen legyen azonosítani őket. Tegyük fel,  hogy Hürieusz  király  kincse tkp. nem volt más, mint egy "automata fej" és a király kincsesháza csupán a fejnek épült.  Trophóniosz sem a testvére fejét vágta le, hanem egyszerűen ellopta a kincsesházból a "fejet".
Viszont a héliupoliszi mérnököket, alkimistákat és építészeket kígyópapoknak is nevezték. Trophóniosz is megjelenik agathodaimónként, azaz kígyó alakban. Azt mondják Lebadeába menekült, ahol "elnyelte" a föld. A hely, vagyis a föld alatti barlang később orákulumként üzemelt. Ez a hely az orkhomenoszi királyság szent hegyének, a Laphüsztionnak szomszédságában található. Még az ősidőkben a rejtélyes pelaszgok óriási föld alatti csatornát vájtak Lebadea és Korinthosz között.
Trophóniosz barlangjának szent kígyóinak a hívek mézeskalácsot vittek ajándékul. Megjegyzendő, hogy a méhkas tkp. önmagát adta arra a szerepre, hogy hasonlatként használják az alkímiai kemencére: a méhek mézet termeltek, míg az alkimisták aranyat...
A lebadaeai Trophonius orákulumról Pauszaniasz hagyott hátra leírást. A hívek egy hasadékhoz jönnek, amit mesterségesen átalakítottak. Ide eresztik le az avatatlanokat, majd "Megmutatnak aztán neki egy képmást, amit Daidalosz készített, vagyis egy igen régi xoanon-t, és amit csak azoknak mutattak meg, akik kifejezetten Trophónioszt készültek meglátogatni..." Ez megint érdekes következtetésekre visz minket. A mesterséges fejet a híres Daidalosz készítette? Ezt őrizte Hyrieus király kincsesháza, majd Trophóniosz föld alatti barlangja? Az orákulum papjai a trophóniádok voltak, s eredetük igen régi korokba vezet. Robert Graves írja: "Plutarkhosz megjegyzi, a trophóniádok – a misztériumok sötét üregekben lakó tanítói – még az Olümposz előtti korba, vagyis Kronosz korába tartoznak, és igen helyesen az Ida-hegyi Daktüloszokkal, a Szamothrakéi Misztériumok irányítóival hozza őket kapcsolatba." Pauszaniasz maga is járt Trophóniosz jósdájánál, s ha hihetünk neki, úgy még az i.sz. 2. században is őrizték ott a titokzatos fejet...

 

Vajon miképp festhettek az ősi írások fémfejei?

A maya szent könyv, a „Popol Vuh” többet is mond az automata fejekről: Jaguárszarvas egy mesterséges fejet készített a Vadász testére. De honnan kapta az agyat? „Az agy a mennyeiektől jött. Az Ég Szíve volt. Egylábú Villanás szállt le, ő szállt le a Denevérek Házába. Bár nem volt könnyű, befejezte az arcot és ismét jó volt, szépnek látszott a bőre. S valóban beszélt.

Miután nem jelentkezett többé a hatalmas főnixmadár, lealkonyult a héliupoliszi „automata fej” gyártás is. Sajnos egy „fémfej” sem érte meg korunkat: Szilveszter vagy Villena fejeiről tudjuk, hogy szétzúzatták őket, akár a templomosok mágikus fejeit...