Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? ... Mert éppen ekkor történik az, hogy minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk a múlt alvilágába, az emberinek, történetének, művelődésének kezdeti alapjai tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármily kalandos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe. Találóan mondhatjuk itt, hogy "újra és tovább", mert kutató buzgalmunkkal a kikutathatatlan incselkedő játékot űz: látszatmegállókat és úti célokat kínál, melyek mögött, amint elértük őket, újabb múltszakaszok tárulnak föl, ahogy a partjáró bolygása sem ér soha véget, mert minden egyes megmászott agyagos fövenykulissza mögött új távolságok csábítanak új hegyfokok felé.” — Thomas Mann: József és testvérei, Előjáték: Pokolraszállás

És mégis, mindeme nehézség ellenére, néhányak vállalkoznak arra, hogy mérőónjukat ezen ősi kút homályába lebocsássák annak reményében, hogy a múlt elfeledett és elfeledtetett mélyében, szívós kitartással előássanak megkövült szavakat, számunkra már mesés formába öltözött tanúságtételeket, melyek egy elveszett, ismeretlen történelem létezését sejtetik az újkori történelemtudomány primitív 'ősemberei' és a vallási hiedelmek fátylakba burkolt hiedelmei mögött. Ki itt belép, hagyjon fel minden reménnyel - mondhatnánk Dante nyomán, mert aki a prehisztória e feledésre ítélt nyomai és romjai közé kívánkozik, könnyen lehet, hogy nem azt találja, amit kíván. Nem a történészek lineárisan fejlődő, ősközösségből kilépő kultúráját, s már nem is az ősi vallások által megénekelt Aranykort, hanem éppen valami olyasmit, ami véget vetett ennek az Aranykornak. Valami sötét erő tartotta valaha hatalmában ezt a földgolyót, ősi hatalmak feszültek egymásnak, s a világ, benne hajdani eleinkkel a legmélyebb, vallásos irtózattal szenvedett ezek uralma alatt. Aztán mint egy 'isteni csapásra' és kataklizmák sorozatára elmerült ez az ősi világ, de maradványai még évezredekig kísértették az emberiséget, meghatározva azok világról alkotott képét, benne azokkal, akiket őseink isteneknek és hősöknek neveztek. Az emberi történelem kezdetén legalábbis valami hasonló tabula rasa rejlik fel, egyfajta sokkból ébred az emberiség, melyet felejteni akart, hogy egy új életet kezdhessen, immár a saját lábára állva, szinte a semmiből. Úgy tűnik, maradt azonban jó néhány csoport, szervezet vagy titkos társaság, akik vallási és mítoszi színezetben, egyfajta titkos nyelvként tovább adták e tudást, egy olyan tudást, ami akkor még kézzel fogható hatalommal ruházta fel a rítusaiba beavatottakat.

Azon vizsgálódások szummájaként jutottunk ezekre a következtetésekre, melyeket ezeken a lapokon, még ha végletesen leegyszerűsített formában is, közölni szeretnénk. Tesszük ezt azzal a célzattal, hogy másokat is kutatásra ösztönözzünk, hogy vágják át ők is magukat az adatok áradatán, ami mégiscsak ott lapul az irattárak poros szegleteiben, elfelejtett szerzők könyveiben, akadémiai intézetek felvágatlan könyveiben, vagy éppen a mostanság - szerencsére - egyre inkább hozzáférhető digitális dokumentumokban, amik eleddig legfeljebb klasszika-filológusok l'art pour l'art kedvteléseinek tárgyai voltak csupán. Rágják át ők maguk is ezeken az anyagokon - s reméljük újakat is találnak bőven -, és döntsék el maguk, van-e valami érvénye és érdekessége mindannak, amit mi eddig találtunk. És ezzel kapcsolatban elmondható, hogy valóban maga az út az, ami fontos, csak is ez adhatja meg a mélységét, komolyságát és alapját annak, amihez eljutottunk, s amin reméljük, még ha csak kevesen, de mások is elindulnak és velünk együtt járni fognak, bővítve eredményeink körét.
Még ha néha a végkövetkeztetéseink felettébb fantasztikusnak is tűnnek, azt soha ne feledje senki, hogy mindez sok-sok ezer oldalnyi minden rendű és rangú forrás összevetése után született meg. Mint minden kutatás, ami ennyire szerteágazó területeket és korokat ölel fel, minden bizonnyal tartalmaz hibákat és tévedéseket is, így készek vagyunk ezeket újra és újra felülvizsgálni egy konstruktív (ön)kritika szellemében, ha az valóban a vélhető igazság felé tereli a megismerést.

Természetesen a vizsgált mítoszoknak több értelmezési szintje lehetséges. Ezek egyrészt megfelelnek az általánosan a szent szövegekre jellemző rétegeknek. A szorosan vallási illetve metafizikai jelentéssíkokkal itt most kevésbé foglalkozunk, sokkal inkább azzal a feltételezhető történeti maggal, ami köré, úgy tűnik sok esetben kikristályosodtak. Ezt a történeti hátteret vesszük szemügyre egy bizonyos kontextusba helyezve, mely eltér az általánosan alkalmazott rátekintésektől - éamelyek tulajdonképpen nem veszik komolyan magukat a forrásokat, vagy éppen, az elméletek egy másik csoportja felől közelítve, túlságosan felületes módon kezelik azokat, alárendelve egy-egy divatos 'témának'.

A bemutatandó kutatások alapját és gerincét Csizi Sándor immáron jó néhány évtizede végzett kutatási anyagai alkotják. Pontosabban fogalmazva, ami itt megjelenik, az csupán ennek az irdatlan jéghegynek a csúcsa, ami talán további kutatásra ösztönzi azokat, akiket megérint ezen elméletek atmoszférája - s lehetséges következményei és következtetései.
Ezen anyagok és egyéb megjegyzések immáron évek óta, több ezer oldal terjedelemben (Csizi Sándor és mások saját, korábbi írásai és kutatásai alapján) az Index fórumán jelentek meg először, a fórum műfajának minden előnyével és hátrányával együtt. A téma mostanra minden tekintetben kezdi ezt kinőni, így szükségessé vált egy szerkeszthető orgánum és archívum létrehozása. Ebben Big4 topiktársunk vállalt kezdeményező szerepet, a szerkesztett írások először az általa szerkesztett virtus.hu lapokon jelentek meg. Sajnálatos módon, a virtus.hu leállásával ezek az anyagok is elérhetetlenné váltak, ennek pótlására, illetve a kollaboráció lehetséges eszközeinek bővítésére jött létre a TitkosTortenelem.org. Az Index fórumait ezzel azonban nem kívánjuk elhagyni, az továbbra is egy ideálisabb eszközt nyújt a kötetlenebb diskurzusok lefolytatására, amennyiben a továbbra is fenntartható egy, a véleményünk szerint a fórumos szubkultúrában elég ritka konstruktív hangnem és a valóban 'eredeti', de a megfelelő forráskritikával és komolysággal kezelt tartalmak közreadása, mások részéről is.

Kapcsolódó cikkek: